Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010

Kazalo

4653. Popravek Odloka o dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za stanovanjsko naselje »Pod Plevno«, stran 13121.

P O P R A V E K
Odloka o dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za stanovanjsko naselje »Pod Plevno« (Uradni list RS, št. 74/06)
V Odloku o dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za stanovanjsko naselje »Pod Plevno« (Uradni list RS, št. 74/06) se v besedilu drugi odstavek točke 3. Določila glede vrste načrtovanih gradenj na območjih posameznih dopolnitev – območja dopolnitve SE10/Se2 pravilno glasi:
»Na območju so dovoljene naslednje gradnje: odstranitve obstoječih objektov, spremembe namenske rabe za potrebe stanovanj, gradnja novih objektov za potrebe enodružinske stanovanjske gradnje na mestu odstranjenih objektov, prizidave, dozidave in sprememba namembnosti za potrebe stanovanj ali kmetije in dopolnilne dejavnosti, katerih vplivno območje ne sega izven meje gradbene parcele.«
Peti odstavek točke 4. Lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo na posameznih območjih dopolnitev – območja dopolnitve SE10/Se2 se pravilno glasi:
»Dovoljene so prizidave k obstoječim objektom do 30% velikosti tlorisa obstoječega objekta. Oblika streh v skladu z osnovnim objektom, in sicer isti naklon, in barva kritine. Pri gradnji novih objektov na mestu odstranjenih objektov je lahko velikost tlorisa novega objekta do 30% večja od velikosti tlorisa odstranjenega objekta, ob upoštevanju drugih določil odloka.«
Št. 30000-0006/2004
Škofja Loka, dne 19. oktobra 2010
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.