Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010

Kazalo

4571. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o razkritjih s strani bank in hranilnic, stran 12999.

Na podlagi četrtega odstavka 204. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06, 1/08, 109/08, 19/09, 98/09 in 79/10) ter prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o razkritjih s strani bank in hranilnic
1. člen
V Sklepu o razkritjih s strani bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 135/06 in 42/09) se za 1. členom doda nov 1.a člen, ki se glasi:
"1.a. člen
(Prenos direktiv EU)
S tem sklepom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti kreditnih institucij (UL L št. 177 z dne 30. junija 2006, str. 1), zadnjič spremenjena z Direktivo Komisije 2010/16/EU z dne 9. marca 2010 o spremembi Direktive 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede izvzetja določene institucije iz področja uporabe (UL L št. 60 z dne 10. marca 2010, str. 15).".
2. člen
Prvi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(1) Banka mora razkritja objaviti na svojih javnih spletnih straneh, hkrati z objavo revidiranega letnega poročila oziroma revidiranega konsolidiranega letnega poročila. Banka mora v objavi razkritij navesti, da niso bila preverjena s strani pooblaščenega revizorja. Verodostojnost teh razkritij mora preveriti služba notranje revizije banke.".
3. člen
V prvem odstavku 10. člena se besedna zveza "iz 10. do 23. člena" zamenja z besedno zvezo "iz 10. do 23.a člena".
4. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
"12. člen
(Kapital)
V zvezi s kapitalom mora banka razkriti naslednje informacije:
(a) ključne informacije in lastnosti posameznih kategorij kapitala in njihovih sestavin, vključno z ločenim razkritjem:
– hibridnih instrumentov temeljnega kapitala iz 16. člena Sklepa o izračunu kapitala bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 135/06, 104/07 in 85/10; v nadaljevanju: sklep o kapitalu);
– finančnih instrumentov s spodbudami za izplačilo po sklepu o kapitalu;
– finančnih instrumentov iz četrtega odstavka 34. člena sklepa o kapitalu;
(b) znesek temeljnega kapitala, z ločenim razkritjem:
– vseh postavk, ki sestavljajo temeljni kapital, in odbitnih postavk pri izračunu temeljnega kapitala;
– skupnega zneska hibridnih instrumentov temeljnega kapitala, znotraj katerega so ločeno navedeni finančni instrumenti iz četrtega odstavka 34. člena sklepa o kapitalu;
– skupnega zneska hibridnih instrumentov temeljnega kapitala s spodbudami za izplačilo, znotraj katerega so ločeno navedeni finančni instrumenti s spodbudami za izplačilo iz četrtega odstavka 34. člena sklepa o kapitalu;
(c) skupni znesek dodatnega kapitala I in skupni znesek dodatnega kapitala II, kot sta opredeljena s sklepom o kapitalu in kot se v skladu z navedenim sklepom lahko upošteva pri izračunu kapitala banke;
(d) odbitne postavke od temeljnega kapitala in dodatnega kapitala I, z ločenim razkritjem postavke, določene v točki (f) drugega odstavka 30. člena sklepa o kapitalu;
(e) znesek kapitala iz 3. člena sklepa o kapitalu, zmanjšan za odbitne postavke iz 30. člena sklepa o kapitalu in ob upoštevanju razmerij in omejitev med posameznimi sestavinami kapitala, določenih v 6. členu sklepa o kapitalu.".
5. člen
V naslovu in v prvem odstavku 13. člena se beseda "potrebnega" zamenja z besedo "ustreznega".
6. člen
V 19. členu se dodata novi točki (c) in (d), ki se glasita:
"(c) najvišjo, najnižjo in povprečno dnevno mero tvegane vrednosti (VaR) za poročevalsko obdobje in mero tvegane vrednosti na zadnji dan poročevalskega obdobja;
(d) primerjavo med merami dnevne tvegane vrednosti in enodnevno spremembo vrednosti portfelja ob koncu naslednjega delovnega dne, skupaj z analizo pomembnejših prekoračitev tekom poročevalskega obdobja.".
7. člen
Za 23. členom se doda nov 23.a člen, ki se glasi:
"23.a člen
(Likvidnostno tveganje)
V zvezi z likvidnostnim tveganjem mora banka razkriti kvalitativne in/ali kvantitativne informacije glede:
(a) metodologij za upravljanje z likvidnostnim tveganjem, vključno v zvezi s:
– porazdelitvijo stroškov, koristi in tveganj pri zagotavljanju likvidnosti,
– ugotavljanjem, merjenjem, obvladovanjem in spremljanjem likvidnosti, pri čemer morajo razkritja informacij vključevati informacije glede zunajbilančnih obveznosti (zlasti obveznosti, ki presegajo pogodbeno določene ("implicit support"));
(b) zmanjševanja likvidnostnega tveganja, vključno s:
– sistemom limitov za omejevanje izpostavljenosti likvidnostnemu tveganju,
– likvidnostnimi rezervami,
– razpršenostjo virov likvidnosti;
(c) ukrepov za preprečitev in odpravo vzrokov za likvidnostne primanjkljaje, vključno s:
– scenariji izjemnih situacij,
– kriznimi načrti.".
8. člen
26. člen se spremeni tako, da se glasi:
"26. člen
(Operativno tveganje – napredni pristop)
Banka, ki izračunava kapitalsko zahtevo za operativno tveganje po naprednem pristopu, mora opisati uporabo zavarovanj ali drugih načinov prenosa operativnega tveganja, namenjenih za njegovo zmanjševanje.".
9. člen
Ta sklep začne veljati 31. decembra 2010.
Ljubljana, dne 18. oktobra 2010
Marko Kranjec l.r.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije