Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010

Kazalo

4573. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic, stran 13025.

Na podlagi 11. točke 129. člena v povezavi s 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. in 12. točko prvega odstavka 195. člena in drugega odstavka 98. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06, 1/08, 109/08, 19/09, 98/09 in 79/10) ter prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembi in dopolnitvi Sklepa o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic
1. člen
V Sklepu o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 42/09) se točka (b) četrtega odstavka 12. člena spremeni tako, da se glasi:
"(b) poročila in konsolidirana poročila o veliki izpostavljenosti v obliki obrazcev, ki so sestavni del Sklepa o veliki izpostavljenosti bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 85/10; v nadaljevanju: sklep o veliki izpostavljenosti);"
2. člen
V 14. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
"(2) Banka obvesti Banko Slovenije o pomembnejših ugotovitvah analiz posrednih kreditnih izpostavljenosti, zlasti do izdajateljev premoženja, ki služi kot zavarovanje terjatev banke, dajalcev osebnih jamstev in osnovnih izpostavljenosti v primeru izpostavljenosti do shem, kot so opredeljene v točki (d) 4. člena sklepa o veliki izpostavljenosti, ter o sprejetih ukrepih z namenom zmanjševanja tveganja koncentracije iz naslova teh izpostavljenosti.
Banka obvestilo iz prvega pododstavka tega odstavka izdela po stanju na zadnji dan vsakega četrtletja in ga pošlje v rokih za predložitev poročil iz 19. člena sklepa o veliki izpostavljenosti.".
3. člen
Ta sklep začne veljati 31. decembra 2010.
Ljubljana, dne 18. oktobra 2010
Marko Kranjec l.r.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije