Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012

Kazalo

Ob-2267/12 , Stran 814
Ob-2267/12
Na podlagi 26. člena Statuta, uprava družbe Kompas Bled d.d. sklicuje
21. redno skupščino
družbe Kompas Bled d.d.,
ki bo v četrtek, 24. 5. 2012, ob 10. uri, v Hotelu Kompas na Bledu. Predlaga se naslednji dnevni red: 1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti. Predsedujoči: po Statutu direktor podjetja. Verifikacijska komisija: Maja Štefe, Biserka Jaklovič. Zapisnik: Notariat – Stane Krainer – notar. 2. Predložitev letnega poročila za leto 2011, pisnega poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu, sprejem sklepa o pokritju izgube in uporabi bilančnega dobička, ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepa: a) Skupščina je seznanjena z letnim poročilom družbe za leto 2011 in pisnim poročilom nadzornega sveta, ki ga je v skladu z 274.a člena ZGD predložil nadzorni svet in s katerim obvešča skupščino, da je potrdil letno poročilo za leto 2011. b) Čista izguba poslovnega leta znaša: 8.717 EUR, ki se pokriva z zmanjšanjem kapitalskih rezerv v višini 8.717 EUR. c) Potrdi in odobri se delo direktorja in nadzornega sveta Kompas Bled d.d. v poslovnem letu 2011 ter se direktorju in članom nadzornega sveta na podlagi drugega odstavka 282.a člena Zakona o gospodarskih družbah podeli razrešnica. 3. Poslovni plan družbe za leto 2012. Predlog sklepa: potrdi se poslovni plan družbe za leto 2012. 4. Volitve novega nadzornega sveta. Predlog: dosedanjim članom se podaljša mandat za naslednji dve leti. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevo morajo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča. Fizične osebe morajo pri evidentiranju prisotnosti dokazati svojo identiteto z osebno izkaznico in potrdilom o vpisu v delniško knjigo. Evidentiranje se začne ob 9.30, v Hotelu Kompas Bled. Prosim vse delničarje, da s svojo prisotnostjo prispevate k uspešni izvedbi skupščine.
Kompas Bled d.d. uprava direktor Martin Merlak