Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010

Kazalo

Št. 6130-1018/2010 Ob-6549/10 , Stran 2734
1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana. 2. Predmet in področje javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje: – izdajanja periodičnih publikacij s poljudno-znanstveno vsebino, ki so pomembne za prenos spoznanj v izobraževanje; – izdajanja poljudno-znanstvenih periodičnih publikacij, namenjenih širjenju ter dvigu splošne znanstvene kulture. Javni razpis obsega izdajanje poljudno-znanstvenih periodičnih publikacij (v nadaljevanju: publikacije) v tiskani in elektronski obliki s področij humanističnih, družboslovnih, medicinskih, biotehniških, tehniških in naravoslovno-matematičnih ved. 3. Cilji javnega razpisa JAK podpira izdajanje publikacij s ciljem omogočanja in pospeševanja objav tistih poljudnoznanstvenih publikacij, ki so: – pomembne za prenos znanja v izobraževanje; – pomembne za razvoj slovenske poljudno-znanstvene terminologije; – pomembne za predstavljanje slovenskih poljudno-znanstvenih dosežkov, za širjenje novih poljudno-znanstvenih spoznanj in splošne poljudno-znanstvene kulture. 4. Okvirna vrednost javnega razpisa in obdobje ter način za porabo dodeljenih sredstev Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev javnega razpisa znaša 40.000,00 EUR. Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2011 oziroma v plačilnih rokih, kot to določa Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 99/09). 5. Višina sofinanciranja in upravičeni stroški Višina sofinanciranja se določi po metodologiji navedeni v točki 8. javnega razpisa. Pri izdaji publikacije JAK sofinancira stroške tiska, tehnične priprave rokopisa za tisk (stroške oblikovanja in računalniškega preloma) in stroške lektoriranja, ne financira pa avtorskega dela. 6. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu 6.1. Splošni pogoji za sodelovanje na javnem razpisu Na javni razpis za sofinanciranje izdajanja poljudno-znanstvenih periodičnih publikacij se lahko prijavijo organizacije, ki so vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS (v nadaljevanju: ARRS), založbe in samozaložbe ter društva. Prav tako se lahko prijavijo pravne osebe iz slovenskega zamejstva in pravne osebe Slovencev po svetu (v nadaljevanju: prijavitelj). 6.2. Posebni pogoji za sodelovanje na javnem razpisu – publikacija izhaja že najmanj eno leto pred razpisom; – publikacija izhaja skladno z letnim načrtom v letu pred objavo razpisa (niso dopuščene zamude pri izhajanju); – publikacija ima naslov na svetovnem spletu (vsaj s kazalom vsake številke in s povzetkom); – publikacija ima ustrezno tehnično kakovost po mednarodnih standardih; – publikacija ima katalogizirane vse prispevke za obdobje treh let pred objavo novega razpisa v sistemu COBISS oziroma za obdobje njihovega izhajanja, če je le-to krajše od treh let. 7. Splošni razpisni kriteriji Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 8. Uporaba kriterijev in povzetek načina ocenjevanja Pristojna strokovna komisija za knjižno in revijalno produkcijo s področij znanosti (v nadaljevanju: strokovna komisija) pregleda in oceni pri vsaki prijavni vlogi izpolnjevanje razpisnih kriterijev. Razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem kriteriju navedena najvišja možna višina doseženih točk. Višina odobrenih sredstev je odvisna od skupne višine prejetih točk za posamezno publikacijo, od obsega in zahtevnosti publikacije, od števila evalviranih vlog ter razpoložljivih finančnih sredstev, namenjenih javnemu razpisu. Najvišje možno število točk za poljudno-znanstveno publikacijo je 90 točk. Za uvrstitev v sofinanciranje mora prijavitelj pri ocenjevanju doseči minimalno 60 točk. Strokovna komisija pri točkovanju določi tri kategorije: I., II., III. kategorijo. Publikacija, ki se pri ocenjevanju uvrsti v prvi dve kategoriji, se sofinancira. Publikacija, ki se pri ocenjevanju uvrsti v tretjo kategorijo, se ne sofinancira. Razredi kategorij: 1. kategoriji pripada 100% delež izračunane subvencije – 3 letno sofinanciranje; 2. kategorija med 90 in 60 točkami; 3. kategorija med 59 in 0 točkami. Delež sredstev, glede na izračunano dotacijo: – I. kategoriji pripada 100% delež sredstev, glede na izračunano dotacijo – 3-letno sofinanciranje; – II. kategoriji se delež računsko določi, odvisno od razpoložljivih sredstev – 1-letno sofinanciranje; – III. kategorija se ne sofinancira. Odstotni delež se določi vsako leto posebej in je odvisen od višine razpoložljivih sredstev za ta program. a) Publikacija se uvrsti v posamezno kategorijo na osnovi točkovnih ocen. Ločeno po posameznih vedah publikacijo ocenjujeta po en član strokovne komisije in po en recenzent za to znanstveno področje (v nadaljevanju: recenzenta). b) Ko posamezno publikacijo ocenita oba recenzenta, pooblaščena oseba agencije izračuna aritmetično sredino obeh ocen. Na podlagi ocen pri posameznih vedah, se pripravi vrstni red posameznih publikacij po vedah, glede na doseženo število točk. c) Na seji strokovna komisija odloča o zvišanju oziroma znižanju praga za vključitev publikacije v sofinanciranje, oziroma z nadomestno oceno odloča o vključitvi publikacije, ki je izpadla iz sofinanciranja, če so za to podani utemeljeni razlogi. d) Na podlagi razdelitve publikacij po kategorijah pooblaščena oseba agencije izračuna višino sredstev za posamezno publikacijo, na podlagi sprejetih normativov za izračun subvencije. Normativi za izračun subvencije: Za izračun pripadajočih sredstev za sofinanciranje izdajanja publikacij, se upoštevajo naslednji finančno opredeljeni elementi: – število avtorskih pol na zvezek (D1); – naklada (do 2500 izvodov na zvezek) (D2); – število zvezkov na letnik (D3); – priznani stroški na eno avtorsko polo (D4) (stroški tiska, stroški priprave za tisk, lektoriranje, stroški odpošiljanja). Strokovna komisija določi po višini stroške (D4) za avtorsko polo. Strokovna komisija lahko določi tudi izjeme zaradi dražjega tiska, in sicer maksimalno do višine +50%, o čemer odloča za vsak primer posebej. Subvencija se izračuna na naslednji način: DPPZ = D1 * D2* D3 * D4 /10 JAK upošteva robne pogoje ob predpostavki, da se znanstvena publikacija po obsegu, nakladi in uredniški politiki ne bo spreminjala. Če je izračun subvencije bistveno manjši kot subvencija v preteklem letu se upošteva 80 odstotkov lanskih sredstev. Če je izračun subvencije večji kot zaprošena sredstva, se upoštevajo zaprošena sredstva. 9. Razpisni rok in način oddaje vlog Javni razpis se prične dne 29. 10. 2010 in se zaključi dne 29. 11. 2010. Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjen in podpisan obrazec: Prijavni obrazec (Prijava na javni razpis za sofinanciranje izdajanja poljudno-znanstvenih periodičnih publikacij 2011) ter samostojne priloge: – izjava prijavitelja (pravilo »de minimis«). To izjavo podajo le prijavitelji, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev (gospodarske družbe), in sicer gre za izjavo prijavitelja, da za kritje stroškov, ki bodo predmet sofinanciranja, ni prejel sredstev iz drugih virov državnega proračuna (pravilo »de minimis«); – izjava prijavitelja, da so v celoti izpolnjene pogodbene obveznosti preteklega leta; – izjava prijavitelja o izpolnjevanju razpisnih pogojev; – en izvod celotnega letnika publikacije, ki v predhodnem proračunskem letu ni bila sofinancirana (samostojna priloga). Prijavitelj, ki prijavlja več vlog, mora vsako vlogo poslati v ločeni kuverti. Za pravilno oddane štejejo vloge, ki so v roku oddane v obeh oblikah, v pisni obliki in po elektronski pošti, pri čemer je za identičnost obeh prijav odgovoren prijavitelj. Prijavni obrazec mora prijavitelj poslati skupaj s prilogami: 1. v enem izvodu v elektronski obliki na naslov: poljudnoznanstvena.periodika@jakrs.si, 2. in v enem izvodu v tiskani obliki in na CD-ROM-u na naslov agencije. Prijava je vložena pravočasno, če jo JAK prejme, preden se izteče rok za vložitev prijav. Če se prijava pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko JAK prejme prijavo, šteje dan oddaje na pošto. Prijavo je možno oddati osebno na naslovu JAK, vsak delavnik med 10. in 12. uro. Nepravočasno oddane vloge in vloge neupravičenih oseb bodo izločene iz nadaljnje obravnave s sklepom o zavrženju (peti odstavek 117. člena v povezavi s 101. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08 in 4/10). Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa JR11-PPP-2011. Vloga mora biti poslana na naslov: JAK, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana do 29. 11. 2010 oziroma najkasneje tega dne oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za sofinanciranje izdajanja poljudno-znanstvenih periodičnih publikacij 2011 z oznako JR11-PPP-2011«. Hkrati mora biti vloga najkasneje tega dne oddana po elektronski pošti na naslov: poljudnoznanstvena.periodika@jakrs.si. Prijava naj bo poslana v wordovem dokumentu in shranjena pod imenom prijavljene znanstvene periodične publikacije. Prav tako naj bo ime (zadeva/subject) elektronskega sporočila opremljeno z imenom prijavljene znanstvene periodične publikacije. 10. Način obravnavanja vlog in odločanje o izboru Vloge, prispele na javni razpis JR11–PPP–2011, bo odpirala odpiralna komisija JAK. JAK bo prijavitelje, katerih vloge bodo formalno nepopolne, pozvala, da jih v roku petih dni dopolnijo. Če prijavitelji ne bodo dopolnili formalno nepopolnih vlog v zahtevanem roku, bodo vloge s sklepom o zavrženju izločene iz nadaljnje obravnave (šesti odstavek 117. člena v povezavi s 101. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08 in 4/10). Pravočasne in popolne vloge ter vloge upravičenih oseb bodo predložene v obravnavo pristojni strokovni komisiji. O dodelitvi sredstev bo na podlagi poročila strokovne komisije odločil direktor JAK z odločbo o sofinanciranju posamezne poljudno-znanstvene periodične publikacije. 11. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo javnega razpisa; – prijavni obrazec z navedbo obveznih prilog in originalne izjave o izpolnjevanju razpisnih pogojev. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani, www.jakrs.si kjer so tudi drugi podatki, potrebni za izvedbo javnega razpisa (zakonski in podzakonski akti, imena članov strokovnih komisij). Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani v razpisnem roku dvignejo v glavni pisani JAK, vsak delavnik med 10. in 12. uro. 12. Dodatne informacije in pojasnila: vse dodatne informacije in pojasnila lahko zainteresirani dobijo na Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije, pri Gabrijeli Biserki Šertel, osebno ali na tel. 01/369-58-23, vsak delavnik od 10. do 12. ure, e-pošta: biserka.sertel@jakrs.si. 13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: odpiranje vlog bo na Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana, v sejni sobi v 3. nadstropju, dne 2. 12. 2010. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60 dneh od navedenega skrajnega roka za oddajo prijave na javni razpis.