Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010

Kazalo

Ob-6498/10 , Stran 2754
1. Naziv in sedež organizatorja zbiranja ponudb: Občina Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo. Postopek javnega zbiranja ponudb vodi Komisija za izvedbo javnega zbiranja ponudb – pristojna komisija. 2. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja, to je stavbišča z obstoječim stanovanjskim objektom po izhodiščni ceni 50.000,00 EUR. 3. Opis predmeta prodaje: objekt Gornje Cerovo 3/c v naravi predstavlja enonadstropno stanovanjsko hišo, katere pritličje je zidano z zidaki, nadstropje pa je montažna gradnja. V pritličju objekta je klet, nadstropje pa je namenjeno za bivalne namene. Bivalni del objekta ima kuhinjo, tri sobe in kopalnico. Površina bivalnega dela objekta je 38,26 m2. Okna in vrata so bila zamenjana v letu 2007. Po neurju v mesecu marcu 2010 je bila streha obnovljena. Objekt ni centralno ogrevan. Hiša je zasedena z najemnikom in je v lasti Občine Brda. 4. Ogled nepremičnine: interesenti za nakup hiše si lahko le-to ogledajo v zgoraj določenem terminu. Za dodatne informacije v zvezi s prodajo nepremičnine lahko interesenti pokličejo na tel. 05/335-10-30, med 13. in 14. uro. 5. Pogoji prodaje Nepremičnina bo prodana najugodnejšemu ponudniku, ki ga bo izbrala pristojna komisija. Podpis pogodbe in plačilo kupnine: Kupec v 15 dneh po odpiranju ponudb prejme pogodbo, jo podpiše, plača kupnino v roku 8 dni po obojestranskem podpisu kupoprodajne pogodbe. Kupnina se plača na transakcijski račun Občine Brda, št. 01207-0100014109 s sklicem, za namen javnega zbiranja ponudb za prodajo stavbišča z obstoječim stanovanjskim objektom. Položena varščina se všteva v kupnino. Izhodiščna cena ne vsebuje davščin. Vse dajatve plača kupec. Plačilo celotne kupnine v roku je bistvena sestavina kupoprodajne pogodbe. Če izbrani ponudnik v roku ne sklene pogodbe in je krivda na njegovi strani oziroma odstopi do pogodbe ali kupnine ne plača v dogovorjenem roku, ima prodajalec pravico odstopiti od pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo brez dodatnega roka za izpolnitev in zadržati plačano varščino. Nepremičnina preide v last kupca po plačilu celotne kupnine in vseh stroškov, posest pa z opravljeno primopredajo nepremičnine. Zemljiškoknjižno dovolilo prodajalec izstavi po plačilu celotne kupnine. V primeru, da bo za ponudbo iste nepremičnine več ponudnikov podalo ponudbo v enaki višini, se bo med ponudniki opravila javna dražba takoj po odpiranju ponudb. Najmanjši dvig ponudbene cene znaša 500,00 EUR. 6. Pogoji za udeležbo pri prodaji stanovanja na podlagi javne ponudbe Ponudbe lahko predložijo fizične in pravne osebe, ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini 10% od izhodiščne cene, v višini 5.000,00 EUR na transakcijski račun Občine Brda. Pisna ponudba mora vsebovati naziv kupca in njegov točen naslov ter telefonsko številko, navedbo nepremičnine za katero daje ponudbo (kraj, ulica in hišna številka) in ponujeni znesek. Ponudniki morajo ponudbi priložit: – potrdilo o plačani varščini in priloženo celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine, – dokazilo, da ima ponudnik pravico pridobiti nepremičnino v RS (kopija osebne izkaznice oziroma potnega lista ter davčno številko – fizične osebe, oziroma izpis iz ustreznega registra in davčno številko oziroma ID št. za DDV – pravne osebe in s.p. ipd.), – potrdila o plačanih davkih in prispevkih, če gre za kupca kot pravno osebo (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno po notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke), – potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno po notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR), – pooblastilo za sodelovanje na ponudbi, če je oseba zastopnik, – pisno izjavo, da ponudnik sprejme razpisne pogoje. 7. Postopek Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih kuvertah z napisom »Ne odpiraj – javno zbiranje ponudb – stavbišče z obstoječim stanovanjskim objektom«, na naslov: Občina Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo v Brdih, do 17. 11. 2010 do 10. ure. Na sprednji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse pogoje. Ponudbe pod izhodiščno ceno ne bodo upoštevane. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 8 dneh po izbiri. Ponudniku, ki ni bil izbran za najugodnejšega ponudnika, bo varščina brez obresti vrnjena v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. 8. Ustavitev postopka: obveznosti prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lahko ustavita začeti postopek razpolaganja do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški. 9. Pravila javnega zbiranja ponudb Javno zbiranje ponudb se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin in Uredbo o stvarnem premoženju držav, pokrajin in občin. Odpiranje prispelih ponudb izvaja pristojna komisija. 10. Drugo: k odpiranju ponudb dne 24. 11. 2010 ob 13 uri lahko pristopi vsak ponudnik oziroma njegov pooblaščenec, ki je pravočasno oddal ponudbo. Odpiranje ponudb bo potekalo v mali sejni sobi, v I. nadstropju, Občine Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo v Brdih.