Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010

Kazalo

Ob-6479/10 , Stran 2752
Svet Centra za socialno delo Žalec na podlagi 25. člena Statuta Centra za socialno delo Žalec in sklepa 3. seje Sveta Centra za socialno delo Žalec, z dne 18. 10. 2010, razpisuje delovno mesto direktorja/direktorice Centra za socialno delo Žalec. Za direktorja/direktorico je po določilih 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 451/94, Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98, Odl. US: U-I-34/98, 36/00 – zpdzc, 127/06 – ZJZP), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 114/06 – ZUTPG, 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 122/07 Odl. US: U-I 11/07-45, 5/08 – ZUTPG in 73/08 – ZUTPG, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS) in 24. člena Statuta Centra za socialno delo Žalec, lahko imenovan-a kandidat-ka, ki poleg splošnih pogojev določenih z zakonom, izpolnjuje tudi naslednje pogoje: – visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu, – 5 let delovnih izkušenj, – opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu, – opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje. Če nima opravljenega programa za vodenje, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja; ali – višja strokovna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu, – 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva, – opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu, – opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje. Če nima opravljenega programa za vodenje, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja. Od kandidatov se pričakuje, da svetu predstavijo program dela oziroma vizijo dela Centra za socialno delo Žalec. Izbrani kandidat/ka bo sklenil/la delovno razmerje za določen čas 5 let, in sicer za obdobje imenovanja. Kandidati naj pošljejo pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev in življenjepisom v zaprti kuverti na naslov: Center za socialno delo Žalec, Mestni trg 5, 3310 Žalec, z oznako »Prijava na razpis za direktorja – Ne odpiraj«. Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.