Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010

Kazalo

4579. Odlok o ureditvi zimske službe v Občini Dobrova - Polhov Gradec, stran 13028.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98) ter 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec, (Naš časopis št. 252/99 in št. 351/08) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 20. redni seji dne 30. 6. 2010 sprejel
O D L O K
o ureditvi zimske službe v Občini Dobrova - Polhov Gradec
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se določi način opravljanja, organizacija ter izvajanje zimske službe, ki je sestavni del vzdrževanja javnih cest in ostalih prometnih površin, kot obvezne gospodarske javne službe na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec.
2. člen
Zimska služba se opravlja na naslednjih površinah: na lokalnih javnih cestah, zbirnih lokalnih cestah, javnih poteh, površinah za pešce, avtobusnih postajališčih, intervencijskih poteh, javnih parkiriščih in drugih podobnih objektih (v nadaljevanju: ceste), ki jo izvajata izvajalec in zavezanci.
Zavezanci po tem odloku so lastniki zemljišč, stanovanjskih hiš, stanovanj in poslovnih prostorov ali njihovi najemniki.
Javne prometne površine so vse kategorizirane lokalne ceste, zbirne lokalne ceste in javne poti, avtobusna postajališča, površine za pešce in javni parkirni prostori.
II. IZVAJANJE ZIMSKE SLUŽBE
3. člen
V zimsko službo sodijo naslednja vzdrževalna dela:
1. zagotavljanje in postavljanje potrebnega števila prometnih znakov, obvestil in snežnih kolov;
2. posipanje javnih prometnih površin s snovmi za preprečevanje poledice;
3. pluženje, odstranjevanje in odvažanje snega iz javnih prometnih površin;
4. pluženje snega iz površin za pešce in javnih površinah ter odstranjevanje poškodovanih dreves in odlomljenih vej, ki ogrožajo varnost ljudi in stvari;
5. čiščenje avtobusnih površin in križišč in prehodov za pešce;
6. čiščenje objektov in naprav, zgrajenih za intervencije in požarno varnost;
7. čiščenje odtokov uličnih požiralnikov v času odjuge;
8. čiščenje zasneženih prometnih znakov;
9. obveščanje javnosti o stanju cest;
10. druge naloge katere omogočajo v zimskem času nemoten promet na javnih prometnih površinah.
III. NALOGE IZVAJALCA ZIMSKE SLUŽBE
4. člen
Izvajalec po tem odloku na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec je fizična ali pravna oseba (v nadaljevanju: izvajalec zimske službe), ki se izbere na podlagi javnega razpisa.
Medsebojne pravice in obveznosti izvajalca zimske službe ter Občine Dobrova - Polhov Gradec se uredijo s pogodbo. Pogodba z izbranim ponudnikom se lahko sklene za obdobje največ štirih let in jo je po preteku tega časa možno podaljšati.
5. člen
Izvajalec zimske službe je dolžan vsako leto do 15. oktobra izdelati operativni načrt zimske službe, ki obsega popis vseh površin in objektov na katerih se izvaja zimska služba in ga predložiti v sprejem pristojni službi občinske uprave za ceste.
Z načrtom zimske službe iz prejšnjega odstavka se določi zlasti
– organizacijska shema vodenja ter pristojnosti in odgovornosti izvajalca zimske službe,
– razpored pripravljalnih del,
– načrt cestne mreže z oznakami prednostnih razredov in izhodiščna mesta za izvajanje zimske službe (cestne baze),
– razpored mehanizacije, opreme, materiala za posipanje in delavcev za izvajanje načrtovanih del,
– dežurstva, obveznosti prisotnosti, stopnja pripravljenosti in razpored delovnih skupin,
– načrt posipanja proti poledici in odstranjevanje snega,
– mesta in način izločanja posameznih vrst vozil ob neugodnih razmerah na cestah.
Zimska služba traja praviloma od 15. novembra do 15. marca. Načrt zimske službe mora vsebovati tudi izvajanje zimske službe v primeru potreb pred in po tem terminu.
6. člen
Naloge izvajalca zimske službe so:
1. izdelati izvedbeni program zimske službe in predložiti v potrditev županu občine;
2. redno vzdržuje naprave in opremo potrebno za zimsko službo;
3. skrb za skladiščenje zadostne količine posipnega materiala in soli;
4. uvajanje ekološko primernejših postopkov in materiala za posipavanje;
5. izvajati zimsko službo po potrjenem izvedbenem programu zimske službe in le-tega prilagaja s sprotnimi meteorološkimi napovedmi;
6. posipa ceste po prednostnem vrstnem redu takoj, ko se na vozišču zazna pojav poledice. Na cestah oziroma cestnih odsekih, za katere je v operativnem planu predvideno tudi preventivno posipanje, se posipa že ob nastopu okoliščin, v katerih se lahko pričakuje poledica;
7. prične praviloma odstranjevati novo zapadli sneg, ko ga zapade 10 cm na cestiščih. Višino snega ugotavlja izvajalec sam, po potrebi pa ga na to opozori pristojni delavec občinske uprave. V izjemnih primerih, ki jih ugotovi pristojni delavec občinske uprave je možno pričeti z odstranjevanjem snega tudi pri nižji višini zapadlega snega, kot je določeno v prvem stavku;
8. organizira 24 urno stalno dežurno službo;
9. izdela poročilo in analizo zimske službe za preteklo zimsko sezono.
7. člen
Pri odstranjevanju snega mora izvajalec upoštevati prioritete v skladu s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98) in operativnim planom zimske službe.
I. prioriteta: lokalne ceste, avtobusne linije in linije šolskih prevozov,
II. prioriteta: javne poti,
III. prioriteta: druge ceste v javni rabi, avtobusna postajališča, parkirišča in ostale javne površine.
Natančen prioritetni vrstni red po tem členu pripravi strokovna služba občine ob sodelovanju krajevnih skupnosti.
Delo na cestah I. prioritete poteka tako, da je prevoznost ob delovnih dneh zagotovljena do 5. ure zjutraj. Začasni zastoji v odvijanju prometa kot posledica prekomernih snežnih padavin so možni predvsem v času med 23. in 5. uro zjutraj ter v dela prostih dnevih. Ceste II. prioritete se praviloma usposobijo do 14. ure. Stalno odvijanje prometa je omogočeno z uporabo verig. Na cestah III. prioritete so možni tudi daljši zastoji v odvijanju prometa, vendar praviloma ne daljši od 24 ur.
8. člen
Sneg mora biti odstranjen:
– s pločnikov tako, da je prostor za pešce, kjer dopuščajo razmere, v širino najmanj 0,5 m,
– z vozišča, da je cestišče ali prometni pas, kjer dopuščajo razmere, širok najmanj 3 m.
Sneg se praviloma ne sme odmetavati z vozišča na pločnik, kolikor je širina pločnika manjša od 1 m oziroma je v takem primeru potrebno poskrbeti za odvoz snega.
Če zaradi ožine cest odrivanje snega s plugom ni mogoče, je izvajalec zimske službe dolžan na drug način odstraniti sneg z vozišča, pločnikov, mostov in drugih javnih površin.
Sneg se pluži na mesta kjer je prostor, ne glede na lastnike zemljišča.
Sneg mora biti odstranjen do 5. ure oziroma najkasneje 24 ur po prenehanju sneženja s cest po prednostnem vrstnem redu, oziroma se sneg odstrani takoj, ko so podani pogoji iz sedme točke 6. člena tega odloka.
9. člen
Ob pojavu poledice, ob pričakovanju le-te po meteorološki napovedi ali ob nastanku snežne deske, so izvajalci dolžni posipati ceste ter pločnike. Izbira uporabljenih materialov in način posipanja sta odvisna od strokovne presoje glede na vsakokratne okoliščine v skladu s 7. členom tega odloka.
10. člen
Izvajalec zimske službe je odškodninsko odgovoren za povzročeno škodo, nastalo zaradi njegovega nepravilnega ali malomarnega ravnanja pri izvajanju zimske službe.
11. člen
Postajališča avtobusnega prometa morajo biti očiščena v celotni dolžini:
– postajališča izven vozišča se očistijo v celotnem ravnem delu (brez dolžine uvoznega in izvoznega radiana postajališča);
– postajališča ob robu zunanjega voznega pasu se očisti v dolžini 20 m.
Na avtobusnih postajališčih v območjih križišč se sneg odpelje, na ostalih avtobusnih postajališčih se snega ne sme odložiti na pločnikih.
12. člen
Župan na področju zimske službe:
1. potrjuje operativni načrt zimske službe;
2. spremlja izvajanje sprejetega operativnega plana zimske službe;
3. zagotavlja finančna sredstva po sprejetem operativnem planu za tekoče leto.
IV. OBVEZNOSTI ZAVEZANCEV V ČASU ZIMSKIH RAZMER
13. člen
Zavezanci iz drugega odstavka 2. člena tega odloka so dolžni okoli svoje zgradbe, ne glede na to, ali je to javna površina, funkcionalna površina ali skupna funkcionalna površina:
1. sproti odstraniti s strehe in žlebov ledene sveče;
2. skrbeti, da so nameščeni in vzdrževani žlebovi in odtoki meteornih voda, snežni ščitniki in drugo na pročeljih hiš, ki so obrnjene na cesto;
3. odstraniti novozapadli sneg z bankin za pešce, parkirnih prostorov in drugih dohodov k objektom najkasneje do 7. ure zjutraj, podnevi pa so ga dolžni odstranjevati sproti, ko zapade 10 cm snega;
4. odstraniti sneg in led s površin, ki so potrebne za intervencije in požarno varnost.
14. člen
Če pooblaščena oseba za izvajanje lokalnega nadzora ugotovi, da zavezanci niso opravili svojih obveznosti iz 13. člena tega odloka, odredi odstranitev snega izvajalcu zimske službe na stroške zavezanca. Opravljeno storitev poravna zavezanec.
15. člen
Površine za pešce se ob snegu in poledici lahko posipajo le s soljo ali peskom.
Prepovedano je posipanje s pepelom, žaganjem, smetmi ali drugim nasipnim materialom.
Na delih cest, kjer se poledica pogosto pojavlja, je treba namestiti dopolnilno prometno signalizacijo, ki na to nevarnost opozarja.
Okolju neprijazna topilna sredstva za sneg in led je dovoljeno uporabljati le v minimalnih potrebnih količinah. Za posipanje topilnih sredstev je dovoljeno uporabljati le takšne naprave, ki omogočajo natančno odmerjanje količin.
Pri odmerjanju količin posipa je treba upoštevati količino topilnega sredstva, ki je že na vozišču.
16. člen
Objekti, s katerih se lahko vsuje snežni plaz, ki ogroža varnost občanov in premoženja, morajo imeti ustrezne zadrževalne snegobrane. Žlebovi, strešne odtočne cevi in odtoki meteornih voda na zgradbah ne smejo biti poškodovani. Sproti je treba odstranjevati ledene sveče. Pred odstranjevanjem snega in ledenih sveč s streh je potrebno hodnik za pešce oziroma cestišče ustrezno zavarovati.
17. člen
Pri odstranjevanju snega iz javnih prometnih površin, streh, funkcionalnih in drugih površin, je prepovedano odmetavati sneg na druge javne prometne površine. Sneg se mora odlagati na robu vozišča, pri čemer mora biti zagotovljeno odvodnjavanje, ali na mestu, kjer odstranjeni sneg ne ovira hoje in prometa z vozili. V času odstranjevanja snega s površin, določenih s tem odlokom, so lastniki vozil dolžni odstraniti svoja vozila iz javnih prometnih površin. Hidranti, ki so v uporabi zaradi požarne varnosti, morajo biti dostopni ob vsakem času.
18. člen
Po koncu zimskega obdobja je potrebno s površin iz 2. člena tega odloka odstraniti ostanek posipnih materialov (peska), začasno dopolnilno prometno signalizacijo ter začasno prometno opremo, cestne naprave in ureditve za zavarovanje ceste in prometa v zimskem času.
V. UKREPI V PRIMERU IZREDNIH SNEŽNIH PADAVIN
19. člen
V času izrednih snežnih padavin ali ob velikih odjugah, župan lahko poleg izvajalca zimske službe aktivira občinski štab za civilno zaščito ter enote, službe in druge operativne sestave za zaščito, reševanje in pomoč v Občini Dobrova - Polhov Gradec. V tem primeru nadzor nad izvajanjem zimske službe prevzame občinski štab za civilno zaščito.
VI. NADZOR
20. člen
Za nadzor nad izvajanjem tega odloka je pristojen medobčinski inšpektorat in redarstvo.
Občinska uprava opravlja nad izvajanjem del izvajalca naslednje naloge:
1. kvalitetni in količinski nadzor;
2. vodi akcije, ko je potrebno odstopiti od načrta zimske službe;
3. daje pobude izvajalcu za izboljšanje organizacije dela.
VII. KAZENSKI DOLOČBI
21. člen
Z globo 425,00 EUR se kaznuje izvajalec zimske službe, ki stori prekršek iz 6., 7., 8. in 11. člena tega odloka.
Z globo 125,00 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
22. člen
Z denarno kaznijo 150 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki:
1. ne prične z izvajanjem zimske službe, kadar nastane poledica, ali jo je po meteorološki napovedi pričakovati, ali če zapade od 10 cm do 15 cm snega;
2. ne odstrani sneg, ki je padel s strehe, ali je bil odstranjen s streh na pločnike;
3. ne odstrani ledenih sveč s streh ali žlebov;
4. ne posipa pločnikov ob poledici, ali uporablja za posipanje drug material razen soli in peska;
5. odmetava sneg na vozišča, s katerih je bil sneg že odstranjen, na cestne požiralnike, hidrante in očiščene cestne jarke;
6. ne pritrdi snegolovov na strehah tam, kjer obstaja nevarnost, da pade z njih sneg;
7. ne popravi sproti žlebov in odtočnih cevi na zgradbah;
8. pred odstranjevanjem snega s strehe in ledenih sveč s strehe ali žlebov ne postavi znaka za nevarnost;
9. odvaža sneg na mesta, ki niso za to določena.
Z denarno kaznijo 500 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost kot poklic, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo 150 EUR se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe iz prejšnjega odstavka tega člena.
VIII. KONČNA DOLOČBA
23. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0017/2010
Dobrova, dne 30. junija 2010
Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Lovro Mrak l.r.