Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010

Kazalo

4585. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2010, stran 13039.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – Odl. US, št. U-I-427/06-9 in 79/09), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) ter 16. in 100. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04 in 36/07) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 31. seji dne 21. 10. 2010 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2010
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2010 (Uradni list RS, št. 106/09) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupin kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
                          v EUR
+------------------------------------------------+
|  A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |
+--------+----+--------------------+-------------+
|Skupina,|Zap.|          |   Rebalans|
|podsk. |št. |          |     2010|
+--------+----+--------------------+-------------+
|  1  | 2 |     3     |    4   |
+--------+-------------------------+-------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI     |11.727.294,99|
|    |(70+71+72+73+74)     |       |
+--------+-------------------------+-------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71) |10.960.927,59|
+--------+-------------------------+-------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI     | 9.582.813,00|
+--------+----+--------------------+-------------+
|    |700 |Davki na dohodek in | 9.034.523,00|
|    |  |dobiček       |       |
+--------+----+--------------------+-------------+
|    |703 |Davki na premoženje |  252.690,00|
+--------+----+--------------------+-------------+
|    |704 |Domači davki na   |  295.600,00|
|    |  |blago in storitve  |       |
+--------+-------------------------+-------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI    | 1.378.114,59|
+--------+----+--------------------+-------------+
|    |710 |Udeležba na dobičku |  718.137,90|
|    |  |in dohodki od    |       |
|    |  |premoženja     |       |
+--------+----+--------------------+-------------+
|    |711 |Takse in      |   8.000,00|
|    |  |pristojbine     |       |
+--------+----+--------------------+-------------+
|    |712 |Globe in denarne  |   5.540,00|
|    |  |kazni        |       |
+--------+----+--------------------+-------------+
|    |713 |Prihodki od prodaje |  22.494,80|
|    |  |blaga in storitev  |       |
+--------+----+--------------------+-------------+
|    |714 |Drugi nedavčni   |  623.941,89|
|    |  |prihodki      |       |
+--------+-------------------------+-------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI   |  174.600,00|
+--------+----+--------------------+-------------+
|    |720 |Prihodki od prodaje |  19.400,00|
|    |  |osnovnih sredstev  |       |
+--------+----+--------------------+-------------+
|    |722 |Prihodki od prodaje |  155.200,00|
|    |  |zemljišč in     |       |
|    |  |neopredmetenih   |       |
|    |  |dolgoročnih sred.  |       |
+--------+-------------------------+-------------+
|73   |PREJETE DONACIJE     |   1.300,00|
+--------+----+--------------------+-------------+
|    |730 |Prejete donacije iz |   1.300,00|
|    |  |domačih virov    |       |
+--------+-------------------------+-------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI   |  590.467,40|
+--------+----+--------------------+-------------+
|    |740 |Transferni prihodki |  590.467,40|
|    |  |iz drugih      |       |
|    |  |javnofinančnih   |       |
|    |  |institucij     |       |
+------------------------------------------------+
|  A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |
+--------+-------------------------+-------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI      |15.616.632,70|
|    |(40+41+42+43)      |       |
+--------+-------------------------+-------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI      | 3.893.398,78|
+--------+----+--------------------+-------------+
|    |400 |Plače in drugi   |  512.790,00|
|    |  |izdatki zaposlenim |       |
+--------+----+--------------------+-------------+
|    |401 |Prispevki      |  80.352,00|
|    |  |delodajalcev za   |       |
|    |  |socialno varstvo  |       |
+--------+----+--------------------+-------------+
|    |402 |Izdatki za blago in | 3.122.233,78|
|    |  |storitve      |       |
+--------+----+--------------------+-------------+
|    |403 |Plačila domačih   |    523,00|
|    |  |obresti       |       |
+--------+----+--------------------+-------------+
|    |409 |Rezerve       |  177.500,00|
+--------+-------------------------+-------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI     | 4.501.804,05|
+--------+----+--------------------+-------------+
|    |410 |Subvencije     |     0,00|
+--------+----+--------------------+-------------+
|    |411 |Transferi      | 2.933.408,23|
|    |  |posameznikom in   |       |
|    |  |gospodinjstvom   |       |
+--------+----+--------------------+-------------+
|    |412 |Transferi      |  635.480,00|
|    |  |neprofitnim     |       |
|    |  |organizacijam in  |       |
|    |  |ustanovam      |       |
+--------+----+--------------------+-------------+
|    |413 |Drugi tekoči domači |  932.915,82|
|    |  |transferi      |       |
+--------+-------------------------+-------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI  | 6.930.859,87|
+--------+----+--------------------+-------------+
|    |420 |Nakup in gradnja  | 6.930.859,87|
|    |  |osnovnih sredstev  |       |
+--------+-------------------------+-------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI |  290.570,00|
+--------+----+--------------------+-------------+
|    |431 |Invest. transferi  |  160.270,00|
|    |  |pravnim in fizičnim |       |
|    |  |osebam, ki niso   |       |
|    |  |proračunski     |       |
|    |  |uporabniki     |       |
+--------+----+--------------------+-------------+
|    |432 |Investicijski    |  130.300,00|
|    |  |transferi      |       |
|    |  |proračunskim    |       |
|    |  |uporabnikom     |       |
+--------+-------------------------+-------------+
|III.  |PRESEŽEK ALI       |      –|
|    |PRIMANJKLJAJ (I. – II.) | 3.889.337,71|
+------------------------------------------------+
| B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB     |
+--------+-------------------------+-------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH  |  398.275,00|
|    |POSOJIL IN PRODAJA    |       |
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV   |       |
|    |(750+751+752)      |       |
+--------+-------------------------+-------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH  |  398.275,00|
|    |POSOJIL         |       |
+--------+----+--------------------+-------------+
|    |750 |Prejeta vračila   |  393.275,00|
|    |  |danih posojil    |       |
+--------+----+--------------------+-------------+
|    |751 |Prodaja kapitalskih |     0,00|
|    |  |deležev       |       |
+--------+----+--------------------+-------------+
|    |752 |Kupnine iz naslova |   5.000,00|
|    |  |privatizacije    |       |
+--------+-------------------------+-------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN     |     0,00|
|    |POVEČANJE KAPITALSKIH  |       |
|    |DELEŽEV (440+441)    |       |
+--------+----+--------------------+-------------+
|    |440 |Dana posojila    |     0,00|
+--------+----+--------------------+-------------+
|    |441 |Povečanje      |     0,00|
|    |  |kapitalskih deležev |       |
|    |  |in naložb      |       |
+--------+-------------------------+-------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA    |  398.275,00|
|    |POSOJILA IN SPREMEMBE  |       |
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV   |       |
|    |(IV. – V.)        |       |
+------------------------------------------------+
|     C. RAČUN FINANCIRANJA         |
+--------+-------------------------+-------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA  |     0,00|
|    |(500)          |       |
+--------+-------------------------+-------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE       |     0,00|
+--------+----+--------------------+-------------+
|    |500 |Domače zadolževanje |     0,00|
+--------+-------------------------+-------------+
|VIII.  |ODPLAČILA DOLGA (550)  |  21.200,00|
+--------+-------------------------+-------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA     |       |
+--------+----+--------------------+-------------+
|    |550 |Odplačila domačega |  21.200,00|
|    |  |dolga        |       |
+--------+-------------------------+-------------+
|IX.   |POVEČANJE (ZMANJŠANJE)  |      –|
|    |SREDSTEV NA RAČUNIH   | 3.512.262,71|
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-   |       |
|    |VIII.)          |       |
+--------+-------------------------+-------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE    |      –|
|    |(VII.-VIII.)       |  21.200,00|
+--------+-------------------------+-------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE    | 3.889.337,71|
|    |(VI.+VII.-VIII.-IX.)   |       |
+--------+-------------------------+-------------+
|    |STANJE SRED. NA RAČUNIH | 3.512.262,71|
|    |DNE 31. 12. PRETEKLEGA  |       |
|    |LETA           |       |
+--------+-------------------------+-------------+
                         «

«
2. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 410-0041/2009
Ivančna Gorica, dne 21. oktobra 2010
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.