Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010

Kazalo

4553. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (ZTro-K), stran 12921.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (ZTro-K)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (ZTro-K), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na 21. seji 19. oktobra 2010.
Št. 003-02-9/2010-3
Ljubljana, dne 27. oktobra 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O TROŠARINAH (ZTro-K)
1. člen
V Zakonu o trošarinah (Uradni list RS, št. 76/10 – uradno prečiščeno besedilo) se v 11. točki 4. člena besedilo »8.a člena« nadomesti z besedilom »10.č člena«.
2. člen
V osmem odstavku 8.a člena se za besedama »carinski organ« doda besedilo »odpremne države članice«.
3. člen
V tretjem odstavku 10.a člena se besedilo »8. do 9.a člena« nadomesti z besedilom »9. člena«.
4. člen
V prvem odstavku 10.č člena se v prvem stavku besedilo »iz 8. člena« nadomesti z besedilom »iz desetega odstavka 8. člena«.
5. člen
V tretjem odstavku 13. člena se besedilo »druge alineje prvega odstavka 9. člena« nadomesti z besedilom »osmega odstavka 8. člena oziroma prvega odstavka 9. člena«.
6. člen
V tretjem odstavku 54. člena se v točki 5.2 številka »0,0113« nadomesti s številko »0,0180«.
V točkah 8.1. in 8.2 se številka »1,0« nadomesti s številko »3,05«.
Trinajsti odstavek se spremeni, tako da se glasi:
»(13) Ne glede na znesek iz 5.1 točke tretjega odstavka tega člena se do 1. maja 2014 trošarina za zemeljski plin za pogonski namen plačuje v znesku 0,0180 eura za en kubični meter.«.
Štirinajsti odstavek se črta.
Dosedanji petnajsti do enaindvajseti odstavek postanejo štirinajsti do dvajseti odstavek.
V dosedanjem dvaindvajsetem odstavku, ki postane enaindvajseti odstavek, se v prvem stavku beseda »dvajsetega« nadomesti z besedo »devetnajstega«.
Dosedanji triindvajseti odstavek postane dvaindvajseti odstavek.
V dosedanjem štiriindvajsetem odstavku, ki postane triindvajseti odstavek, se besedilo »dvaindvajsetega odstavka« nadomesti z besedilom »enaindvajsetega odstavka tega člena«.
7. člen
V prvem odstavku 55. člena se v 3. točki črtata besedi »kot surovino«.
8. člen
V drugem in tretjem odstavku 63. člena se besedilo »8.a členom« nadomesti z besedilom »10.č členom«.
9. člen
V 18. točki 68. člena se v oklepaju beseda »dvaindvajseti« nadomesti z besedo »enaindvajseti«.
V 20. točki se beseda »dvajsetem« nadomesti z besedo »devetnajstem«.
KONČNI DOLOČBI
10. člen
V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 19/10) se črta 49. člen.
11. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 434-03/10-14/18
Ljubljana, dne 19. oktobra 2010
EPA 1323-V
Državni zbor
Republike slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik