Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010

Kazalo

Št. 4780-0001/2010 Ob-6551/10 , Stran 2758
1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Rogatec, Ceste 11, 3252 Rogatec. 2. Ime in sedež upravljavca: Atrij d.o.o., Ljubljanska 20, 3000 Celje. 3. Opis predmeta prodaje: a) stanovanje številka 4 se nahaja v poslovno-stanovanjskem objektu, na naslovu Steklarska ulica 12, Rogatec, na parc. št. 53/8, k.o. Rogatec, identifikacijska št. 668/4.E. Neto tlorisna površina stanovanja je 43,81 m2. Stanovanje obsega sobo s kuhinjsko nišo 36,67 m2, kopalnico 6,20 m2 in klet 0,94 m2. Stanovanje je zasedeno z najemnikom, b) stanovanje številka 11 se nahaja v večstanovanjskem objektu, na naslovu Hofmanova ulica 3, Rogatec, na parc. št. 214/7, k.o. Rogatec, identifikacijska št. 119/11.E. Neto tlorisna površina stanovanja je 73,76 m2. Stanovanje obsega kuhinjo 10,88 m2, sobo 9,48 m2, sobo 11,02 m2, sobo 16,53 m2, kopalnico 7,08 m2, predprostor 9,40 m2, klet 4,10 m2 in balkon 5,27 m2. Stanovanje je zasedeno z najemnikom. 4. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnega stvarnega premoženja (stanovanja). Etažna lastnina je v obeh primerih vzpostavljena. Sklenitev prodajnih pogodb. 5. Ponudbena cena: Izhodiščna vrednost za stanovanje s pripadajočo kletjo pod točko 3.a) je 24.000,00 EUR. V ceni je zajeta tudi cena za sorazmerni delež pripadajočega zemljišča na parc. št. 53/8, 53/3 in 53/9, vpisane v vl. št. 943, k.o. Rogatec, v skupni izmeri 1.455 m2. Izhodiščna vrednost za stanovanje pod točko 3.b) je 36.200,00 EUR. V ceni je zajeta tudi cena za sorazmerni delež pripadajočega zemljišča na parc. št. 214/7 in 214/11, vpisani v vl. št. 1006, k.o. Rogatec, v skupni izmeri 1.500 m2. Davek na promet nepremičnin (2%) v ponudbeni ceni ni vključen. 6. Rok sklenitve pogodbe: v roku 15 dni od poziva prodajalca mora izbrani ponudnik skleniti s prodajalcem prodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru lahko k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe noče podpisati. 7. Način in rok plačila: – Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino najkasneje v roku 30 dni od sklenitve pogodbe na TRR prodajalca. – Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. 8. Prehod lastništva: – Lastništvo preide na kupca po plačilu celotne kupnine in vseh stroškov ter z vknjižbo v zemljiško knjigo. 9. Višina varščine znaša 10% ponujene cene in jo je potrebno nakazati na račun, št. 01307-0100004165, z navedbo »Varščina za stanovanje št. 4 – Steklarska ulica 12« ali »Varščina za stanovanje št. 11 – Hofmanova ulica 3«. Ponudnikom, katerih ponudba ne bo sprejeta, bo varščina brezobrestno vrnjena v nominalnem znesku v petih dneh po sprejemu odločitve. Varščina bo ponudniku, ki bo na razpisu uspel, všteta v kupnino. 10. Način, mesto in rok oddaje ponudbe: – Ponudniki morajo ponudbe predložiti najkasneje do dne 10. 11. 2010 do 10. ure, v zaprti ovojnici na naslov: Občina Rogatec, Ceste 11, 3252 Rogatec, z oznako »Ponudba za nakup stanovanja št. 4 – Steklarska ulica 12 – Ne odpiraj« ali »Ponudba za nakup stanovanja št. 11 – Hofmanova ulica 3 – Ne odpiraj«. Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. Ponudniki lahko pošljejo ponudbe priporočeno po pošti, vendar morajo na naslov prispeti do določenega datuma in ure. 11. Pri razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe. 12. Javno odpiranje ponudb bo v sredo, 10. 11. 2010, ob 12. uri, v sejni sobi Občine Rogatec, Ceste 11, 3252 Rogatec. V primeru, da bo ponudbo za nakup poslalo več ponudnikov s ponujenim istim zneskom kupnine, se bodo ti pozvali k oddaji nove ponudbe. 13. Pogoji za oddajo ponudbe: V ponudbi je potrebno navesti predmet javne ponudbe, za katerega se izkazuje interes, ponujeno ceno, 30 dnevni rok vezanosti na dano ponudbo ter vse osnovne podatke, in sicer naziv oziroma ime in priimek, naslov ponudnika in telefonsko številko ter priložiti naslednje: – potrdilo o vplačilu varščine v višini 10% ponujene cene (original) ter celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine; – davčno številko oziroma ID številko za DDV; – fotokopijo potrdila o državljanstvu za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra ter pooblastilo za zastopanje pravne osebe, oziroma priglasitveni list za samostojne podjetnike (DURS), ki ne smejo biti starejši od 30 dni; – tujci morajo predložiti izjavo, da so seznanjeni s pogoji za pridobitev lastninske pravice tujcev na nepremičninah in da bodo kljub predpisanem postopku po Zakonu o ugotavljanju vzajemnosti (Uradni list RS, št. 9/99) spoštovali roke tega razpisa glede sklenitve pogodbe in plačilo kupnine in da sami prevzemajo rizik, če ne bodo uspeli pridobiti odločbe o obstoju vzajemnosti v skladu s citiranim zakonom. Nepopolne in nepravočasne ponudbe, ponudbe brez dokazila o plačilu varščine in ponudbe, ki bodo nižje od izhodiščne cene bodo iz postopka izločene. 14. Ponudnike bomo o odločitvi obvestili v osmih dneh od dneva odpiranja ponudb. 15. Pri izbiri ponudnika bo upoštevan kriterij: ponujena cena. Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno. 16. Ostale določbe: – Župan Občine Rogatec lahko začeti postopek javnega zbiranja ponudb do sklenitve pravnega posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, ustavi, pri čemer se ponudnikom povrne vplačano varščino. – Stroške povezane s prenosom lastništva (stroški notarske overitve, vpis v zemljiško knjigo) nosi kupec. – V skladu s 107. členom Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 57/08 in 90/09 – Odl.US) vstopi vsakokratni pridobitelj lastninske pravice na stanovanju v pravni položaj najemodajalca. – Ponudbe bo obravnavala Komisija za izvedbo javnega zbiranja ponudb. – Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno-kupljeno«, poznejših pripomb se ne upošteva. Ogled je možen po predhodnem dogovoru. – Pogoji iz tega javnega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnine. – Vse dodatne informacije o nakupu nepremičnine ter dogovor glede možnega ogleda so na voljo na tel. 03/812-10-28, Klavdija Križanec.