Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010

Kazalo

4557. Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture, stran 12924.

Za izvrševanje 23. in 31. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08 in 4/10) izdaja ministrica za kulturo
P R A V I L N I K
o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture
1. člen
Ta pravilnik podrobneje ureja:
– način dela ministrstva, pristojnega za kulturo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), v postopkih financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture (v nadaljnjem besedilu: izvajalci) na podlagi postopka z neposrednim pozivom in
– pravice in obveznosti izvajalcev.
2. člen
Financiranje izvajalcev po tem pravilniku se izvede na podlagi neposrednega poziva po naslednjem postopku, razen če poseben predpis ne določa drugače:
– priprava vsebinskih in finančnih podlag za izvedbo neposrednega poziva;
– neposredni poziv izvajalcem za predložitev predlogov letnih oziroma večletnih programov dela oziroma poslovnih načrtov in finančnih načrtov (v nadaljnjem besedilu: predlogi programov dela);
– evidentiranje prispelih predlogov programov dela;
– pregled predlogov programov dela;
– poziv izvajalcem na odpravo nejasnosti in pomanjkljivosti;
– priprava predlogov financiranja s strani strokovnih služb ministrstva;
– vsebinska obravnava in vrednotenje vsebine predlogov programov dela na strokovnih komisijah;
– odločitev o višini proračunskih sredstev za financiranje izvajalcev;
– spremembe višine financiranja in
– spremembe oziroma dopolnitve programov dela in finančnih načrtov.
3. člen
Pristojne službe ministrstva pripravijo obrazce in navodila za pripravo predlogov programov dela.
4. člen
Neposredni poziv za predložitev predlogov programov dela ministrstvo posreduje izvajalcem najkasneje do konca oktobra tekočega leta za financiranje v naslednjem oziroma naslednjih letih.
Ministrstvo v neposrednem pozivu navede predvidene roke za izvedbo vseh potrebnih postopkov do začetka financiranja.
Neposrednemu pozivu so priloženi obrazci in navodila za pripravo predlogov programov dela.
5. člen
Izvajalci posredujejo predloge programov dela do roka, ki ga ministrstvo določi v neposrednem pozivu. Rok za posredovanje predlogov programov dela ne sme biti krajši od 30 dni.
V primeru objektivnih okoliščin se končni datum za posredovanje iz prejšnjega odstavka lahko spremeni.
6. člen
Predlogi programov dela se sprejemajo v glavni pisarni ministrstva. Vsak predlog programa dela in njegove dopolnitve se evidentirajo kot ena zadeva in posredujejo uradni osebi.
7. člen
Uradna oseba ugotavlja popolnost ter ustreznost programov dela izvajalcev.
Če uradna oseba pri pregledu predloga programa dela ugotovi nejasnosti ali pomanjkljivosti, pozove izvajalca, da jih odpravi.
8. člen
Strokovne službe ministrstva na podlagi predloga programa dela za posamezne izvajalce pripravijo predlog financiranja v okviru proračunskih možnosti za splošne stroške delovanja, stroške za plačilo dela zaposlenim, stroške investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme ter programske materialne stroške.
9. člen
Strokovna komisija za posamezno področje vsebinsko obravnava predlog programa dela posameznega izvajalca in ga kvalitativno ovrednoti ter poda mnenje glede višine financiranja predloga programa dela.
Član strokovne komisije, ki je interesno vezan na izvajalca, ne sme sodelovati pri presoji.
10. člen
Minister, pristojen za kulturo (v nadaljnjem besedilu: minister), na podlagi predloga financiranja strokovnih služb ministrstva iz 8. člena ter mnenja strokovne komisije iz 9. člena odloči o višini financiranja posameznega izvajalca.
Po prejemu odločbe oziroma po sklenitvi pogodbe pristojni organ izvajalca potrdi z odločbo oziroma s pogodbo usklajen program dela oziroma poslovni načrt (v nadaljnjem besedilu: program dela) in finančni načrt.
Potrjeni program dela in finančni načrt je izvajalec dolžan predložiti ministrstvu v 30 dneh od prejema odločbe oziroma sklenitve pogodbe.
11. člen
Izvajalci pred vsako spremembo ali dopolnitvijo programa dela in finančnega načrta obvestijo ministrstvo in spremembe ali dopolnitve z ministrstvom uskladijo, v skladu s predpisi, ki urejajo financiranje posrednih proračunskih uporabnikov.
V primeru spremembe ali dopolnitve programa dela, ki zahteva dodatna sredstva, in jo je izvajalec uskladil z ministrstvom, minister v okviru proračunskih možnosti izvajalcu dodeli dodatna sredstva.
12. člen
V primeru rebalansa proračuna, s katerim se spremeni višina sredstev za financiranje izvajalcev, minister na novo določi višino financiranja izvajalca.
Kadar ministrstvo izvajalcu naloži dodatne naloge v okviru izvajanja javne službe ali izvedbo dodatnega projekta, minister v okviru proračunskih možnosti izvajalcu dodeli dodatna sredstva.
Če se na podlagi poročil, ki jih izvajalec predloži v skladu s predpisi, ki urejajo financiranje posrednih proračunskih uporabnikov, ali na zahtevo ministrstva, ugotovi, da izvajalec ni v celoti uresničil programa dela za preteklo leto, se višina sredstev, odobrenih za leto, v katerem je ministrstvo prejelo poročilo, ustrezno zmanjša.
13. člen
V primerih iz 11. in 12. člena, kadar ministrstvo izvajalcu izda odločbo ali z njim sklene aneks k pogodbi, je izvajalec dolžan predložiti ministrstvu v skladu z odločbo ali aneksom spremenjen oziroma dopolnjen program dela in finančni načrt, potrjen s strani pristojnega organa izvajalca, v 60 dneh od prejema odločbe ali sklenitve aneksa k pogodbi.
Ministrstvo v primerih iz prvega odstavka 11. člena zahteva, da izvajalec spremeni oziroma dopolni program dela in finančni načrt tudi, kadar ministrstvo ni izdalo odločbe ali sklenilo aneksa z izvajalcem. Izvajalec je spremenjen oziroma dopolnjen program dela in finančni načrt, potrjen s strani pristojnega organa izvajalca, dolžan ministrstvu predložiti v 60 dneh od prejema zahteve s strani ministrstva.
Izvajalec ni dolžan spremeniti oziroma dopolniti programa dela in finančnega načrta, kar ministrstvo določi v odločbi ali aneksu, oziroma ministrstvo od njega tega ne zahteva, če gre za tako nizke zneske ali majhne spremembe oziroma dopolnitve, da postopek spremembe oziroma dopolnitve programa dela in finančnega načrta ne bi bil smotrn, ali če se v skladu s predpisi spremeni višina stroškov za plačilo dela zaposlenim.
14. člen
Izvajalec je dolžan v zahtevanem roku posredovati ministrstvu vse zahtevane informacije, poročila in ostalo dokumentacijo, ki se nanašajo na delovanje izvajalca.
15. člen
Določbe tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi za italijansko in madžarsko narodno skupnost, pri čemer ministrstvo pozove narodni skupnosti k predložitvi predloga programa dela, ki vključuje delovanje njunih javnih zavodov in predvidena sredstva, ki so namenjena za javne razpise oziroma pozive za njihove izvajalce s področja kulture. Z italijansko in madžarsko narodno skupnostjo se sklene pogodba iz 93. člena ZUJIK.
Določbe prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo tudi za financiranje posebnih nalog osrednje območne knjižnice ter programov dejavnosti splošnih knjižnic na narodnostno mešanih območjih in na obmejnih območjih na podlagi 55. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01 in 96/02 ZUJIK) ter za opravljanje arhivske dejavnosti rimskokatoliške Cerkve.
16. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture (Uradni list RS, št. 117/02, 97/03 in 1/09).
17. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-21/2010
Ljubljana, dne 27. septembra 2010
EVA 2010-3511-0023
Majda Širca l.r.
Ministrica
za kulturo