Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010

Kazalo

Št. 3502-271/2010 Ob-6535/10 , Stran 2746
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje. 2. Opis predmeta prodaje Predmet prodaje so stavbna zemljišča označena s parc. št. 487/5 v izmeri 171 m2, parc. št. 487/6 v izmeri 693 m2, parc. št. 487/7 v izmeri 209 m2, parc. št. 487/8 v izmeri 1305 m2 in kmetijsko zemljišče parc. št. 487/9 v izmeri 2687 m2, vse vpisane v vl. št. 35, k.o. Bukovžlak. Zemljišča ležijo v območju Prostorsko ureditvenih pogojev za obmestni prostor Mestne občine Celje (elab. št. 322/98, ZPI; Uradni list RS, št. 108/01). Vsa zemljišča spadajo v območje NR1 – območje Nature 2000. Za vsa stavbna zemljišča, ki so predmet prodaje velja, da v ceni ni zajet komunalni prispevek in se bo obračunal glede na predložen projekt investitorja v upravnem postopku z odmerno odločbo. Izbrani ponudnik je dolžan sam poskrbeti za ureditev terena, skladno z veljavnim zazidalnim načrtom. 3. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja: izklicna cena zemljišča, ki so predmet prodaje znaša 291.540,00 EUR. Najnižji znesek višanja izklicne cene je 1.000,00 EUR. Davek na promet nepremičnin v višini 2% ni vključen v kupnino in ga kupec plača poleg kupnine. 4. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javne dražbe Vrsta pravnega posla je prodaja stavbnih zemljišč in kmetijskega zemljišča. Uspeli dražitelj mora v roku 15 dni po končani javni dražbi skleniti prodajno pogodbo. Če uspeli dražitelj v roku iz prejšnjega stavka ne sklene prodajne pogodbe, se šteje, da je odstopil od nakupa. 5. Način in rok plačila kupnine Celotna kupnina se plača v 8 dneh po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. 6. Kraj, datum in čas izvedbe javne dražbe: javna dražba se bo vršila v prostorih Mestne občine Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, Celje (II. nadstropje), dne 15. 11. 2010 ob 11. uri. 7. Višina varščine Dražitelji morajo plačati varščino v višini 10% od navedene izklicne cene, na transakcijski račun Mestne občine Celje, št. 01211-0100002855, z obveznim sklicem na št. 28 75108-7103042-70000010 z navedbo »plačilo varščine za javno dražbo za prodajo zemljišč«. Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim dražiteljem pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po končani javni dražbi. Dražiteljem, ki plačajo varščino, a ne pristopijo k javni dražbi, se varščina zadrži. Če uspeli dražitelj ne podpiše prodajne pogodbe, Mestna občina Celje zadrži njegovo varščino. 8. Drugi pogoji za udeležbo na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin. Pravne osebe morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti izpisek iz sodnega registra. Fizične osebe morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti izpisek iz Poslovnega registra Slovenije pri AJPES (s.p.) in izvirnik osebnega dokumenta (na vpogled). Dražitelji morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti potrdilo o plačnih davkih in prispevkih (tuj državljan mora predložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke). Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni. Dražitelji morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR). Pred pričetkom javne dražbe je potrebno predložiti pisno pooblastilo za zastopanje pri predmetni javni dražbi, če dražitelj ni zastopnik. Pred pričetkom javne dražbe morajo dražitelji predložiti dokazilo o plačani varščini (original) in priložiti celotno številko TR računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka. 9. Pravila javne dražbe Nepremičnine bodo prodane po načelu videno-kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane. Kupec je dolžan plačati 2% davek na promet nepremičnin. Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo kupnino. Javna dražba za zemljišče je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi isto najvišjo ponudbo. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) plača kupec. Če je za sklenitev prodajne pogodbe potrebna odobritev po zakonu, bo organizator javne dražbe po končani dražbi najboljšega ponudnika napotil, naj v določenem roku vloži ustrezno vlogo za pridobitev odobritve in potem postopek nadaljevalo. Javno dražbo bo izvedla Komisija za vodenje in nadzor postopka pridobivanja, razpolaganja in upravljanja stvarnega in finančnega premoženja Mestne občine Celje v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 100/09 in 49/10). 10. Ustavitev postopka: prodajalec lahko do sklenitve pravnega posla postopek prodaje ustavi. 11. Informacije Za vse dodatne informacije o pogojih javne dražbe in natančnejše podatke o nepremičninah lahko interesenti dobijo na tel. 03/42-65-641 (Aleksandra Rezar) in 03/42-65-604 (Renata Poteko). Za ogled nepremičnin se lahko interesenti predhodno najavijo na v prejšnjem stavku navedenih tel. številkah. Besedilo javne dražbe je objavljeno tudi na spletni strani Mestne občine Celje, www.celje.si (Mestna občina, Tekoča javna naročila in razpisi). Pravne in fizične osebe, ki želijo sodelovati na javni dražbi, lahko na naslovu: Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, Celje, dvignejo tudi osnutek prodajne pogodbe in mapno kopijo.