Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012

Kazalo

Št. 900-3/2012-66 Ob-2334/12 , Stran 799
Št. 900-3/2012-66 Ob-2334/12
Mestna občina Ljub­ljana, Mestni trg 1, Ljub­ljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljub­ljana za leto 2012,
javno dražbo
za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Ljub­ljana, Mestni trg 1, Ljub­ljana, mat. številka: 5874025, ID št. za DDV: SI67593321. 2. Predmet javne dražbe in izklicna cena 2.1.Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. 11 v pritličju in kleti, v skupni izmeri 164,51 m2, v stavbi na naslovu Dalmatinova 6a in Miklošičeva ul. 16 v Ljub­ljani, z id oznako nepremičnine 1737-546-11, parc. št. 2592/0-0, k.o. 1737-Tabor. Za stavbo št. 546 na Dalmatinovi 6a in Miklošičevi 16, Ljub­ljana še ni vzpostavljena etažna lastnina, zato bo vpis lastninske pravice na posameznem delu v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi etažne lastnine, pri čemer pa se Mestna občina Ljub­ljana obvezuje, da bo kupcu izdala zemljiško­knjižno dovolilo oziroma drugo listino za vpis lastninske pravice na predmetnem posameznem delu. Mestna občina Ljub­ljana ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače ugotovljene površine posameznega dela v katastru stavb. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljub­ljana za leto 2012. Nepremičnina je zasedena z najemnikom, ki ima z Mestno občino Ljub­ljana sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Izklicna cena: 347.850,00 EUR. 2.2. Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. 25 v pritličju stanovanjsko-poslovne stavbe, na naslovu Valvasorjeva ul. 12 v Ljub­ljani, z id. oznako nepremičnine 1725-133-24, v skupni izmeri 15,65 m2. Zemljiško­knjižno stanje v korist prodajalca je urejeno. Nepremičnina je zasedena z najemnikom, drugih bremen je prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljub­ljana za leto 2012. Izklicna cena: 34.425,00 EUR. 2.3. Predmet javne dražbe je poslovni prostor z oznako PO1 v pritličju stanovanjsko-poslovne stavbe, na naslovu Cesta v Mestni log 20 v Ljub­ljani, z id. oznako nepremičnine 1722-4076-803, v skupni izmeri 23,53 m2, s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih stavbe in pripadajočem zemljišču, ki pripada temu posameznemu delu. Poslovni prostor se nahaja v stavbi št. 4076, ki stoji na parc. št. 1695/8, 1695/6, 252/6, 252/5, 252/2, 252/3, 252/1, 253/1, 252/4, k.o. 1722- Trnovsko predmestje. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljub­ljana za leto 2012. Izklicna cena: 35.500,00 EUR. 2.4. Predmet javne dražbe sta dva poslovna prostora, na naslovu Gosposka ul. 4 v Ljub­ljani v lasti Mestne občine Ljub­ljana, vpisani pod ID 1728-121-900. Za stavbo na navedem naslovu poteka postopek vzpostavitve etažne lastnine. Vpis lastninske pravice na posameznih delih v korist kupca v zemljiško knjigo, bo mogoč po vzpostavitvi etažne lastnine, pri čemer pa se Mestna občina Ljub­ljana obvezuje, da bo kupcu izdala zemljiško­knjižno dovolilo oziroma drugo listino za vpis lastninske pravice na predmetnem posameznem delu. Mestna občina Ljub­ljana ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače ugotovljene površine posameznega dela v katastru stavb. – pisarniški poslovni prostori z oznako P01, v skupni izmeri 169,84 m2 v pritličju in prvem nadstropju stanovanjsko poslovne zgradbe Gosposka 4 v Ljub­ljani, ID 11, k.o. 1728 Ljub­ljana-mesto, št. stavbe 1728-121, parc. št. *229. Predmetni poslovni prostori so zasedeni z najemnikom. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljub­ljana za leto 2012. Izklicna cena: 494.000,00 EUR. – storitveni poslovni prostori z oznako P02, P04, v skupni izmeri 82,56 m2 v pritličju stanovanjsko poslovne zgradbe Gosposka 4 v Ljub­ljani, ID 1, 12 in 15, k.o. 1728 Ljub­ljana-mesto, št. stavbe 1728-121, parc. št. *229. Predmetni poslovni prostori so zasedeni z najemnikom. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljub­ljana za leto 2012. Izklicna cena: 207.000,00 EUR. Navedene cene ne vključujejo davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja kupnine je 200,00 EUR. 4. Pogoji prodaje 4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki notarskega zapisa; 4.2 Nepremičnina bo prodana dražitelju, ki bo ponudil najvišjo ceno; 4.3 V roku 15 dni oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice bo z najugodnejšim dražiteljem sklenjena pogodba. Če dražitelj v tem roku ne bo podpisal pogodbe, se šteje, da je od nakupa odstopil in ima Mestna občina Ljub­ljana pravico zadržati vplačano varščino; 4.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi; 4.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe; 4.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, vse stroške notarja ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi po vzpostavitvi etažne lastnine. 5. Način in rok plačila kupnine Kupnino bo kupec poravnal na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljub­ljana številka: 01261-0100000114, sklic na številko: 000-431000 v 8 dneh od dneva sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa, v enkratnem znesku. 6. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba se bo vršila dne 17. 5. 2012 na sedežu Mestne občine Ljub­ljana, Mestni trg 1, Ljub­ljana, Klub 11, z začetkom ob 11. uri, in sicer po naslednjem zaporedju: – Poslovni prostor na naslovu Dalmatinova 6a, ob 11. uri, – Poslovni prostor na naslovu Valvasorjeva ul. 12, ob 11.30, – Poslovni prostor na naslovu Cesta v Mestni log 20, ob 12. uri, – Poslovni prostor z oznako P01 na naslovu Gosposka 4, ob 12.30, – Poslovni prostor z oznako P02, P04 na naslovu Gosposka 4, ob 13. uri. Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave. 7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi 7.1. Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da: – Plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu; – Predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen pri notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec. – Predloži izpisek iz sodnega registra (samo za pravne osebe) oziroma priglasitveni list (za samostojne podjetnike), ki ne sme biti starejši od treh mesecev, – Predloži izvirnik osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi fizična oseba, samostojni podjetnik ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb). 7.2 Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine. 7.3 Organizator javne dražbe bo potrdil vse pravilne in pravočasne prijave. 8. Varščina 8.1 Dražitelji in morebitni predkupni upravičenci morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10 % izklicne cene, na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljub­ljana številka: 01261-0100000114, sklic na številko: 000-431000, z navedbo »plačilo varščine – javna dražba za poslovni prostor na naslovu ____________«. 8.2 Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju vračuna v kupnino, ostalim dražiteljem, ki niso uspeli na javni dražbi pa se varščina vrne brez obresti v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. 8.3 Če dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino. 9. Dodatne informacije Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe in podatke za nepremičnine na naslovu Dalmatinova ul. 6a, Valvasorjeva ul. 12 in Cesta v Mestni log 20 dobijo interesenti na Mestni občini Ljub­ljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-11-95, elektronski naslov: mihaela.siker@ljubljana.si, kontaktna oseba je Mihaela Topolovec Šiker. Ogled nepremičnine in dokumentacije v zvezi z nepremičnino bo možen po predhodnem dogovoru na zgoraj navedenem kontaktu. Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe in podatke o nepremičninah na naslovu Gosposka 4 v Ljub­ljani dobijo interesenti na Mestni občini Ljub­ljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-11-34, elektronski naslov: marina.anzur@ljubljana.si, kontaktna oseba je Marina Anžur. Ogled nepremičnine in dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru. 10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe 10.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. 10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. 10.3 Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. 10.4 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe. 10.5 Javno dražbo bo izvedla Komisija za pridobivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem Mestne občine Ljub­ljana v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 34/11). 10.6 Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti. Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani Mestne občine Ljub­ljana: http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/.
Mestna občina Ljubljana