Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010

Kazalo

Ob-6505/10 , Stran 2749
I. Predmet prodaje in opis predmeta prodaje: Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor bo izvršil prodajo naslednjih stanovanj v Mariboru po naslednjih izklicnih cenah: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! * nepremičnina pod zap. št. 3 – predmet prodaje je solastniški delež stanovanjske hiše v višini 1 od celote II. Znesek višanja: znesek višanja izklicne cene za vse nepremičnine znaša 200,00 EUR. III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javne dražbe: prodajna pogodba se sklene z dražiteljem, ki bo ponudil najvišjo ceno. Pogodba se sklene v 15 dneh po zaključku dražbe oziroma v primeru predkupnih upravičenj, po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če uspeli dražitelj (kupec) ne podpiše pogodbe v navedenem roku, se šteje, da je odstopil od nakupa. IV. Način in rok plačila kupnine: kupnino je potrebno plačati v roku 30 dneh od sklenjene pogodbe na TRR Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor, št. 01270-6950971157, odprt pri Uradu za javna plačila v Slovenski Bistrici. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če kupec ne poravna kupnine na določen način v določenem roku se šteje prodajna pogodba za razdrto. Prenos lastninske pravice se opravi po plačilu celotne kupnine. Kupcu bo izdano zemljiškoknjižno dovolilo po plačilu celotne kupnine. V. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo vršila v prostorih Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, v II. nadstropju v Dvorani generala Rudolfa Maistra, dne 16. 11. 2010 ob 11. uri. VI. Višina kavcije Dražitelji morajo do vključno 12. 11. 2010 plačati kavcijo v višini 10% izklicne cene na TRR Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor, št.: 01270-6950971157, z navedbo »kavcija za zap. št. _«. Navedba zaporedne številke nepremičnine je obvezna. VII. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje kavcije: Plačana kavcija se uspelemu dražitelju (kupcu) všteje v kupnino, neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni od dneva dražbe, oziroma v primeru predkupne pravice po uveljavljanju le-te. Dražiteljem, ki plačajo varščino in ne pristopijo oziroma pred draženjem odstopijo in tako ne sprejmejo niti izklicne cene, se varščina zadrži. Organizator javne dražbe zadrži varščino tudi v primeru, če kupec ne podpiše prodajne pogodbe ali ne plača kupnine. VIII. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi Dražitelji se morajo na dan javne dražbe od 10.30 do najkasneje 10.50, osebno oglasiti na kraju dražbe ter v urejeni mapi predložiti fotokopije naslednjih dokumentov in originale na vpogled ob prijavi: 1. potrdilo o plačani kavciji in priloženo celotno številko TRR računa (z navedbo banke) za primer vračila kavcije; 2. na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe iz Republike Slovenije in tiste osebe, ki imajo sedež oziroma državljanstvo v eni od držav članic Evropske unije; 3. izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) v originalu oziroma iz druge ustrezne evidence v originalu, star največ 30 dni; 4. morebitni pooblaščenci morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi; 5. osebno izkaznico ali drug osebni dokument s fotografijo (fizične osebe, s. p.-ji, zastopniki pravnih oseb in pooblaščenci); 6. davčno številko oziroma ID številko za DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko; 7. tujci lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah pod pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira državni zbor, pravne osebe oziroma drugi poslovni subjekti morajo predložiti izpisek iz sodnega registra oziroma druge ustrezne evidence, star največ 30 dni. Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na javni dražbi. Po oddaji zgoraj navedenih dokumentov pa do zaključka draženja izbrane nepremičnine dražitelji ne smejo zapuščati prostora, kjer se odvija javna dražba oziroma če prostor zapustijo, se vanj ne morejo več vrniti. IX. Drugi pogoji in pravila javne dražbe: – Nepremičnine so naprodaj po načelu videno – kupljeno in po stanju nepremičnin v času javne dražbe. Poznejše ustne ali pisne reklamacije ne bodo upoštevane. – Pri nepremičninah pod zaporednimi številkami od 1 do vključno 17 in 19, 23, 25, 26, 30, 31 ni vzpostavljena etažna lastnina. – Vse nepremičnine so proste oseb in stvari, z izjemo nepremičnine pod zaporedno št. 3, ki je zasedena. – Pri nepremičnini pod zaporedno št. 1 ima eden izmed nosilnih zidov razpoko, ki je potrebna statične presoje. – Nepremičnine pod zaporednimi številkami 1, 24, 30 in 31 so registrirane enote kulturne dediščine. – Kupec je dolžan plačati davek na promet z nepremičninami, stroške notarske overitve podpisa prodajalca in stroške vpisa prodane nepremičnine v zemljiško knjigo. – Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. – Dražba za posamezno nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. – Če dva ali več dražiteljev draži isto nepremičnino in zanjo ponujajo enako ceno, nepremičnina ni prodana, dokler eden od dražiteljev ne zviša cene. Če do zvišanja cene ne pride, se varščina zadrži vsem dražiteljem. – Mestna občina Maribor ima v skladu z Zakonom o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08 in 123/08) pri nepremičninah pod zaporedno št. 1, 30 in 31 predkupno pravico. – Etažni lastniki v večstanovanjskih stavbah pod zaporednimi št. 3, 5, 7, 23 in 24 imajo v skladu s 124. in 66. členom veljavnega Stvarnopravnega zakonika pri odkupu stanovanja predkupno pravico, ki jo bodo lahko na podlagi 508. člena veljavnega Obligacijskega zakonika uveljavljali v 30 dneh po prejemu pisnega obvestila Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada o višini izdražene cene. X. Ogled Ogled nepremičnin bo možen: – dne 2. 11. 2010, pod zap. št. 1: 9.–10.30, št. 2: 11.–12. ure, št. 3: 12.30–13.30, št. 4: 14.–15. ure; – dne 3. 11. 2010, pod zap. št. 5: 8.30–9.30, št. 6: 10.–11. ure, št. 7: 11.30–12.30, št. 8–16: 13.–15. ure, št. 17: 15.30–16.30; – dne 4. 11. 2010, pod zap. št. 18: 9.–10. ure, št. 19: 10.30–-11.30, št. 20: 12.–13. ure, št. 21–22: 13.30–14.30; – dne 5. 11. 2010, pod zap. št. 23: 9.–10. ure, št. 24: 10.30–11.30, št. 25–26: 12.–13. ure, št. 27–28: 13.30–14.30; – dne 8. 11. 2010, pod zap. št. 29: 9.–10. ure, št. 30–31: 10.30–12. ure. XI. Ustavitev postopka: direktorica Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor lahko ustavi postopek javne dražbe do sklenitve pravnega posla. XII. Informacije: za vse dodatne informacije o pogojih javne dražbe in natančnejše podatke o nepremičninah lahko interesenti dobijo na tel. 02/250-63-10. Besedilo javne dražbe je objavljeno tudi na spletni strani Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor, www.jmss-mb.si.