Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010

Kazalo

4652. Popravek Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Kapucinsko predmestje – urejevalna celota II, stran 13120.

P O P R A V E K
Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Kapucinsko predmestje – urejevalna celota II (Uradni list RS, št. 95/07)
V Odloku o občinskem lokacijskem načrtu Kapucinsko predmestje – urejevalna celota II (Uradni list RS, št. 95/07, 19. 10. 2007) se tretji odstavek 4. člena – velikosti dopustnih odstopanj in obvezna vsebina projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja ter peti odstavek točke 8. Etapnost izvedbe pravilno glasita:
»Pri realizaciji lokacijskega načrta so dopustna odstopanja od idejnih zasnov poteka posamezne prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture, določenih s tem lokacijskim načrtom, če bodo pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju pridobljene rešitve, ki so primernejše iz tehničnega ali okolje varstvenega vidika, pri čemer pa se z njimi ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere. Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo. Dopustna je uskladitev predvidene gradbene parcele Y z gradbenimi parcelami M, H, I, J ter gradbenih parcel H in I, v skladu z dopustnimi tolerancami.«
Druga alinea drugega odstavka točke 3.2.5 Morfološka enota S2 – Predvidene ureditve se pravilno glasi:
– »Dovoljene so spremembe namembnosti za okolje nemoteče poslovne dejavnosti s tem, da mora najmanj 50% koristnih površin objekta ostati stanovanjskih. Dovoljena je sprememba namembnosti celotnega objekta na parc. št. 50/3, k.o. Škofja Loka v objekt turistično nastanitvenih kapacitet. Na posamezni gradbeni parceli je potrebno zagotoviti dovolj parkirnih mest za potrebe stanovanj in dejavnosti v objektu.«
Drugi odstavek točke 8. – Etapnost izvedbe se pravilno glasi:
– »Na območju morfoloških enot S2 in S3 se pred pričetkom gradnje oziroma sočasno z gradnjo objektov zgradi dostopno cesto in vso komunalno infrastrukturo. Pred pričetkom gradnje posameznih objektov na parcelah št. 50/2, 49/1, 49/3, 58/1 in 59/1 je potrebno urediti lastniška oziroma služnostna razmerja z lastnikom parcele št. 50/3 glede dostopne ceste.«
Št. 35000-0002/2005
Škofja Loka, dne 22. septembra 2010
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.