Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010

Kazalo

Ob-6507/10 , Stran 2738
I. Namen razpisa: namen javnega razpisa je izbor lokalnih in nacionalnih programov javnih del za leto 2011 (v nadaljnjem besedilu: programi javnih del), ki so namenjeni aktiviranju brezposelnih oseb, njihovi socializaciji – socialni vključenosti, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti ter spodbujanju razvoja novih delovnih mest ter se organizirajo zaradi izvajanja socialnovarstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih, kmetijskih in drugih programov, ter sofinanciranje vključevanja brezposelnih oseb v izbrane programe javnih del. II. Predmet razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vključevanja brezposelnih oseb v izbrane programe javnih del iz proračunske postavke 3551 »Spodbude za zaposlitev brezposelnih oseb« v skladu s Programom Javna dela za leto 2011, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije. III. Okvirna višina sredstev javnega razpisa Okvirna višina sredstev, namenjenih za javni razpis je 16.974.186,00 EUR, in sicer v okviru proračunske postavke 3551 »Spodbude za zaposlitev brezposelnih oseb«. Okvirna razdelitev sredstev po območnih in centralni službi zavoda: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! IV. Določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: okvirna sredstva tega razpisa bodo porabljena v proračunskem letu 2011 in v plačilnih rokih, skladno z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije. V. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji in programi javnih del 5.1. Pogoji na strani vlagatelja: Na razpisu je lahko uspešen le vlagatelj, ki izpolnjuje naslednje pogoje: 1. je neprofitni delodajalec. Za neprofitne delodajalce se za potrebe tega razpisa štejejo vsi tisti delodajalci, ki imajo v ustanovitvenem aktu določen nepridobitni značaj oziroma imajo v svojem ustanovitvenem aktu določilo, da vračajo dobiček v osnovno dejavnost in ga ne delijo oziroma delodajalci, katerih (so)ustanovitelj ali večinski lastnik je občina ali državna institucija; 2. je registriran za opravljanje dejavnosti; 3. do zavoda nima neporavnanih obveznosti iz pogodb o dodelitvi sredstev aktivne politike zaposlovanja; 4. v zadnjih dveh letih ni kršil pogodbenih obveznosti pri izvajanju programov javnih del, ki se nanašajo na vsebino programa javnih del ali nenamensko porabo sredstev; 5. ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali v likvidaciji; 6. ima poravnane vse davke in druge obvezne dajatve v Republiki Sloveniji, zapadle do vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo vloge na javni razpis(*1); (*1) Npr. Zavod bo za prvi prijavni rok (17.11.2010) pridobil od DURS podatek ali ima vlagatelj poravnane vse davke in druge obvezne dajatve v Republiki Sloveniji, ki so zapadle na dan 31.10.2010. 7. je v zadnjih šestih mesecih pred mesecem prijave na razpis zaposlenim izplačeval plače in prispevke za obvezno socialna zavarovanja v zakonsko določenih ali pogodbeno dogovorjenih rokih; 8. ki poda izjavo, da višina vseh prejetih javnih sredstev, ne bo presegla skupnih stroškov zaposlitve posamezne vključene osebe. Zavod bo izpolnjevanje pogojev preverjal na dan prispetja vloge na javni razpis, razen pogojev pri katerih je to izrecno navedeno drugače. Zavod bo podatke Davčnega urada RS pridobil v času odločanja o vlogi po uradni dolžnosti. 5.2. Pogoji za izbor programa: Vloga vlagatelja, ki izpolnjuje pogoje, določene v točki 5.1., bo lahko izbrana, pod pogojem, da 1. je vsebina predlaganega programa skladna s Katalogom programov javnih del (v nadaljnjem besedilu: Katalog), ki je priloga in sestavni del razpisne dokumentacije oziroma da je program po merilih iz Kataloga lahko ocenjen kot razvojen.; 2. je kot nacionalni lahko izbran le program, ki se izvaja v najmanj treh območnih službah zavoda pod enakimi pogoji; 3. ima program (lokalni ali nacionalni) naročnika in izvajalca. Naročnik javnega dela zagotavlja obstoj javnega interesa za izvajanje programa javnega dela(*2). (*2) Izjavo o javnem interesu za programe lokalnega pomena izda lokalna skupnost, za nacionalne programe pa pristojno ministrstvo oziroma pristojna institucija. Vlagatelj (izvajalec) mora k vlogi za pridobitev izjave o javnem interesu obvezno priložiti tudi dokument, ki izkazuje vsebino programa javnih del. Izpolnitev te obveznosti mora biti razvidna iz predložene izjave o javnem interesu. Kadar je izvajanje programa javnega dela v javnem interesu občine, je ta obvezno naročnik programa in partner v pogodbi o izvajanju programa javnega dela, tudi če ne bi sofinancirala programa javnega dela. V primeru, da je vlagatelj (izvajalec) hkrati tudi naročnik programa javnega dela, si mora pridobiti izjavo o javnem interesu od pristojne občine oziroma, glede na vsebino programa, od pristojnega ministrstva ali ustrezne strokovne organizacije. Izvajalec predloži k vlogi za izdajo izjave o javnem interesu vsebino programa javnih del. Kadar ministrstvo, pristojno glede na področje izvajanja programa javnih del, nastopa v vlogi naročnika, izjava o javnem interesu ni potrebna. 4. se za izvajanje programa zagotavlja vodja programa javnih del in mentorji udeležencem. 5. je podana izjava, da predložen program javnih del ne zajema del, ki predstavlja izvajanje redne dejavnosti izvajalca in da se bo program ves čas izvajal ob upoštevanju tega pogoja, prav tako pa da se z udeleženci ne bo nadomeščalo dela zaposlenih, ki opravljajo izvajalčevo redno dejavnost ali opravljalo del, pri katerih obstaja večja nevarnost za zdravje ali življenje 6. sta število predlaganih udeležencev v programu ali predlagan čas njihove vključitve v program skladna s predlagano vsebino programa oziroma z opisanim obsegom del na udeleženca. Izpolnjevanje pogojev za izbor programa, določenih v točkah 5.2.4. in 5.2.5., se dokazuje z izjavo na obrazcu: Izjava 2, ki je priloga razpisne dokumentacije. Kolikor zavod oceni, da pogoj iz točke 5.2.6. ni izpolnjen in vlagatelj niti po pozivu ne dokaže, da je njegov predlog utemeljen, lahko zavod, če so izpolnjeni vsi ostali pogoji iz točk 5.1. in 5.2., predlaga ustrezno znižanje števila predlaganih udeležencev ali čas vključitve. Če vlagatelj predloga ne sprejme, se vloga zavrne zaradi neizpolnjevanja pogojev. Omejitve glede število udeležencev: Izvajalec lahko kandidira na javnem razpisu samo za omejeno število brezposelnih oseb. Število možnih vključitev brezposelnih oseb je odvisno od števila delavcev v delovnem razmerju pri vlagatelju na dan 30. 9. 2010, brez zaposlenih udeležencev javnih del in znaša: – ob nič zaposlenih: največ 2 brezposelni osebi; – od 1 do 5 zaposlenih: največ 3 brezposelne osebe; – od 6 do 10 zaposlenih: največ 5 brezposelnih oseb; – nad 10 zaposlenih: največ 15 brezposelnih oseb. Število vseh možnih vključitev brezposelnih oseb se ugotavlja glede na posameznega vlagatelja, neodvisno od števila predlaganih programov javnih del. Izjemoma lahko vlagatelj, ki ima najmanj 10 zaposlenih, vključi v programe javnih del več kot 15 oseb, kadar se programi izvajajo za invalide in/ali osebe s težavami v duševnem zdravju. Če je tak vlagatelj predlagal tudi izvajanje drugih programov, velja za njih splošna omejitev glede možnega števila vključitev brezposelnih oseb, pri kateri se ne upošteva števila predlaganih vključitev v programe, ki jih izvaja za invalide in/ali osebe s težavami v duševnem zdravju. Če vlagatelj z vlogami predlaga vključitev večjega števila udeležencev, kot je navedeno v tej točki, mora po pozivu zavoda število predlaganih vključitev ustrezno zmanjšati, sicer zavod sam odloči o številu udeležencev v posameznem programu javnega dela. VI. Ciljne skupine brezposelnih oseb, ki se lahko vključujejo v programe javnih del in čas vključitve V lokalne in nacionalne programe javnih del se lahko vključujejo naslednje skupine brezposelnih oseb: – brez čakalne dobe: – invalidi(*3) in starši invalidnih in dolgotrajno bolnih otrok (*3) Kot invalidi se štejejo osebe po 3. členu Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB2), podrobno so našteti v 3. členu Navodil za izpolnjevanje obrazca prijave v zavarovanje za invalide (Uradni list RS, št. 10/05 in 43/05). – Romi, – osebe po prestani zaporni kazni; – po 3 mesecih prijave na zavodu: – starejši od 50 let, – prejemniki denarnega nadomestila in denarne socialne pomoči, – samohranilci in osebe, katerih zakonec je tudi brezposeln; – po 6 mesecih prijave na zavodu: – iskalci prve zaposlitve, – osebe s I. in II. stopnjo strokovne izobrazbe, – osebe z upadom delovnih sposobnosti, – zaposlitveno ovirane osebe, – brezposelne osebe, mlajše od 30 let; – dolgotrajno brezposelne osebe, prijavljene na zavodu 12 mesecev v zadnjih 16 mesecih, razen zakonsko določenih skupin, pri katerih se ta gostota zahteva samo ob prvi vključitvi v program javnega dela (ženske, starejše od 53 let, in moški, starejši od 55 let). Ciljna skupina so tudi udeleženci programov javnih del, ki so bili vključeni v programe javnih del v letu 2010 manj kot eno leto. Z merili za izbor programov javnih del je v 7. točki »Merila za izbor programov javnih del« razpisne dokumentacije določeno točkovanje ciljnih skupin brezposelnih oseb. Čas vključitve v program javnih del: Brezposelne osebe so lahko vključene v program javnega dela največ eno leto, razen invalidov, katerih invalidnost je ugotovljena z odločbo pristojnega organa in ki se jim vključitev lahko podaljša, če jim ni mogoče zagotoviti ustrezne ali primerne zaposlitve, ter žensk, starejših od 53 let in moških, starejših od 55 let, ki so v program javnih del lahko vključeni do izpolnitve pogojev za upokojitev. Za udeležence javnih del se, kot polni delovni čas šteje 30-urna tedenska delovna obveznost. VII. Merila za izbor programov javnih del Merila za izbor lokalnih in nacionalnih programov javnih del Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Vloge se razvrstijo glede na število doseženih točk in se odobravajo po tem vrstnem redu do porabe sredstev. Če bo število vlog preseglo razpoložljiva sredstva, vloge vlagateljev pa bodo po ocenjevanju dosegle enako število točk, bo izbrana tista vloga, ki bo zbrala višje število točk: – na 3. točki 3. merila, potem – na 2. točki 3. merila, potem – na 1. točki 1. merila. V primeru, da se tudi po tako postavljenih merilih ne more izbrati vlog, se izvede žrebanje med vlogami, ki so dosegle enako število točk na vseh merilih skupaj in tako izbere vlogo. Merila za izbor programov javnih del so podrobneje podana v 7. točki razpisne dokumentacije. VIII. Razdelitev sredstev Javni razpis je odprt do razdelitve sredstev za posamezno območno oziroma centralno službo zavoda, opredeljenih v drugem odstavku III. točke »Okvirna višina sredstev javnega razpisa« oziroma najkasneje do 5. 10. 2011. Vloge, ki bodo prispele po določenem roku za predložitev vlog v posameznem mesecu, bodo zajete pri naslednjem roku odpiranja razen, če bodo sredstva na podlagi vlog, dostavljenih do roka, že razdeljena. V tem primeru se vloge, ki prispejo po predpisanem roku v mesecu, v katerem bo ugotovljena razdelitev sredstev, štejejo kot prepozne in se kuverte neodprte vrnejo vlagatelju. Zaključek postopka zaradi razdelitve sredstev pred 5. 10. 2011 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani zavoda. IX. Obvezna oblika in vsebina prijave Popolna vloga mora vsebovati: 1. obrazec vloga v dveh izvodih, 2. obrazec program v dveh izvodih, 3. obrazec izjave 1, 4. obrazec izjave 2. X. Predložitev vlog 1. Vloge se oddajo osebno ali po pošti na pristojno območno službo, vloge za nacionalne programe pa na centralno službo zavoda. Vloge morajo imeti oznako: Javni razpis za izbor programov javnih del v Republiki Sloveniji za leto 2011 in Ne odpiraj – Vloga. V primeru poziva na dopolnitev vloge, naj bodo le-te označene enako kot vloga: Javni razpis za izbor programov javnih del v Republiki Sloveniji za leto 2011 in Ne odpiraj – Dopolnitev vloge. Vlagatelj lahko za izbor predlaga več programov javnih del tako, da za vsak program pripravi ločeno vlogo, vse vloge skupaj pa odda vložene v eni kuverti. V tem primeru mora na kuverti označiti število vlog. Vloge morajo biti oddane v zaprti kuverti. Vloge in dopolnitve, ki bodo posredovane s pošto, morajo biti poslane priporočeno ali s povratnico na ustrezen naslov območne službe zavoda oziroma naslov centralne službe zavoda. Zavod za vloge, poslane po pošti ne odgovarja. Na kuverti mora biti obvezno označen tudi naziv in naslov vlagatelja. Nepravilno izpolnjene in označene pisemske kuverte bodo neodprte vrnjene vlagateljem. 2. Prvi rok predložitve vlog je 17. 11. 2010 do 12. ure, po tem datumu pa v letu 2011 vsak 5. v mesecu do 12. ure. Zadnji rok za predložitev vlog je 5. 10. 2011 do 12. ure. Na vsakem predvidenem roku odpiranja vlog se kot pravočasne upoštevajo le vloge, prispele v vložišče zavoda do vključno 5. v mesecu do 12. ure oziroma do vključno 17. 11. 2010 do 12. ure, če gre za prijavo na prvi rok. Kolikor 5. v mesecu ni delovni dan, se šteje za rok prvi naslednji delovni dan. Vloge, ki bodo prispele po vsakokratnem roku, razen po zadnjem (5. 10. 2011) bodo odprte na naslednjem odpiranju. XI. Razpisna dokumentacija Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti osebno v vložiščih območnih služb oziroma centralni službi zavoda v času uradnih ur: v ponedeljek in torek od 8. do 12. in od 13. do 15. ure, v sredo od 8. do 12. in od 13. do 18. ure, v petek od 8. do 13. ure, v četrtek pa ni uradnih ur. Razpisna dokumentacija je dostopna tudi na spletnih straneh zavoda: http://www.ess.gov.si. Naslovi območnih služb zavoda: ZRSZ, Območna služba Celje, Ljubljanska cesta 14, 3001 Celje, ZRSZ, Območna služba Koper, Kmečka ulica 2, 6000 Koper, ZRSZ, Območna služba Kranj, Bleiweisova cesta 12, 4000 Kranj, ZRSZ, Območna služba Ljubljana, Parmova 32, 1000 Ljubljana, ZRSZ,Območna služba Maribor, Gregorčičeva ul. 37, 2000 Maribor, ZRSZ, Območna služba Murska Sobota, Ulica Arhitekta Novaka 3, 9000 Murska Sobota, ZRSZ, Območna služba Nova Gorica, Ulica tolminskih puntarjev 4, 5000 Nova Gorica, ZRSZ, Območna služba Novo mesto, Trdinova ulica 10, 8000 Novo mesto, ZRSZ, Območna služba Ptuj, Vodnikova ulica 2, 2250 Ptuj, ZRSZ, Območna služba Sevnica, Trg Svobode 32, 8290 Sevnica, ZRSZ, Območna služba Trbovlje, Ulica 1. junija 19, 1420 Trbovlje, ZRSZ, Območna služba Velenje, Rudarska cesta 6/a, 3320 Velenje, ZRSZ, Centralna služba, Rožna dolina, cesta IX/6, 1000 Ljubljana, samo kadar gre za nacionalne programe javnih del. XII. Datum odpiranja vlog Odpiranje vlog bo javno, razen če se strokovna komisija, kadar bo število prejetih vlog preveliko, odločila, da odpiranje ni javno. O tej odločitvi se vlagatelje obvesti najkasneje en delovni dan pred predvidenim datumom javnega odpiranja z obvestilom na spletni strani zavoda: http://www.ess.gov.si. Javno odpiranje bo vedno naslednji dan od dneva, določenega za oddajo vlog ob 10. uri. Javno odpiranje se bo izvajalo na sedežih območnih služb oziroma za nacionalne programe na sedežu centralne službe zavoda, navedenih v točki XI »Razpisna dokumentacija« javnega razpisa. Za odpiranje vlog in izbor so v območnih službah in centralni službi zavoda zadolžene strokovne komisije, imenovane s strani zavoda. Komisije so pet članske v naslednji sestavi: predsednik komisije in štirje člani. XIII. Izid javnega razpisa Komisija bo vlagatelje obvestila o izidu javnega razpisa najkasneje v roku 45 dni po roku, ki je določen za predložitev vlog. Na odpiranju vlog komisija ugotavlja popolnost vlog. Vlagatelja, katerega vloga je nepopolna, komisija pozove, da jo dopolni v roku 8 dni od prejema poziva. Vloge, katere vlagatelji ne dopolni v skladu s pozivom za dopolnitev vloge, komisija s sklepom zavrže. Pri vsebinskem pregledu se programi točkujejo na podlagi meril iz točke VII »Merila za izbor programov javnih del« javnega razpisa. Vlagateljem izbranih programov zavod posreduje sklepe o izboru, skupaj s pozivom na podpis pogodbe o izvajanju javnega dela. Če se vlagatelj v roku 8 dni od prejema sklepa in poziva ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo. Vlagatelje popolnih vlog, ki ne ustrezajo pogojem ali merilom za izbor programov, se v objavljenem roku obvesti o odločitvi, da njihove vloge niso izbrane. Zoper sklep o izbiri vlagatelji lahko podajo pritožbo, o kateri odloči drugostopenjski organ zavoda. Izvajanje programa javnega dela se prične po podpisu pogodbe o izvajanju programa javnega dela. XIV. Informacije Območne službe zavoda se lahko odločijo, da bodo po objavi javnega razpisa organizirale skupen sestanek s potencialnimi vlagatelji. O morebitni izvedbi predhodnega sestanka se bo potencialne vlagatelje seznanilo z obvestilom na spletni strani zavoda, http://www.ess.gov.si. Če katerikoli vlagatelj zahteva dodatno pojasnilo ali obvestilo v zvezi z razpisno dokumentacijo povezano s pripravo vloge mora zanj zaprositi pravočasno oziroma najkasneje šest dni pred potekom posameznega roka za oddajo vlog. Zahtevo mora posredovati na spletni naslov zavoda z obvezno označbo, na kateri območni službi zavoda namerava izvajati lokalni ali nacionalni program javnih del. Odgovori na morebitne zahteve po dodatnih pojasnilih bodo objavljeni najkasneje v petih dneh od prejetja vprašanja na spletni strani zavoda.