Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

730. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zelenem javnem naročanju
731. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska specifične in stopnje proporcionalne trošarine za cigarete

MINISTRSTVA

688. Odredba o določitvi programa strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja za varnostnika
689. Odredba o določitvi programa strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja za varnostnika telesnega stražarja
732. Pravilnik o vsebini in formatu prošnje za izdajo vizuma za dolgoročno bivanje ter o vsebini in formatu garantnega pisma
733. Pravilnik o vsebini, formatu in načinu razveljavitve vizuma

USTAVNO SODIŠČE

690. Odločba o razveljavitvi sodbe Višjega sodišča v Mariboru

SODNI SVET

691. Sklep o javnem pozivu sodnikom k vložitvi kandidatur za vodstveno mesto

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

692. Sklep o razrešitvi in imenovanju v 2. okrajni volilni komisiji I. volilne enote
693. Sklep o razrešitvi in imenovanju v 4. okrajni volilni komisiji III. volilne enote

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

694. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja
695. Merila za visokošolsko transnacionalno izobraževanje
696. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za februar 2012

OBČINE

Črnomelj

697. Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2012
698. Odlok o proračunu Občine Črnomelj za leto 2013
699. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala d.o.o. Črnomelj
700. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in sejninah članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih občinskih organov Občine Črnomelj

Gornji Petrovci

701. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za referendum o Družinskem zakoniku

Hrpelje-Kozina

702. Poslovnik Občinskega sveta Občine Hrpelje - Kozina
703. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Hrpelje - Kozina
704. Odlok o imenovanju ulic v naselju Hrpelje
705. Pravilnik o uporabi poslovnih prostorov Občine Hrpelje - Kozina
706. Pravilnik o spremembah Pravilnika o tekmovanju Moja občina lepa in urejena

Kamnik

707. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Kamnik

Kranjska Gora

708. Odlok o razveljavitvi Odloka o načinu opravljanja dimnikarske službe na območju Občine Kranjska Gora
709. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Kranjska Gora
710. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta – OPPN Mojstrana – fabrka (DM SK 6)
711. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka 7. sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Kranjska Gora

Križevci

712. Odlok o proračunu Občine Križevci za leto 2012

Krško

713. Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2012

Novo mesto

714. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Novo mesto

Semič

715. Odlok o proračunu Občine Semič za leto 2012

Sevnica

716. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno trgovski center Sevnica
717. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Sevnica
718. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Ciciban Sevnica
719. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Slovenska Bistrica

720. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica
721. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Slovenska Bistrica

Straža

722. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Gospodarska cona Zalog (OPPN GC Zalog)

Tolmin

723. Odlok o ustanovitvi razvojnega sveta Severne Primorske (Goriške razvojne) regije

Trebnje

724. Obvezna razlaga 4.a člena Odloka o zazidalnem načrtu za območje T 6-2 »Obrtna cona Trebnje«
725. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Trebnje za leto 2010
726. Odlok o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s toploto za daljinsko ogrevanje na območju KS Trebnje, KS Štefan, KS Račje selo, KS Dolenja Nemška vas
727. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Jugovzhodne Slovenije
728. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec

Vipava

729. Pravilnik o sofinanciranju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti ter letovanja otrok v Občini Vipava

POPRAVKI

734. Tehnični popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološko celoto mesta Kranja
735. Tehnični popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Kranjska Gora

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti