Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010

Kazalo

4580. Pravilnik o plačah in plačilih občinskim funkcionarjem in nagradah članom svetov krajevnih skupnosti, članom delovnih teles občinskega sveta ter članom drugih občinskih organov in o povračilih stroškov, stran 13031.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Naš časopis, št. 252/99 in 351/08), Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – UPB7 in 110/07 – Sklep US), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2), ter Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec je na 20. seji dne 30. 6. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o plačah in plačilih občinskim funkcionarjem in nagradah članom svetov krajevnih skupnosti, članom delovnih teles občinskega sveta ter članom drugih občinskih organov in o povračilih stroškov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno, oziroma do plačila, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
Članom svetov krajevnih skupnosti, članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, članom nadzornega odbora in volilne komisije, pripadajo nagrade za njihovo delo, ki se oblikujejo na podlagi tega pravilnika.
2. člen
V skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju se župan Občine Dobrova - Polhov Gradec glede na število prebivalcev uvrsti v 51. plačni razred, če funkcijo opravlja poklicno. Županu pripada dodatek za delovno dobo v skladu z zakonom.
Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo v višini 50% osnovne plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno.
Plačni razred podžupana Občine Dobrova - Polhov Gradec je v primeru poklicnega opravljanja funkcije v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju določen v razponu od 36. do 43. plačnega razreda. Plačni razred podžupana določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil. Podžupanu pripada dodatek za delovno dobo v skladu z zakonom.
Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo v višini največ 50% osnovne plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno.
Plača podžupana oziroma plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana vključuje sejnine za opravljeno delo na sejah občinskega sveta in njegovih delovnih teles.
3. člen
Z Zakonom o lokalni samoupravi določeni najvišji dovoljeni obseg sredstev, v okviru katerega se lahko oblikuje plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije člana občinskega sveta, je podlaga za ugotovitev najvišjega možnega letnega obsega sredstev, iz katerih se izplačujejo plačila članom občinskega sveta ter nagrade članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, in članom nadzornega odbora ter drugih organov Občine Dobrova - Polhov Gradec.
Nagrade ter morebitna povračila stroškov članom svetov krajevnih skupnosti se izplačujejo v skladu s finančnimi načrti krajevnih skupnosti.
4. člen
Odločbo o plači oziroma plačilu za posameznega občinskega funkcionarja izda komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskega sveta.
5. člen
Obračun plače oziroma plačila na podlagi tega pravilnika se opravi na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki v prilogi 1 določa plačno lestvico s plačnimi razredi za javne uslužbence in funkcionarje v javnem sektorju.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČILA ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
6. člen
V okviru ugotovljenega zneska osnovne plače župana za poklicno opravljanje funkcije se določi najvišji možni znesek plačila posameznemu članu občinskega sveta ter zagotovi, da ta letno ne preseže z zakonom določenega najvišjega možnega zneska.
7. člen
Letni znesek sejnin vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 15% letne osnovne plače župana. V okviru tega zneska se članu občinskega sveta določi plačilo za posamezni mesec glede na delo, ki ga je opravil, in sicer za:
– udeležbo na redni seji občinskega sveta 5,2%,
– udeležbo na izredni seji občinskega sveta 3,6%
– vodenje seje občinskega sveta 3,4%
– predsedovanje seji delovnega telesa občinskega sveta 4,2%,
– udeležbo na seji delovnega telesa, katerega član je, 2,2%.
Sejnina za udeležbo na seji delovnega telesa, katerega član je, vključuje tudi eventualno udeležbo na sejah ostalih delovnih teles in delovnih sestankih.
V skladu s tem sklepom se z odločbo določi plačilo članu občinskega sveta. Izplačilo se opravi na podlagi evidence o opravljenem delu članov občinskega sveta, ki jo vodi občinska uprava.
III. NAGRADE
8. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se za opravljanje dela v delovnem telesu občinskega sveta določi nagrada v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji na podlagi mandatne pogodbe.
Sejnina za udeležbo na seji delovnega telesa, katerega član je, vključuje tudi eventualno udeležbo na sejah občinskega sveta, sejah ostalih delovnih teles in delovnih sestankih.
9. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo pravico do nagrade za opravljeno delo. Nagrada za opravljeno delo se oblikuje kot:
1. nagrada za udeležbo na seji in
2. nagrada za opravljanje neposrednega nadzora po kriteriju zahtevnosti nadzora.
Za udeležbo na seji nadzornega odbora, ki vključuje tudi udeležbo na sejah Občinskega sveta Občine Dobrova - Polhov Gradec in sejah ostalih delovnih teles, kjer je prisotnost članov nadzornega odbora smiselna, ter pripravo in utemeljitev predloga za neposredni nadzor nadzorovane stranke, se pravica do nagrade določi največ v višini:
– 10% letne osnovne plače župana za predsednika nadzornega odbora;
– 7% letne osnovne plače župana za člane nadzornega odbora.
Nagrada za opravljanje neposrednega nadzora po kriteriju zahtevnosti nadzora se za vse člane nadzornega odbora oblikuje v višini:
– 2% letne osnovne plače župana za opravljanje zahtevnega nadzora;
– 1% letne osnovne plače župana za opravljanje manj zahtevnega nadzora.
Nagrade predsednika in članov nadzornega odbora se izplačujejo na podlagi mandatne pogodbe.
10. člen
Nagrade članom svetov krajevnih skupnosti se za udeležbo in opravljeno delo na seji sveta krajevne skupnosti lahko določijo v višini do:
– 20% najvišjega možnega zneska, ki za posamezno sejo pripada članu občinskega sveta, za člane sveta krajevne skupnosti in
– 30% najvišjega možnega zneska, ki za posamezno sejo pripada članu občinskega sveta, za predsednika sveta krajevne skupnosti.
Nagrade se izplačajo v skladu s finančnimi načrti krajevnih skupnosti.
11. člen
Člani občinske volilne komisije imajo zaradi dela v zvezi z izvedbo lokalnih referendumov in dela v volilnih organih ob vsakih splošnih volitvah, ki obsegajo redne in predčasne volitve v občinski svet, nadomestne volitve v občinski svet in redne ter nadomestne volitve župana v prvem in drugem krogu v skladu z Zakonom o lokalnih volitvah pravico do enkratnega nadomestila.
Ob vsakih drugih volitvah so člani občinske volilne komisije, ki sodelujejo na volitvah, upravičeni do ustreznega nadomestila, ki ga glede na obseg volilnih opravil, ob upoštevanju prvega odstavka tega člena, določi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja najpozneje deset dni po razpisu volitev.
Člani volilnih odborov imajo pravico do nadomestila v višini, določeni z Zakonom o lokalnih volitvah.
Za posebne oblike glasovanja, kot so predčasno glasovanje, glasovanje na domu, glasovanje na posebnem volišču za invalide in druge oblike posebnega glasovanja, določi višino nadomestila predsedniku, namestniku predsednika in članom volilnega odbora komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskega sveta na predlog občinske volilne komisije v desetih dneh po razpisu volitev, pri čemer višina njihovega nadomestila ne sme presegati višine, določene v tem členu, razen za člane volilnega odbora, ki vodi predčasno glasovanje. Tem članom volilnega odbora pripada nadomestilo, kot je opredeljeno v Zakonu o lokalnih volitvah, ki se lahko poveča za eno ali dve dnevnici glede na trajanje glasovanja.
Nadomestila članom občinske volilne komisije in volilnih odborov se izplačajo na podlagi akta o imenovanju.
IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
12. člen
Občinski funkcionarji, člani nadzornega odbora ter člani delovnih teles občinskega sveta imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.
Osebe iz prvega odstavka tega člena imajo pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije člana občinskega sveta, v zvezi z njo ali v zvezi z delom v nadzornem odboru ali delovnem telesu občinskega sveta.
Stroški prevoza se povrnejo v skladu s predpisi, ki veljajo za javne uslužbence.
Osebe iz prvega odstavka tega člena imajo pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi, ki veljajo za javne uslužbence.
Osebe iz prvega odstavka tega člena imajo pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti.
Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi, ki veljajo za javne uslužbence.
13. člen
Pravico iz 12. člena tega pravilnika uveljavljajo osebe iz prvega odstavka 12. člena na podlagi naloga za službeno potovanje.
Nalog za službeno potovanje izda župan.
14. člen
Pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov lahko krajevne skupnosti s svojimi akti v obsegu, kot je določen v 12. členu, določijo tudi za člane svetov krajevnih skupnosti.
V. NAČIN IZPLAČEVANJA
15. člen
Sredstva za izplačevanje nadomestil za opravljanje funkcije, sejnin, nagrad in povračil stroškov, ki jih imajo osebe iz prvega odstavka 12. člena, se zagotovijo v proračunu.
16. člen
Plače in nagrade se izplačujejo trimesečno. Prejemki, določeni v 12. členu tega pravilnika, se izplačajo v petnajstih dneh po predložitvi potnega poročila občinski upravi.
17. člen
Plače in nagrade se usklajujejo skladno s spremembo vrednosti plačnega razreda, dogovorjenega s Kolektivno pogodbo za javni sektor, povračila stroškov v zvezi z delom pa v skladu s predpisi, ki jih urejajo.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Določbe 8. člena tega pravilnika, ki se nanašajo na člane delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom štaba za civilno zaščito in članom drugih komisij, odborov, svetov, ki jih ustanovi ali imenuje občinski svet ali župan.
Določbe 10. člena se začnejo uporabljati z novim mandatom.
19. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Naš časopis, št. 253/99).
20. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0012/2010-13
Dobrova, dne 30. junija 2010
Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Lovro Mrak l.r.