Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012

Kazalo

Št. 7/12 Ob-1795/12 , Stran 484
Št. 7/12 Ob-1795/12
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11)
javno zbiranje ponudb
za oddajo gostinskega lokala v Vili Bianca v najem
I. Najemodajalec: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje. II. Predmet najema Predmet najema je gostinski lokal v pritličju objekta Vila Bianca, na naslovu Stari trg 3, v Velenju, ki stoji na parc. št. 3158/1, k.o. Velenje, ID stavbe 1448, v skupni izmeri 153,37 m2, in sicer: – gostinski lokal, v izmeri 40,14 m2, – shramba s sanitarijami za zaposlene, v izmeri 6,23 m2, – skladišče, v izmeri 57 m2, – odprta terasa za strežbo, v izmeri 50 m2. III. Izhodiščna najemnina: izhodiščna najemnina znaša 3,23 €/ m2 (brez DDV, ki bremeni najemnika). V najemnino niso vključeni stroški tekočega vzdrževanja in obratovalni stroški, ti so izključno stvar in breme najemnika. IV. Pogoji najema 1. Objekt se oddaja za čas petih let od sklenitve najemne pogodbe. Sprejemljiva dejavnost je mirna gostinska dejavnost, ki kot obveznost vključuje izvajanje gostinskih storitev, kot je točenje pijače, nudenje catering storitev, ki morajo biti osredotočene predvsem v oblikovanje avtohtone gastronomske ponudbe s poudarkom na produktih SAŠA regije in ki je v skladu s sanitarnimi predpisi (kot npr. suhomesnati izdelki, domače nealkoholne pijače, domače alkoholne pijače in žganje, sladice ...). Najemnik se zaveže k organiziranju in izvajanju kulturnih in zabavnih prireditev. Najemnik se zaveže k izvajanju gostinskih storitev v času izvajanja prireditev, katerih organizator je Mestna občina Velenje in druge ustanove, na podlagi predhodnega dogovora z najemodajalcem v primeru, ko je organizator druga ustanova in ne Mestna občina Velenje. Prav tako se najemnik zaveže, da bo sam pridobil obratovalno dovoljenje ter da sprejme obratovalni čas gostinskega lokala, ki ga določi najemodajalec in je predvidoma določen vsak dan najmanj od 8. do 19. ure. Najemodajalec bo skupne prostore in naprave prostora (toplotna podpostaja) redno vzdrževal tako, da bo ohranjena uporabna vrednost gostinskega lokala. Najemnik pa je dolžan vzdrževalcem skupnih prostorov in naprav prostora omogočiti dostop do teh prostorov. Najemnik se zaveže, da bo z opravljanjem gostinske dejavnosti v predmetu najema pričel najkasneje v roku 15. dni od podpisa najemne pogodbe, pri čemer pa obveznosti najemnika iz najemne pogodbe prično teči z dnem podpisa pogodbe. 2. Gostinski lokal je opremljen in primeren za takojšnji začetek opravljanja gostinske dejavnosti. Najemnik lahko prevzema investicijska vlaganja v gostinski lokal, vendar se stroški teh vlaganj in vlaganj v premično opremo (npr. točilni pult, notranja oprema lokala in oprema terase) ne poračunavajo z najemnino. Najemnik mora pri vlaganjih v objekt ravnati kot dober gospodar. Pred izvedbo investicijskih vlaganj mora najemnik pridobiti soglasje najemodajalca, pri izvedbi vlaganj pa ima najemodajalec pravico do nadzora. 3. Ime gostinskega lokala je last prejšnjega najemnika, zaradi česar si izbrani najemnik, kolikor bo želel poslovati pod tem imenom, pridobi soglasje prejšnjega najemnika in uredi razmerja z njim. 4. Najemnik bo prevzemal obveznosti za tekoče vzdrževanje predmeta najema in vgrajene opreme ter zamenjavo opreme, ki se poškoduje zaradi zunanjih vplivov (udarcev, nepravilne uporabe ali drugo). Tekoče vzdrževanje in vlaganje v dejavnost, ki jo bo najemnik opravljal, je izključno stvar in breme najemnika. Najemnik je dolžan poleg najemnine redno plačevati tudi stroške obratovanja (električna energija, ogrevanje, čiščenje, porabljena voda, odvoz odpadkov, telefon, varovanje in drugo). Najemnik s sklenitvijo najemne pogodbe postane zavezanec za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. 5. Najemnik mora skleniti najemno pogodbo v roku 15 dni po prejemu pisnega obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru se šteje, da je od najema odstopil. V tem primeru zapade varščina v korist najemodajalca. 6. Izbrani najemnik je dolžan mesečno plačevati najemnino in stroške obratovanja v roku 8 dni po prejemu računa najemodajalca. DDV bremeni najemnika. Plačilo mesečne najemnine in stroškov obratovanja sta bistveni sestavini najemne pogodbe. V. Pogoji sodelovanja a) Na razpisu lahko sodelujejo fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v državi članici Evropske unije. Dokazilo o državljanstvu fizične osebe oziroma samostojnega podjetnika posameznika si, po pooblastilu ponudnika, pridobi najemodajalec pri pristojnem upravnem organu. Sedež pravne osebe se izkazuje z izpisom iz AJPES, ki si ga pridobi najemodajalec. b) Na razpisu lahko sodelujejo ponudniki, ki so registrirani za opravljanje gostinske dejavnosti. Ponudniki morajo ponudbi priložiti ustrezno dokazilo o registraciji za opravljanje gostinske dejavnosti (fizične osebe – potrdilo o vpisu v Poslovni register; pravne osebe – izpis iz AJPES). c) Obvezno je vplačati varščino (kavcijo) za resnost ponudbe v višini izhodiščne mesečne najemnine, to je 495,85 €, na podračun EZR MOV SI56013330100018411, pri Banki Slovenije. Znesek varščine se v nobenem primeru ne obrestuje. Uspelemu ponudniku bo varščina obračunana pri najemnini, neuspelemu pa vrnjena v roku 8 dni od izbire najugodnejšega ponudnika. d) Ponudba se bo štela za pravilno, če bo ponudnik predložil: – Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (Priloga 1). – Samostojni podjetniki posamezniki: pooblastilo ponudnika najemodajalcu, da le ta pridobi dokazilo o državljanstvu (Priloga 2). – Dokazilo, da je ponudnik registriran za opravljanje gostinske dejavnosti. – Izpolnjen, žigosan in podpisan obrazec Izjava o sprejemu pogojev javnega razpisa (Priloga št. 3). – Podpisan in žigosan vzorec najemne pogodbe (Priloga št. 4). – Izpolnjena izjava ponudnika, da ponudba velja še 90 dni od dneva odpiranja ponudb (Priloga št. 5). – Ponujeno najemnino, ki ne sme biti nižja od izhodiščne najemnine na obrazcu Ponudba (Priloga št. 6). – Program kulturnih dejavnosti in aktivnosti v predmetu najema. – Program predvidene gastronomske ponudbe v obliki catering ponudbe. – Potrdilo o plačilu varščine na podračun EZR MOV, št. SI56013330100018411, v višini izhodiščne mesečne najemnine, z obveznim sklicem na št. SI11 76333-7111002-09032012, koda namena OTHR. – Pooblastilo v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu. e) Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do 26. 3. 2012 do 10. ure, na naslov: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, z oznako: »Ne odpiraj – ponudba – javni razpis za najem gostinskega lokala v Vili Bianca«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Nepravočasne ali nepopolne ponudbe najemodajalec ne bo upošteval. VI. Merila za ocenjevanje ponudb Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so: 1. Ponujena mesečna najemnina (največ 50 točk). 2. Program kulturnih dejavnosti in aktivnosti v objektu (največ 25 točk), pri čemer se ocenjuje ustreznost programa kulturnih dejavnosti in aktivnosti (od 0 do 5 točk) ter število prireditev na leto (od 0 do 10 prireditev na leto = 0 točk, 11 do 15 prireditev na leto = 10 točk, 16 in več prireditev na leto = 20 točk). 3. Predvidena gastronomska ponudba v obliki catering ponudbe (največ 25 točk). Tabela za ocenjevanje ponudb je Priloga št. 7. VII. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika 1. Odpiranje ponudb bo v tretjem nadstropju Mestne občine Velenje, Titov trg 1, Velenje, dne 26. 3. 2012 ob 12. uri, v sejni sobi št. 305/III. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma s pooblastilom ponudnika. 2. Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila komisija najemodajalca ter vse ponudnike obvestila o izboru v roku 30 dni po odpiranju ponudb. 3. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran tisti, ki bo izpolnjeval vse pogoje razpisa in bo ocenjen kot najugodnejši ponudnik po merilih. 4. Najemodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi najemne pogodbe z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do sklenitve najemne pogodbe ustavi. VIII. Informacije: vsa pojasnila v zvezi z najemom in ogledom predmeta najema v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo pri Bojanu Čampi od ponedeljka do petka, med 8. in 14. uro, na tel. 041/635-206. Besedilo razpisa, obrazci za pripravo ponudbe ter vzorec najemne pogodbe so objavljeni na spletni strani Mestne občine Velenje: http://www.velenje.si/priložnosti/javne objave/nepremičnine/javne dražbe,javna zbiranja ponudb, v pisni obliki pa pri Zdravki Vasiljević Rudonić.
Mestna občina Velenje