Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

4552. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1C)
4553. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (ZTro-K)
4554. Zakon o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-O)
4555. Zakon o dopolnitvi Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (ZUTPG-B)
4556. Zakon o dopolnitvah Zakona o digitalni radiodifuziji (ZDRad-A)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4645. Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence
4646. Uredba o spremembi Uredbe o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski v plačne razrede
4647. Uredba o dopolnitvah Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2010–2013

MINISTRSTVA

4557. Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture
4558. Pravilnik o železniških signalnovarnostnih napravah
4559. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varovanih območjih in izvajanju uradnih sistematičnih raziskav na posebno nadzorovanih območjih
4560. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v septembru 2010
4648. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o preiskovanju pomorskih nesreč

USTAVNO SODIŠČE

4561. Sklep o zavrženju pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti 44. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah in Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe zoper sodbo Vrhovnega sodišča

BANKA SLOVENIJE

4562. Sklep o izračunu kapitala bank in hranilnic
4563. Sklep o veliki izpostavljenosti bank in hranilnic
4564. Sklep o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje pri listinjenju in pravilih glede izpostavljenosti bank in hranilnic prenesenemu kreditnemu tveganju
4565. Sklep o spremembah Sklepa o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice
4566. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu za banke in hranilnice
4567. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po pristopu na podlagi notranjih bonitetnih sistemov za banke in hranilnice
4568. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o kreditnih zavarovanjih
4569. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za tržna tveganja za banke in hranilnice
4570. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za operativno tveganje za banke in hranilnice
4571. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o razkritjih s strani bank in hranilnic
4572. Sklep o spremembah Sklepa o poročanju o kapitalu in kapitalskih zahtevah bank in hranilnic
4573. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic

SODNI SVET

4574. Sklep o javnem pozivu sodnikom za vložitev kandidatur na mesto predsednika Okrajnega sodišča v Škofji Loki

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4575. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o vsebini poročil in obvestil iz 176. in 239. člena Zakona o zavarovalništvu ter načinu in rokih poročanja

OBČINE

Brezovica

4576. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja z oznako VS 21/3-1 v Kamniku pod Krimom
4577. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja z oznako VS 21/3-1 v Kamniku pod Krimom

Dobje

4578. Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta Občine Dobje, izvedenih dne 10. 10. 2010

Dobrova-Polhov Gradec

4579. Odlok o ureditvi zimske službe v Občini Dobrova - Polhov Gradec
4580. Pravilnik o plačah in plačilih občinskim funkcionarjem in nagradah članom svetov krajevnih skupnosti, članom delovnih teles občinskega sveta ter članom drugih občinskih organov in o povračilih stroškov

Dravograd

4581. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Dravograd
4582. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Dravograd
4583. Poročilo o izidu volitev članov svetov Krajevnih skupnosti Občine Dravograd

Gornji Petrovci

4584. Poročilo o izidu volitev v Občini Gornji Petrovci dne 10. 10. 2010

Ivančna Gorica

4585. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2010
4586. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Radohova vas
4587. Sklep o vzpostavitvi javnega dobra v k.o. Radohova vas
4588. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Zagradec
4589. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Bukovica
4590. Sklep o vzpostavitvi javnega dobra v k.o. Šentvid
4591. Sklep o vzpostavitvi javnega dobra v k.o. Bukovica
4592. Poročilo o izidu volitev župana v Občini Ivančna Gorica
4593. Poročilo o izidu volitev v občinski svet v Občini Ivančna Gorica
4594. Poročilo o izidu volitev v Svete krajevne skupnosti Občine Ivančna Gorica

Kranj

4595. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu območja Br 1 – BRITOF JUG

Kuzma

4596. Poročilo o izidu volitev župana Občine Kuzma
4597. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Kuzma
4598. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Kuzma – predstavnika romske skupnosti

Moravske Toplice

4599. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Moravske Toplice
4600. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Moravske Toplice
4601. Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti Občine Moravske Toplice na volitvah dne 10. 10. 2010

Polzela

4602. Poročilo o ugotovitvi izidov volitev za župana Občine Polzela
4603. Poročilo o ugotovitvi izidov volitev članov Občinskega sveta Občine Polzela

Postojna

4604. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje območja širitve dela naselja Postojna, ki še ni določeno s strategijo prostorskega razvoja Občine Postojna in prostorskim redom Občine Postojna
4605. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Postojna

Prebold

4606. Sklep o dopolnitvi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta območij L2/2 Veltrag 1 (Latkova vas 1) in L2/3 Veltrag 2 (Latkova vas 2)

Sežana

4607. Poročilo o izidu volitev župana in Občinskega sveta v Občini Sežana na volitvah dne 10. 10. 2010
4608. Poročilo o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Sežana dne 10. oktobra 2010

Sodražica

4609. Poročilo o izidu volitev

Škofljica

4610. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Škofljica za leto 2011

Šmarješke Toplice

4611. Poročilo o izidu volitev župana in članov občinskega sveta

Tolmin

4612. Izid volitev za župana Občine Tolmin
4613. Izid volitev za člane Občinskega sveta Občine Tolmin

Vojnik

4614. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Vojnik

Zagorje ob Savi

4615. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev za župana
4616. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev za člane občinskega sveta
4617. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v svet Krajevne skupnosti Čemšenik
4618. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v svet Krajevne skupnosti Franc Farčnik
4619. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v svet Krajevne skupnosti Izlake
4620. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v svet Krajevne skupnosti Jože Marn
4621. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v svet Krajevne skupnosti Kisovec - Loke
4622. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v svet Krajevne skupnosti Kotredež
4623. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v svet Krajevne skupnosti Podkum
4624. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v svet Krajevne skupnosti Mlinše - Kolovrat
4625. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v svet Krajevne skupnosti Ravenska vas
4626. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v svet Krajevne skupnosti Rudnik - Toplice
4627. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v svet Krajevne skupnosti Šentgotard
4628. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v svet Krajevne skupnosti Šentlambert
4629. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v svet Krajevne skupnosti Tirna

Zavrč

4630. Sklep o številu otrok v oddelkih vrtca v Zavrču
4631. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu v Občini Zavrč in soglasje k sistemizaciji delovnih mest
4632. Poročilo o izidu volitev za župana v Občini Zavrč na lokalnih volitvah 10. oktobra 2010
4633. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta v Občini Zavrč na lokalnih volitvah 10. oktobra 2010

Zreče

4634. Poročilo o izidu volitev župana Občine Zreče
4635. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Zreče

Žalec

4636. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda II. Osnovna šola Žalec
4637. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda glasbena šola »Risto Savin« Žalec
4638. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta v Občini Žalec
4639. Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Žalec

Žiri

4640. Poročilo Občinske volilne komisije Občine Žiri o drugem krogu lokalnih volitev župana, ki so bile 24. oktobra 2010
4641. Poročilo Občinske volilne komisije Občine Žiri o lokalnih volitvah občinskega sveta ter prvega kroga volitev župana Občine Žiri, ki so bile 10. oktobra 2010

Žužemberk

4642. Poročilo o izidu volitev za župana
4643. Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta
4644. Poročilo o izidu glasovanja za člane sveta Krajevne skupnosti Hinje

POPRAVKI

4649. Popravek Pojasnila 1 k SRS 35 – Računovodsko spremljanje namenskih sredstev
4650. Tehnični popravek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena za regionalno cesto R1-210, odsek 1107 Preddvor-Kranj (Primskovo), pododsek Hotemaže-Britof
4651. Popravek Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Kapucinsko predmestje I – 1. faza
4652. Popravek Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Kapucinsko predmestje – urejevalna celota II
4653. Popravek Odloka o dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za stanovanjsko naselje »Pod Plevno«

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Objave po Zakonu o gospodarskih zbornicah

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti