Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010

Kazalo

Št. 013-1/2010/18 Ob-6531/10 , Stran 2762
Svet za trajnostni razvoj je posvetovalno telo Vlade Republike Slovenije za področje trajnostnega razvoja kot skladnega gospodarskega, socialnega in okoljskega razvoja, ki zadovoljuje potrebe sedanje generacije, ne da bi se ob tem zmanjšale možnosti zadovoljevanja potreb prihodnjih generacij in je namenjen vzpostavljanju dialoga Vlade Republike Slovenije s predstavniki civilne družbe in gospodarstva o pomembnih vprašanjih trajnostnega razvoja. Svet v svoje delo vključuje širšo strokovno javnost in civilno družbo preko javnih sej na posamezne teme, spletnega foruma in ekspertnih skupin. Svet ima devet članov, ki jih imenuje Vlada ad personam na predlog deležnikov iz vrst znanosti, civilne družbe, gospodarstva, lokalnih skupnosti in organov in služb Vlade Republike Slovenije. Naloge Sveta: 1. sprejema in predlaga Vladi RS smernice in priporočila za oblikovanje politik na vseh ravneh po načelih trajnostnega razvoja, 2. sodeluje v postopkih priprave strateških razvojnih dokumentov in ključnih zakonskih predlogov, 3. pripravlja neodvisno poročilo glede izvajanja načel trajnostnega razvoja v ključnih strateških razvojnih dokumentih države, 4. obravnava in daje pobude za učinkovito izvajanje in medsebojno dopolnjevanje izvajanja prenovljene Strategije EU 2020 (prioriteta zelena rast oziroma vzdržna rast) in Strategije trajnostnega razvoja EU, 5. sodeluje pri oblikovanju stališča Republike Slovenije za sodelovanje v Komisiji Združenih narodov za trajnostni razvoj, 6. z vidika trajnostnega razvoja obravnava, vrednoti ter oblikuje priporočila glede strateških, izvedbenih in drugih dokumentov razvojnega načrtovanja, 7. išče soglasje med državnimi organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti, organizacijami civilne družbe in gospodarstvom o politikah, inštrumentih in merilih za uresničevanje načel trajnostnega razvoja. Najširšo javnost pozivamo, da predlaga kandidate za člane Sveta, izmed katerih bo Vlada imenovala predsednika in osem članov. Od članov sveta se pričakuje: – da uživajo ugled v slovenski javnosti, – da imajo domače in mednarodne izkušnje in znanje na področju ene ali več komponent trajnostnega razvoja (okolje, gospodarstvo, družba), – da so vešči usklajevanja različnih stališč in javnega nastopanja. Vlada si pridržuje pravico, da ne imenuje enega, več ali vseh članov Sveta, ali da imenuje za člana osebo, ki ni bila predlagana v okviru tega javnega poziva, vendar izpolnjuje zgoraj navedena merila. Predlagatelji morajo posredovati predlog z vsebinsko utemeljitvijo in naslednjimi prilogami: – življenjepis v predpisani obliki (EUROPASS življenjepis je priloga 1 tega javnega poziva), – soglasje predlaganega kandidata h kandidaturi za člana, – izjavo, s katero izrecno dovoljujejo obdelavo in uporabo njihovih osebnih podatkov, vendar izključno z namenom in v zvezi s postopkom imenovanja (izjava je priloga 2 tega javnega poziva). Rok za oddajo predloga je 30 dni po objavi tega javnega poziva! Formalno nepopolnih prijav ne bomo uvrstili v izbirni postopek. Služba Vlade RS za podnebne spremembe lahko vlagatelje kadarkoli pozove k dopolnitvi vloge. Predlagatelji pošljejo pisne predloge v zaprti ovojnici z označbo: »za javni poziv Svet za trajnostni razvoj«, na naslov: Služba Vlade RS za podnebne spremembe, Gregorčičeva 25, Ljubljana, in sicer v roku 30 dni po objavi. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.svps@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.