Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010

Kazalo

4570. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za operativno tveganje za banke in hranilnice, stran 12998.

Na podlagi 6. točke 129. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06, 1/08, 109/08, 19/09, 98/09 in 79/10) ter prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za operativno tveganje za banke in hranilnice
1. člen
V Sklepu o izračunu kapitalske zahteve za operativno tveganje za banke in hranilnice (Uradni list RS, št. 135/06, v nadaljevanju sklep) se za 1. členom doda nov 1.a člen, ki se glasi:
"1.a člen
(Prenos direktiv EU)
S tem sklepom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti kreditnih institucij (UL L št. 177 z dne 30. junija 2006, str. 1, v nadaljevanju Direktiva 2006/48/ES), zadnjič spremenjena z Direktivo Komisije 2009/83/ES z dne 27. julija 2009 o spremembah nekaterih prilog k Direktivi 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede tehničnih določbi o upravljanju s tveganji (UL L št. 196 z dne 28. julija 2009, str. 14).".
2. člen
V 18. členu se na koncu drugega odstavka doda besedilo, ki se glasi:
"Če banka določenih preteklih notranjih podatkov o izgubi po vsebini ne more razporediti v nobeno izmed poslovnih področij, opredeljenih v četrtem odstavku 11. člena tega sklepa, lahko za ta namen vzpostavi dodatno poslovno področje "Drugo", v katero lahko izjemoma razporeja takšne podatke.".
3. člen
Naslov poglavja 2.5.3. se spremeni tako, da se glasi:
"2.5.3. Učinek zavarovalne police in drugih načinov prenosa operativnega tveganja na izračun kapitalske zahteve za operativno tveganje".
4. člen
V 22. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi:
"22. člen
(Upoštevanje učinkov zavarovalne police in drugih načinov prenosa operativnega tveganja)".
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"(4) Banka lahko pri izračunu kapitalske zahteve za operativno tveganje po naprednem pristopu upošteva tudi druge načine prenosa operativnega tveganja, če dokaže, da je z njihovo pomočjo operativno tveganje znatno zmanjšano.".
5. člen
23. člen se spremeni tako, da se glasi:
"23. člen
(Omejitev)
Zmanjšanje kapitalske zahteve za operativno tveganje zaradi priznanja učinkov zavarovalne police ali drugih načinov prenosa operativnega tveganja ne sme presegati 20% kapitalske zahteve za operativno tveganje pred priznanjem teh učinkov.".
6. člen
Točka (d) drugega odstavka 24. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(d) o uporabi zavarovalne police ali drugih načinov prenosa operativnega tveganja,".
7. člen
V prilogi I se naslov oddelka D spremeni tako, da se glasi:
"ODDELEK D – Dokumentacija o uporabi zavarovalne police ali drugih načinov prenosa operativnega tveganja, kot je določeno v točki (d) drugega odstavka 24. člena tega sklepa".
Prvi stavek vprašanja D1 se spremeni tako, da se glasi:
"Ali nameravate pri izračunu kapitalske zahteve za operativno tveganje upoštevati zavarovanje z zavarovalno polico oziroma druge načine prenosa operativnega tveganja?".
Vprašanje D3 se spremeni tako, da se glasi:
"Opišite metodologijo za priznavanje zavarovanja pred operativnim tveganjem z zavarovalno polico ali drugih načinov prenosa operativnega tveganja.".
Vprašanje D4 se spremeni tako, da se glasi:
"Priložite politiko uporabe zavarovalnih polic ali drugih načinov prenosa operativnega tveganja.".
8. člen
Ta sklep začne veljati 31. decembra 2010.
Ljubljana, dne 18. oktobra 2010
Marko Kranjec l.r.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije