Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010

Kazalo

4566. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu za banke in hranilnice, stran 12991.

Na podlagi prve, druge in četrte alineje 4. točke 129. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06, 1/08, 109/08, 19/09, 98/09 in 79/10) in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu za banke in hranilnice
1. člen
V Sklepu o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu za banke in hranilnice (Uradni list RS, št. 135/06 in 104/07; v nadaljevanju sklep) se za 1. členom doda nov 1.a člen, ki se glasi:
"1.a člen
(Prenos direktiv EU)
S tem sklepom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti kreditnih institucij (UL L št. 177 z dne 30. junija 2006, str. 1), zadnjič spremenjena z Direktivo Komisije 2010/16/EU z dne 9. marca 2010 o spremembi Direktive 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede izvzetja določene institucije iz področja uporabe (UL L št. 60 z dne 10. marca 2010, str. 15).".
2. člen
V drugem odstavku 2. člena se v 7. točki za besedilom "100 eurov" doda besedilo, ki se glasi: "ali manjši znesek, določen s strani banke".
3. člen
V 3. členu se peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
"(5) Vrednost izpostavljenosti, ki se v skladu z določbo prvega odstavka 4. člena tega sklepa razvrstijo v kategorijo pozicij v listinjenju, se določi v skladu s četrtim poglavjem Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje pri listinjenju in pravilih glede izpostavljenosti bank in hranilnic prenesenemu kreditnemu tveganju (Uradni list RS, št. 85/10; v nadaljevanju: sklep o listinjenju).".
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
"(7) Vrednost izpostavljenosti iz naslova zakupa je diskontirana najmanjša vsota plačil po zakupu. Najmanjša vsota plačil po zakupu je enaka plačilom, ki jih banka zahteva od zakupnika med trajanjem pogodbe o zakupu, in plačilu iz naslova katere koli nakupne opcije iz zakupa, ki se bo z veliko verjetnostjo izvršila. Katera koli preostala vrednost sredstva, danega v zakup, zavarovana z osebnim jamstvom, ki izpolnjuje pogoje iz 29. in 30. člena sklepa o kreditnih zavarovanjih glede primernosti dajalcev zavarovanja kakor tudi minimalne zahteve za priznanje osebnih jamstev, kakor je določeno v 35. do 39. členu sklepa o kreditnih zavarovanjih, je tudi vključena v najmanjšo vsoto plačil po zakupu.".
4. člen
V 4. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
"(3) Izpostavljenosti iz naslova zakupa se razvrstijo v ustrezno kategorijo izpostavljenosti v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena.".
V petem odstavku se črta beseda "pridobitnih".
5. člen
V 5. členu se za osmim odstavkom doda nov deveti odstavek, ki se glasi:
"(9) Kadar je izpostavljenost preostala vrednost sredstva, danega v zakup, se ne glede na določbe prvega odstavka tega člena tveganjem prilagojeni znesek izpostavljenosti izračuna na naslednji način:
tveganjem prilagojeni znesek izpostavljenosti = 1/t * 100% * vrednost izpostavljenosti,
kjer je
t število let, večje ali enako 1 in najbližje številu celih let preostalega obdobja zakupa.".
6. člen
Za 37. členom se doda nov 37.a člen, ki se glasi:
"37.a člen
(Uporaba bonitetnih ocen imenovane ECAI, ki ji je bilo razveljavljeno priznanje primernosti)
(1) Banka lahko bonitetne ocene imenovane ECAI, kateri je Banka Slovenije izdala odločbo o razveljavitvi priznanja primernosti, uporablja še največ tri mesece po izbrisu zadevne ECAI iz seznama primernih ECAI, ki ga v skladu s prvim odstavkom 34. člena sklepa o ECAI Banka Slovenije objavlja na svoji spletni strani.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko banka bonitetne ocene imenovane ECAI, ki je registrirana ali certificirana v skladu z Uredbo (ES) št. 1060/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o bonitetnih agencijah (UL L št. 320 z dne 17. novembra 2009, str. 1; v nadaljevanju: Uredba o bonitetnih agencijah) in za katero je pristojni organ sprejel ukrep iz točke (a) ali (c) 24. člena Uredbe o bonitetnih agencijah, uporablja še največ toliko časa po sprejemu ukrepa, kot je določeno v drugem odstavku 24. člena Uredbe o bonitetnih agencijah.".
KONČNA DOLOČBA
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 31. decembra 2010.
Ne glede na prvi odstavek tega člena se določba novega 37.a člena sklepa začne uporabljati 7. decembra 2010.
Ljubljana, dne 18. oktobra 2010
Marko Kranjec l.r.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije