Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012

Kazalo

Št. 478-0006/2012-1 Ob-2308/12 , Stran 808
Št. 478-0006/2012-1 Ob-2308/12
Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) in Letnega načrta ravnanja s nepremičnim premoženjem občine za leto 2012, Občina Dobrova - Polhov Gradec objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine v lasti Občine Dobrova - Polhov Gradec
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Dobrova - Polhov Gradec, Stara cesta 13, 1356 Dobrova, matična številka 5874998, davčna številka: 91166004. 2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena: 2.1 Predmet javnega zbiranja ponudb je naslednja nepremičnina: parc. št. 1030/9, k.o. Šujica – ID znak 1982-1030/9-0, travnik, v izmeri 435 m2. Zemljišče je na podlagi Potrdila o namenski rabi zemljišča stavbna parcela, dostop je mogoč iz ceste R3 641 Ljub­ljanica- Dolgi most. 2.2 Nepremičnina je v posesti prodajalca. Pravno stanje nepremičnine je urejeno, parcela je vpisana v zemljiško knjigo, na parceli je vknjižena služnostna pravica postavitve in vzdrževanja elektrovoda ter stvarna služnost dovoza-nujne poti. 2.3 Izhodiščna cena: 30.450,00 EUR. 2.4 Davek na promet nepremičnine, ki bo odmerjen na podlagi sklenjene prodajne pogodbe, plača kupec. 3. Pogoji prodaje: 3.1 Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki zasebne listine. 3.2 Nepremičnina je na prodaj po načelu »videno – kupljeno«, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta prodaje. 3.3 Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, se najugodnejšemu ponudniku lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne več kot za 15 dni ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik tudi v podaljšanem roku ne podpiše pogodbe, se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Občina Dobrova - Polhov Gradec pravico zadržati vplačano varščino. 3.4. Po plačilu celotne kupnine se bo kupcu izročila nepremičnina v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi v skladu z določili prodajne pogodbe. Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe. 4. Način in rok plačila kupnine: kupnino bo kupec poravnal na podračun zakladniškega računa občine, št. 01221-0100000813, ki se vodi Banki Slovenije, sklic na številko 2012-500, v roku 30 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem znesku. Kupec je poleg ponujene kupnine dolžan plačati stroške davka na promet nepremičnine, stroške notarske overitve pogodbe in stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča. 5. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb: 5.1 Zavezujoča ponudba za nakup nepremičnine mora vsebovati: – podatke o ponudniku (ime in priimek oziroma firmo kupca, naslov stalnega prebivališča oziroma sedež ponudnika, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo varščine, – navedbo nepremičnine, na katero se ponudba nanaša, – ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene nepremičnine, – Priloge: – potrdilo o državljanstvu, kopijo osebnega dokumenta in kopijo davčne številke fizične osebe, – overjen izpis iz poslovnega registra (samostojni podjetniki posamezniki), ne starejši od treh mesecev, – overjen izpis iz sodnega registra, (pravne osebe), ne sme biti starejši od 3 mesecev, – potrdilo o vplačani varščini, – izjavo o sprejemanju pogojev javnega zbiranja ponudb, – izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 90 dni od dneva, ko poteče rok za oddajo ponudbe. 5.2 Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami najkasneje do vključno 7. maja 2012. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, se pri izboru ne bo upoštevala. Obrazci so na voljo na spletni strani občine (www.dobrova-polhovgradec.si). 5.3 Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine« na naslov Občina Dobrova - Polhov Gradec, Stara cesta 13, 1356 Dobrova. 5.4 Ponudba, ki bo prispela po razpisnem roku, se bo štela kot nepravočasna ponudba in bo izločena iz postopka ter zaprta vrnjena pošiljatelju. Ponudnik, ki bo oddal nepopolno ponudbo, bo pozvan k dopolnitvi, rok za dopolnitev ponudbe je pet dni po prejemu poziva za dopolnitev. 6. Varščina: 6.1 Ponudniki, ki želijo sodelovati na javnem razpisu, morajo do izteka roka za oddajo ponudb vplačati varščino v višini 10 % izhodiščne cene. Varščina se nakaže na podračun zakladniškega računa občine, št. 01221-0100000813, ki se vodi Banki Slovenije, sklic na številko 2012-500, z navedbo: plačilo varščine- javno zbiranje ponudb« in navedbo imena in priimka oziroma naziva ponudnika. 6.2 Plačana varščina se izbranemu ponudniku všteje v kupnino, neuspelim ponudnikom bo varščina vrnjena brez obresti v roku 8 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. 6.3 Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, občina obdrži varščino. 7. Dodatne informacije: dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb in natančnejše podatke o nepremičnini interesenti dobijo na tel. 01/3601-800, kontakt: Mateja Tavčar. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru. 8. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika: 8.1 Javno odpiranje prispelih ponudb bo dne 9. maja 2012, s pričetkom ob 12. uri na sedežu občine, Stara cesta 13, 1356 Dobrova. 8.2 Edino merilo za izbor najugodnejše ponudbe je višina ponujene kupnine. V primeru, da bo prispelo več ponudb, se bodo po zaključenem postopku javnega odpiranja ponudb, z vsemi zainteresiranimi ponudniki opravila še pogajanja v smislu pravil javne dražbe in sicer ne glede na to, ali so prisotni vsi ponudniki oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Najmanjši dvig ponudbene cene je 200,00 EUR. Šteje se, da je najvišja ponujena cena v postopku javnega zbiranja ponudb tudi izklicna cena v postopku javne dražbe in da ponudnik, ki je ponudil najvišjo ceno, sprejema tudi izklicno ceno v postopku javne dražbe. 8.3. Ponudniki, ki se ne udeležijo javnega odpiranja ponudb, bodo o izbiri obveščeni v roku 15 dni od odpiranja prispelih ponudb oziroma v 15 dneh po opravljenih pogajanjih. 8.4. Obveznost občine, da sklene ponudbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Župan lahko ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla, ne da bi za to navedel razloge in brez odškodninske odgovornosti, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
Občina Dobrova - Polhov Gradec