Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010

Kazalo

Št. 478-55/2010 Ob-6553/10 , Stran 2747
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, matična številka 5883288, ID za DDV SI48768111. 2. Predmet javne dražbe, izklicna cena in najnižji znesek višanja 2.1. Nepremičnina v k.o. Bršljin (1455): Predmet prodaje je: 2.1.1. parc. št. 1031/4, pot, v izmeri 737 m2, ZKV 1665, k.o. Bršljin, izklicna cena znaša 52.000,00 EUR, najnižji znesek višanja je 2.000,00 EUR. Izklicna cena ne vključuje pripadajočega davka – 20% DDV. V skladu z določili Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09) se navedena nepremičnina nahaja v območju stavbnih zemljišč, podrobnejše namenske rabe ZP-parki, PŽ-površine železnic, IP-površine za industrijo. Nepremičnina parc. št. 1031/4, k.o. Bršljin se nahaja v območju enote urejanja prostora(EUP): NM/4-OPPN-d:OPPN Ursa ob Straški cesti. Posebni PIP za posamezne EUP na območju urbanističnega načrta Novo mesto določajo: »Predviden OPPN za gospodarsko cono za industrijo (obstoječe proizvodne dejavnosti). Na območju ob Straški cesti se oblikujejo mestotvorne fasade objektov in zunanje ureditve. Rezervira se koridor za izgradnjo železniškega tira na območje načrtovane gospodarske cone Zahod. Zahodno od sedanjih industrijskih tirov se rezervira koridor za njihovo podaljšanje na območje, kjer so novopredvidene površine za širitev območja tovarne, za manipulacijo in odvoz gotovih izdelkov.« Nepremičnina parc.št. 1031/4, k.o. Bršljin je obremenjena z dvema komunalnima vodoma – meteorno kanalizacijo DN 1400 in fekalno kanalizacijo DN 300, ki sta v lasti Mestne občine Novo mesto, zato se bo kupec s prodajno pogodbo zavezal dati izrecno in nepogojno zemljiškoknjižno dovolilo za vknjižbo neodplačne stvarne služnosti za oba komunalna voda, v korist Mestne občine Novo mesto. Gradbeni in drugi posegi na zemljišče parc. št. 1031/4, k.o. Bršljin so možni le izjemoma pod pogoji Mestne občine Novo mesto in upravljavca komunalnih vodov Komunale Novo mesto d.o.o., javno podjetje, Podbevškova 12, Novo mesto. Izvajanje gradbenih ali kakršnih koli drugih posegov na predmetnem zemljišču pred sprejetjem ali v nasprotju s pogoji OPPN Ursa ob Straški cesti (Odlok o OPN MONM, Uradni list RS, št. 101/09), bo razlog za razdrtje pogodbe. Kupec bo moral v primeru razdrtja pogodbe prodajalki povrniti vse stroške v zvezi s to pogodbo. Prestavitev vodov je možna le v primeru, da bo to določeno z novim OPPN Ursa ob Straški cesti. Vsi stroški povezani s prestavitvijo komunalnih vodov (meteorne kanalizacije in fekalne kanalizacije) bodo breme kupca. Komunalni vodi iz prejšnjega odstavka ostanejo v lasti prodajalke tudi po eventuelni prestavitvi. Kupec in prodajalec se bosta sporazumela, da v primeru prestavitve vodov s služnostnimi zavezanci-lastniki zemljišč skleneta tripartitno pogodbo o ustanovitvi stvarne služnosti izgradnje in neomejenega dostopa do zgrajenih komunalnih vodov-meteorne kanalizacije in fekalne kanalizacije za potrebe njunega obratovanja in vzdrževanja ter rekonstrukcije in odstranjevanja naravnih ovir pri obratovanju ter vzdrževanju, za čas obratovanja komunalnega voda v korist prodajalca. Pogodbeni stranki se bosta sporazumeli, da ustanovitev stvarne služnosti iz prejšnjega odstavka za prodajalca ne bo predstavljala nobenih stroškov. Vse morebitne stroške (odškodnino in ostale stroške) v zvezi z ustanovitvijo stvarne služnosti bo v celoti nosil kupec. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin. 4. Pogoji prodaje Nepremičnina bo prodana tistemu dražitelju, za katerega bo Komisija za vodenje javne dražbe pri razpolaganju s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo mesto ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno. Izbrani dražitelj je dolžan najkasneje v roku 15 dni po končani javni dražbi s prodajalcem skleniti prodajno pogodbo. Kolikor prodajna pogodba v navedenem roku ne bo sklenjena in bo razlog za nesklenitev na strani izbranega dražitelja, se bo štelo, da je od nakupa odstopil, prodajalec pa bo imel pravico zadržati vplačano varščino. Kupec mora plačati celotno kupnino v roku 30 dni po sklenitvi prodajne pogodbe. Plačilo kupnine je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če izbrani dražitelj ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenjeni prodajni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto, prodajalec pa bo vplačano varščino zadržal. Po plačilu celotne kupnine in po plačilu vseh stroškov se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest ter izstavilo zemljiškoknjižno dovolilo za vknjižbo lastninske pravice na kupljeni nepremičnini. 5. Način in rok plačila kupnine Kupnino bo kupec plačal na podračun EZR Mestne občine Novo mesto, številka: 01285-0100015234, v 30 dneh od dneva sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem znesku, na podlagi izstavljenega računa. Varščina se všteva v kupnino. Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še pripadajoč davek (20% davek na dodano vrednost) in vse ostale stroške v zvezi s prenosom lastništva (stroške notarske overitve pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča). 6. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba se bo vršila v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto, v sejni sobi v II. nadstropju, dne 15. 11. 2010 ob 8. uri. Dražitelji se bodo morali pred začetkom javne dražbe, za posamezno nepremičnino, izkazati z dokazili iz 7. točke te objave. 7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da: – plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu; – predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen, v primeru, če se v imenu dražitelja javne dražbe udeleži pooblaščenec; – predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba; – predloži izvirnik osebnega dokumenta, če se prijavi fizična oseba oziroma predloži priglasitveni list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, če se prijavi samostojni podjetnik; – predloži številko TRR za primer vračila varščine, davčno številko oziroma ID za DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko; – vse listine (razen dokazila o plačilu varščine in podatke iz prejšnje alineje) je potrebno predložiti v izvirniku ali pa kopijo listine, ki je overjena. Organizator javne dražbe bo potrdil vse pravilne in pravočasne prijave. 8. Višina varščine Dražitelji morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino v višini 10% izklicne cene, na podračun EZR Mestne občine Novo mesto, št. 01285-0100015234, s sklicom: 47820-153-2010, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Bršljin; Izbranemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi. Vplačana varščina se šteje za sprejem ponudbe po izklicni ceni za nepremičnino, za katero je varščina vplačana. Vplačana varščina veže dražitelja k sklenitvi pogodbe, kolikor ni na dražbi dosežena višja cena od izklicne oziroma ni na dražbi drug dražitelj pristopil k sklenitvi pogodbe po izklicni ceni. 9. Dodatne informacije Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe, natančnejše podatke o predmetnih nepremičninah in informacije za ogled zemljišča – lokacije, dobijo interesenti na Mestni občini Novo mesto, Občinska uprava, Oddelek za razvoj, Služba za premoženjske zadeve, tel. 07/393-92-93, kontaktna oseba je Tatjana Kužnik in tel. 07/393-92-30, kontaktna oseba je Vera Ocvirk. Ogled nepremičnin in dokumentacije v zvezi z nepremičninami je možen po predhodnem dogovoru. 10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno – kupljeno«. Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku javne dražbe. Javno dražbo bo izvedla Komisija za vodenje javne dražbe pri razpolaganju s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo mesto v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07 in 55/09 – odl. US, 100/09). Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti. Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani Mestne občine Novo mesto, http://www.novomesto.si.