Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010

Kazalo

Ob-6473/10 , Stran 2761
1. Organizator javnega zbiranja ponudb: SŽ železniška tiskarna Ljubljana d.d., Hladilniška pot 28, 1000 Ljubljana. 2. Uporabnik in lastnik nepremičnine: SŽ železniška tiskarna Ljubljana d.d., Hladilniška pot 28, 1000 Ljubljana, matična št. 5142881000, davčna št. SI41764544. 3. Predmet in opis predmeta prodaje Stvarno premoženje, ki je v lasti družbe in je predmet prodaje, je stanovanje na naslovu Beblerjev trg 13, Ljubljana, z identifikacijsko številko 30.E, vpisano v podvložku št. 400/30, k.o. Nove Jarše. Stanovanje je vodeno v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani (v nadaljevanju: stanovanje). Neto površina stanovanja je 60,79 m2, pri čemer klet oziroma shramba obsega 1,50 m2, balkon pa 4,90 m2. Uporabna površina stanovanja je tako 54,40 m2. Stanovanje obsega kuhinjo, kopalnico, stranišče ter dve sobi ter se nahaja v 4. nadstropju večstanovanjske stavbe (9 etaž), ki je bila zgrajena leta 1979. Stanovanje je priključeno na vodovodno, električno, telefonsko, plinovodsko, kanalizacijsko omrežje ter na centralno ogrevanje. Stanovanje je prazno. 4. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba oziroma prodaja. 5. Varščina: v znamenje resnosti ponudbe morajo ponudniki k ponudbi priložiti potrdilo banke, da je bila na transakcijski račun SŽ železniške tiskarne Ljubljana d.d., št. SI56 0510 0801 0037 649 odprt pri Abanki d.d. nakazana varščina v višini 11.000,00 EUR z navedbo »Plačilo varščine – Beblerjev trg 13«. Izbranemu ponudniku se bo varščina brezobrestno vštela v kupnino, razen v primerih, določenih v tem razpisu, neizbranim ponudnikom pa se brezobrestno vrne v roku 10 dni od roka za predložitev ponudb. 6. Oblika in pogoji predložitve ponudbe Ponudba mora biti predložena v pisni obliki. Vsebovati mora sledeče: – naziv ponudnika in njegov točen naslov ter kontaktne podatke (vsaj enega od naštetih: telefonsko številko, e-poštni naslov, faks številko); – celoten ponujeni znesek (kupnino) za stanovanje; – potrdilo banke, da je bila varščina plačana na TRR družbe SŽ železniška tiskarna Ljubljana d.d.; – dokazilo, da ima ponudnik pravico pridobiti lastninsko pravico na nepremičnini v Republiki Sloveniji (kopija osebne izkaznice oziroma potnega lista in davčno številko za fizične osebe; izpis iz poslovnega/sodnega registra oziroma drugega registra pravnih oseb in davčno številko za pravne osebe); – ponudnik – pravna oseba – potrdilo banke, da v zadnjih 6 mesecih ni imel blokade TRR; – pisno pooblastilo za zastopanje, če je ponudba oddana po pooblaščencu; – pisno izjavo, da ponudnik sprejema pogoje iz tega razpisa; – parafiran izvod osnutka prodajne pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije; – celotna vloga in vsi priloženi dokumenti morajo biti v slovenskem jeziku ali v uradnem prevodu v slovenski jezik, overjenem po sodnem tolmaču. 7. Pogoji prodaje oziroma pogoji, ki jih sprejemajo ponudniki Pogoji prodaje, ki so tudi sestavni del prodajne pogodbe, so naslednji: – stanovanje se prodaja po pravilu videno-kupljeno in morebitne kasnejše reklamacije kupcev ne bodo upoštevane; – prodajna pogodba bo sklenjena z najugodnejšim ponudnikom, ki ga bo izbrala pristojna komisija; – z najugodnejšim ponudnikom se sklene prodajna pogodba najpozneje v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika; če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, lahko organizator podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, organizator zadrži njegovo varščino; – izbrani ponudnik plača kupnino v roku 8 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe; plačilo v navedenem roku je bistvena sestavina posla in v primeru zamude se šteje, da je pogodba razvezana po samem zakonu; plačana varščina se brezobrestno všteva v kupnino. Če kupnina ni plačana v navedenem roku 8 dni, organizator obdrži prejeto varščino; – davek na promet nepremičnin in morebitne druge javne dajatve nosi kupec, ki izvede celoten postopek odmere davka na promet nepremičnin; – po prejemu ponudb se organizator lahko odloči, da se bodo s ponudniki izvedla dodatna pogajanja; – izbrani in neizbrani ponudniki v nobenem primeru nimajo pravice do povračila morebitnih stroškov, ki bi jim nastali s pripravo ponudbe oziroma se tej pravici odpovedujejo. 8. Način in rok plačila kupnine: kupnina se plača v enkratnem znesku na transakcijski račun SŽ železniške tiskarne Ljubljana d.d., št. SI56 0510 0801 0037 649, odprt pri Abanki d.d. v roku 8 dni od dne podpisa prodajne pogodbe. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina posla. V primeru neplačila v roku, se pogodba šteje za razvezano po samem zakonu in varščina se kupcu ne vrne in jo organizator obdrži. Izbranemu ponudniku oziroma kupcu se varščina všteva v kupnino. Po plačilu celotne kupnine in plačilu davka na promet nepremičnin s strani kupca, bo kupcu izročeno ustrezno zemljiškoknjižno dovolilo za vknjižbo lastninske pravice v zemljiško knjigo, na katerem bo podpis zakonitega zastopnika organizatorja notarsko overjen. 9. Rok za oddajo ponudbe: ponudniki morajo ponudbe oddati najkasneje do dne 19. 11. 2010 do 12. ure, na naslov organizatorja SŽ železniška tiskarna Ljubljana d.d., Hladilniška pot 28, 1000 Ljubljana. 10. Rok vezanosti na ponudbo: najkrajši rok, v katerem je ponudnik vezan na oddano ponudbo, je 60 dni od roka za oddajo ponudb. 11. Možnost ustavitve postopka: direktor družbe SŽ železniška tiskarna Ljubljana d.d. lahko postopek prodaje ustavi kadarkoli do trenutka podpisa prodajne pogodbe s strani izbranega ponudnika. 12. Ogled stanovanja in kontaktne osebe za dodatne informacije: ogled stanovanja je mogoč dne 9. 11. 2010 ob 9. uri in dne 10. 11. 2010 ob 9. uri. Za dodatne informacije se zainteresirane osebe lahko obrnejo na Janeza Brezovarja, ki je dosegljiv od ponedeljka do petka med 8. in 12. uro na tel. 041/736-432 in po elektronski pošti, janez.brezovar@sztiskarna.si. 13. Dokumentacija: dokumentacija o predmetu prodaje (stanovanju) in za to javno zbiranje ponudb je v elektronski obliki in jo zainteresirane osebe lahko prejmejo na podlagi zaprosila, ki ga najkasneje dva dni pred rokom za oddajo ponudb do 10. ure pošljejo po elektronski pošti na naslov: janez.brezovar@sztiskarna.si.