Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010

Kazalo

4559. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varovanih območjih in izvajanju uradnih sistematičnih raziskav na posebno nadzorovanih območjih, stran 12945.

Na podlagi tretjega odstavka 12. člena in četrtega odstavka 13. člena Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 62/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/10) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varovanih območjih in izvajanju uradnih sistematičnih raziskav na posebno nadzorovanih območjih
1. člen
V Pravilniku o varovanih območjih in izvajanju uradnih sistematičnih raziskav na posebno nadzorovanih območjih (Uradni list RS, št. 91/03 in 82/05) se besedilo 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»Ta pravilnik določa postopek za pridobitev statusa varovanega območja, podrobnejše pogoje za izvajanje uradnih sistematičnih raziskav, zahteve za premeščanje določenih rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov v varovanem območju in preko varovanega območja ter seznam varovanih območij v skladu z:
– Direktivo Komisije št. 93/51/EGS o predpisih za premeščanje nekaterih rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov prek varovanega območja (UL L št. 205 z dne 17. 8. 1993, str. 24);
– Direktivo Komisije 92/70/EGS z dne 30. julija 1992 o določitvi podrobnih pravil za popise, ki se opravijo za priznanje varovanih območij v Skupnosti (UL L št. 250 z dne 29. 8. 1992, str. 37) in
– Uredbo Komisije št. 690/2008/ES z dne 4. julija 2008 o priznavanju varovanih območij v Skupnosti, izpostavljenih posebni nevarnosti za zdravstveno varstvo rastlin (UL L št. 193 z dne 22. 7. 2008, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije št. 361/2010 (UL L št. 106 z dne 28. 4. 2010, str. 5), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 690/2008/ES).«.
2. člen
V 2. členu se v drugi alineji besedilo »Upravi RS za varstvo rastlin in semenarstvo« nadomesti z besedilom »Fitosanitarni upravi Republike Slovenije«.
3. člen
V 2. členu se besedilo tretje alineje nadomesti z naslednjim besedilom:
»– škodljivi organizmi so organizmi, ki so našteti v Prilogi I Uredbe 690/2008/ES, in organizmi, določeni s predpisi, ki urejajo postopke za preprečevanje vnosa, širjenja in zatiranje škodljivih organizmov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov;«
4. člen
V 3. členu se v četrti alineji besedilo »Priloge 1 tega pravilnika« nadomesti z besedilom »priloge I Uredbe 690/2008/ES«.
5. člen
V 3. členu se drugi odstavek nadomesti z novim drugim odstavkom, ki se glasi:
»(2) Seznami iz prejšnjega odstavka so določeni v Direktivi Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (UL L št. 169 z dne 10. 7. 2000, str. 1), z vsemi spremembami.«.
6. člen
V prvem odstavku 5. člena se v prvi alineji besedilo »Priloge 1« nadomesti z besedilom »priloge I Uredbe 690/2008/ES«.
7. člen
Priloga 1 se črta.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-18/2010
Ljubljana, dne 7. oktobra 2010
EVA 2009-2311-0010
mag. Dejan Židan
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano