Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010

Kazalo

Št. 014-1/10 Ob-6497/10 , Stran 2744
1. Naročnik (koncedent): Občina Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje. 2. Predmet koncesije je: javna služba – izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva v okviru programa, sprejetega za javne vrtce. Koncesija bo dodeljena do naslednjega obsega: a) dva oddelka prvega starostnega obdobja, b) dva oddelka drugega starostnega obdobja. 3. Območje izvajanja dejavnosti: Grosuplje, Šmarje - Sap. 4. Pogoji za opravljanje dejavnosti: koncesionar mora: – biti registriran za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in varstva, – imeti dovoljenje za opravljanje dejavnosti, iz katerega je razvidno, da izvaja javno veljavni program, – imeti pozitivno mnenje Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje o ustreznosti programa, – imeti na območju, določenem v razpisu, zagotovljene prostore in opremo v skladu s predpisi, – imeti zagotovljene strokovno usposobljene delavce v skladu s predpisi, – imeti letni delovni načrt, – zagotoviti, da oziroma bo izvajal najmanj 9-urni dnevni program, – zagotoviti, da bo dejavnost opravljal za ceno programa, ki jo bo potrdil občinski svet. 5. Čas za katerega se podeljuje koncesija: 10 let z možnostjo podaljšanja. 6. Merila za izbiro koncesionarja: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 7. Ponudbe morajo biti poslane po pošti oziroma osebno predložene v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis: koncesija za področje predšolske vzgoje« na naslov Občina Grosuplje, Urad za gospodarstvo, družbene dejavnosti in finance, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje, do ponedeljka, 29. 11. 2010 do 9. ure. 8. Strokovna komisija v roku 15 dni po odpiranju ponudb, ponudbe, ki izpolnjujejo pogoje, oceni glede na razpisna merila, izdela poročilo in na podlagi ugotovitev predlaga občinski upravi izbiro ponudnika. Občinska uprava v roku 30 dni izda odločbo o izbiri koncesionarja. Izbrani koncesionar sklene koncesijsko pogodbo s koncedentom v roku 30 dni od pravnomočnosti odločbe. 9. Če se na razpis javi le en ponudnik in ta izpolnjuje predpisane pogoje, koncedent z njim sklene koncesijsko pogodbo. Pogodba se lahko sklene za celoten ali le del razpisanega predmeta koncesije. 10. Razpisna dokumentacija bo na voljo na spletni strani Občine Grosuplje oziroma v Uradu za gospodarstvo, družbene dejavnosti in finance občine, kontaktna oseba Mojca Koželj (tel. 78-88-784) od datuma objave javnega razpisa dalje. 11. Odpiranje vlog bo v torek, 30. 11. 2010, ob 10. uri, v sejni sobi Občine Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje.