Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2012 z dne 26. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2012 z dne 26. 4. 2012, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1282. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2J)
1283. Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2H)

Odloki

1284. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Sveta za radiodifuzijo

Sklepi

1285. Sklep o razglasitvi odločitve, ki je bila sprejeta na zakonodajnem referendumu o Družinskem zakoniku, ki je bil 25. marca 2012
1286. Sklep o imenovanju člana Statističnega sveta Republike Slovenije
1287. Sklep o razrešitvi člana Nadzornega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško
1288. Sklep o razrešitvi člana Nadzornega sveta Slovenske tiskovne agencije
1289. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1290. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1291. Sklep o potrditvi poslanskega mandata
1292. Sklep o prenehanju mandata poslanca Državnega zbora
1293. Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju članov Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1294. Uredba o programu strokovnega usposabljanja in preverjanja znanja za izvajanje vodovarstvenega nadzora
1295. Uredba o sejninah in povračilih stroškov predsedniku in članom nadzornega sveta Slovenske tiskovne agencije
1340. Uredba o rudarskih pravicah za izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Vrčice 2 v občini Semič, Renče 2 v občini Renče - Vogrsko, Pleterje P2b v občini Kidričevo in Paka pri Velenju 2 v mestni občini Velenje
1341. Uredba o koncesiji za graditev žičnic med Bohinjsko Bistrico, Ravnami in Sedlom pod Malim Vrhom ter Slatnikom v Bohinjski Bistrici
1342. Uredba o oblikovanju cen učbenikov
1343. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2010–2013

Sklepi

1344. Sklep o soglasju k omejitvam vpisa na dodiplomske študijske programe na Univerzi na Primorskem v študijskem letu 2012/13
1345. Sklep o soglasju k omejitvam vpisa na koncesioniranih dodiplomskih študijskih programih v študijskem letu 2012/13
1346. Sklep o soglasju k omejitvam vpisa na dodiplomske in enovite magistrske študijske programe na Univerzi v Ljubljani v študijskem letu 2012/13
1347. Sklep o soglasju k omejitvam vpisa na dodiplomske in enovit magistrski študijski program na Univerzi v Mariboru v študijskem letu 2012/13

USTAVNO SODIŠČE

1296. Odločba o ugotovitvi, da Zakon o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika, Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku, Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora, Zakon o dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah in Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije niso v neskladju z Ustavo

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1297. Letno poročilo Fiskalnega sveta 2012
1298. Spremembe in dopolnitve Letnega programa statističnih raziskovanj za 2012 (velja od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012)
1299. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, marec 2012
1348. Poročilo o gibanju plač za februar 2012

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1300. Pravilnik o spremembah Pravilnika o rednem letnem poročanju pooblaščenih ocenjevalcev
1301. Navodilo 1 – Ocenjevanje vrednosti pravic na nepremičninah za zavarovano posojanje ter sestava, vsebina in oblika poročila o oceni vrednosti

OBČINE

Beltinci

1302. Zaključni račun Občine Beltinci za leto 2011
1303. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov turističnih društev v Občini Beltinci
1304. Pravilnik o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov in projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Beltinci
1305. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov drugih društev v Občini Beltinci
1306. Pravilnik za vrednotenje in sofinanciranje programov športa v Občini Beltinci

Kranj

1307. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Kranj za leto 2011
1308. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Kranj

Krško

1309. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Krško za leto 2011
1310. Odlok o spremembi odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Krško
1311. Sklep o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v občini Krško
1312. Sklep o ukinitvi javnega dobra za parc. št. 2636/14, k.o. 1320 Drnovo in o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2012 z nepremičninami parc. št. 2636/14, parc. št. 105/23, parc. št. 170/2, parc. št. 172/2 in parc. št. 172/3, vse k.o. 1320 Drnovo

Litija

1313. Sklep o začetku priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja VČ-06 ZK – širitev pokopališča in gradnja mrliške vežice

Ljubljana

1336. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o posebni in podrejeni rabi javnih površin

Moravske Toplice

1314. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč splošno ljudsko premoženje v splošni rabi

Murska Sobota

1315. Odlok o občinskih taksah v Mestni občini Murska Sobota – uradno prečiščeno besedilo
1316. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Pomurske regije

Odranci

1317. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Pomurske regije

Piran

1318. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov turističnih društev v Občini Piran
1319. Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Kaštel

Semič

1320. Obvezna razlaga prve in četrte točke 9. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Semič
1321. Zaključni račun proračuna Občine Semič za leto 2011
1322. Pravilnik o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Semič
1323. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Semič

Slovenj Gradec

1324. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za izvajanje mladinskih in socialnih programov – uradno prečiščeno besedilo 2
1325. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vzgojno-varstveni zavod Slovenj Gradec
1326. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javno komunalnega podjetja Slovenj Gradec d.o.o.
1327. Zapisnik o delu občinske volilne komisije pri ugotavljanju končnega izida glasovanja na nadomestnih volitvah župana Mestne občine Slovenj Gradec

Slovenska Bistrica

1328. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za prizidek k hlevu za prašičje pitance na parceli 104 k.o. Spodnja Nova vas

Sodražica

1329. Zaključni račun proračuna Občine Sodražica za leto 2011
1330. Odlok o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Sodražica
1331. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Sodražica

Škofljica

1332. Obvezna razlaga in tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 9 Škofljica

Šmarje pri Jelšah

1333. Sklep o začetku priprave izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta – ID OPN Občine Šmarje pri Jelšah

Vipava

1337. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Severne Primorske (Goriške razvojne) regije
1338. Odlok o pogodbenem zagotavljanju prihrankov energije na področju javne razsvetljave v Občini Vipava

Zagorje ob Savi

1334. Odlok o sprejetju zaključnega računa proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2011
1335. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za proizvodno obrtno cono Kisovec

Zreče

1339. Cenik daljinskega ogrevanja

POPRAVKI

1349. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za Dobovo – sever

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o evidentiranju nepremičnin

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost