Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012

Kazalo

695. Merila za visokošolsko transnacionalno izobraževanje, stran 1473.

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je na podlagi enajste in dvanajste alineje enajstega odstavka 51.h člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – UPB3, 59/07 – ZŠtip (63/07 popr.), 15/08 Odl. US: U-I-370/06-20, 64/08, 86/09, 62/10 – ZUPJS, 34/11 Odl. US: U-I-156/08-16, 78/11) na 46. seji dne 16. 2. 2012 določil
M E R I L A
za visokošolsko transnacionalno izobraževanje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta merila določajo pogoje, načine in oblike visokošolskega transnacionalnega izobraževanja (v nadaljnjem besedilu: VTI) ter obvezne sestavine pogodbe za izvajanje VTI za visokošolske zavode, ki želijo pridobiti soglasje k pogodbi.
2. člen
(namen)
Na podlagi teh meril svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (v nadaljnjem besedilu: svet agencije) izdaja soglasja k pogodbam za izvajanje VTI. Namen teh meril je, da se v postopku izdaje soglasja k pogodbi za izvajanje VTI zagotovi ustrezna enakovrednost ponujanega VTI in izvajanega VTI. Zagotoviti je treba, da je izvajani VTI enakovreden tistemu VTI, ki je bil akreditiran ali mu je bila priznana javna veljavnost v državi, kjer ima ponudnik VTI svoj sedež.
3. člen
(pravna podlaga)
Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (v nadaljnjem besedilu: agencija) uporablja ta merila za opravljanje svojih nalog v skladu z/s:
– zakonom, ki ureja področje visokega šolstva (v nadaljevanju: ZViS),
– Zakonom o mednarodnem zasebnem pravu in postopku (Uradni list RS, št. 56/99, 45/08),
– Standardi in smernicami za zagotavljanje kakovosti v evropskem visokošolskem prostoru – Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area,
– prenovljenim Kodeksom dobre prakse za obravnavanje transnacionalnega izobraževanja – Revised Code of Good Practice in the Provision of Transnational Education (v nadaljnjem besedilu: kodeks) in Merili za zagotavljanje kakovosti v čezmejnem visokošolskem izobraževanju UNESCO/OECD – UNESCO/OECD Guidelines for Quality Provision in Cross-border Higher Education,
– Vodičem Mednarodne zveze agencij za kakovost v visokem šolstvu – INQAAHE Guidelines for Good Practice in Quality Assurance,
– prenovljenimi Priporočili o merilih in postopkih za presojo tujih kvalifikacij – Revised Recommendation on Criteria and Procedures for the Assessment of Foreign Qualifications (spremni dokument o implementaciji kodeksa),
– lizbonsko Konvencijo o priznavanju visokošolskih kvalifikacij v evropski regiji (Uradni list RS, Mednarodne pogodbe št. 14/99)
ter z:
– Merili za akreditacijo in evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov (Uradni list RS, št. 95/10, 17/11).
II. OPREDELITEV POJMOV
4. člen
(terminologija, uporabljena v predpisu)
Za izraze, ki v nadaljevanju niso posebej opredeljeni, veljajo opredelitve iz zakonodaje s področja visokega šolstva in evropskih priporočil.
V teh merilih uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
VTI
Visokošolsko transnacionalno izobraževanje po ZViS so vse oblike in načini visokošolskega izobraževanja, pri katerem se na podlagi pogodbe o visokošolskem transnacionalnem izobraževanju javnoveljavni študijski program v celoti ali njegovi posamezni deli izvajajo v drugi državi, kot je sedež nosilca visokošolskega študijskega programa.
VISOKOŠOLSKI ZAVOD, KI PONUJA VTI (v nadaljnjem besedilu: PONUDNIK VTI)
Visokošolski zavod, ki je akreditiran v Republiki Sloveniji, ali tuj visokošolski zavod, ki izvaja javnoveljavne študijske programe in izdaja javne listine v državi, kjer je ustanovljen, ter želi ponuditi študijski program ali del študijskega programa izvajalcu VTI v drugi državi.
VISOKOŠOLSKI ZAVOD, KI BO IZVAJAL VTI (v nadaljnjem besedilu: IZVAJALEC VTI)
Visokošolski zavod, ki je akreditiran v Republiki Sloveniji, ali tuj visokošolski zavod, ki izvaja javnoveljavne študijske programe in izdaja javne listine v državi, kjer je ustanovljen, ter želi izvajati študijski program ali del študijskega programa druge države.
ŠTUDENTI V VTI
Študenti, ki so vpisani pri ponudniku VTI.
SODELUJOČI ZAVODI V VTI
Ponudnik VTI in izvajalec VTI, ki sodelujeta v VTI.
POGODBA ZA IZVAJANJE VTI
Pravno zavezujoč dokument med ponudnikom VTI in izvajalcem VTI, ki vsebuje sestavine, določene s temi merili, in ureja odnose, pravice, dolžnosti, pristojnosti in razmerja med sodelujočimi zavodi v VTI.
KONZORCIALNI SPORAZUM
Konzorcialni sporazum je dokument o nameri sodelovanja na določenih področjih izobraževanja in raziskovanja.
FRANŠIZE (oblika izvajanja VTI)
Oblika izvajanja študijskih programov ali njihovih delov, ki temelji na tesnem in stalnem sodelovanju med ponudnikom VTI in izvajalcem VTI. Ponudnik VTI v skladu s sklenjeno pogodbo za izvajanje VTI podeli pravico uporabe in izvedbe študijskega programa ali dela študijskega programa izvajalcu VTI. Izvajalec VTI pa se obveže, da bo opravljal visokošolsko dejavnost ter izpolnjeval vse obveznosti iz pogodbe.
JAVNE LISTINE V VTI
Javne listine so spričevala, diplome in druge listine o opravljenem javnoveljavnem izobraževalnem programu in se izdajajo v skladu s predpisi države, kjer ima ponudnik VTI (ki izdaja listino) sedež.
JAVNA EVIDENCA SKLENJENIH POGODB IN IZDANIH SOGLASIJ O VTI
Javna evidenca, v kateri se vodijo podatki, opredeljeni z zakonom s področja visokega šolstva.
III. MERILA
5. člen
(oblike in načini izvajanja VTI)
Oblike izvajanja VTI
– franšiza,
– druge oblike VTI, ki izpolnjujejo določbe 33.c člena ZViS.
Načini izvajanja VTI:
Ne glede na obliko mora način sodelovanja, določen s pogodbo med sodelujočimi zavodi v VTI, izrecno zagotavljati:
– informacije o programih, pridobljenih diplomah, sodelujočih zavodih in njihovih vlogah pri sodelovanju v VTI,
– ustrezno usposobljen kader in ustrezne prostore,
– notranje mehanizme zagotavljanja kakovosti,
– ustrezne evidence o sodelovanju in izvajanju VTI,
– redne zunanje evalvacije.
6. člen
(pogodba za izvajanje VTI)
VTI se lahko izvaja ali organizira na podlagi pogodbe za izvajanje VTI, s katero se urejajo vsa razmerja med sodelujočimi zavodi v VTI.
Pogodba za izvajanje VTI mora biti skladna z nacionalno zakonodajo na področju visokega šolstva, in sicer v državi ponudnika VTI in v državi izvajalca VTI, če je dokazana javna veljavnost ponujanega študijskega programa.
Pogodba za izvajanje VTI je sestavljena v pisni obliki in mora vsebovati vse sestavine, navedene v 8. členu, ter vse priloge, navedene v 9. členu teh meril.
7. člen
(odgovornost nad izvajanjem VTI)
Ponudnik VTI in izvajalec VTI sta v celoti odgovorna za spremljanje in zagotavljanje kakovosti pri izvajanju VTI.
8. člen
(obvezne sestavine pogodbe za izvajanje VTI)
V pogodbi za izvajanje VTI morajo biti jasno opredeljene naslednje sestavine:
– navedba pogodbenih strank,
– predmet sklenitve pogodbe o VTI (študijski program ali del študijskega programa),
– status ponudnika VTI in izvajalca VTI (javni ali zasebni),
– trajanje izvajanja VTI in čas trajanja pogodbe o VTI,
– navedba prostorov, opreme in ustrezne infrastrukture, potrebne za izvajanje VTI v Republiki Sloveniji (ustreznost prostorov, opreme in infrastrukture je razvidna iz prilog),
– oblika, način vzpostavitve in izvajanja VTI,
– vrsta priznavanja pridobljenih kvalifikacij v okviru VTI (diplome, pridobljeni krediti),
– položaj, pravice in obveznosti študentov v VTI, pogoji za vpis in merila za prehode, učni jezik, vsebina javne listine, ki je izdana na podlagi uspešno zaključenega VTI,
– struktura sodelovanja, izvajanja storitev, upravljanja in vodenja VTI ter jasna razmejitev odgovornosti,
– izjava ponudnika VTI, da bo kakovost izvajanega VTI v drugi državi (pri izvajalcu VTI) primerljiva kakovosti izvajanja pri ponudniku VTI,
– opredelitev instrumentov notranjega in zunanjega spremljanja ter zagotavljanja kakovosti (pedagoškega in izobraževalnega procesa).
9. člen
(seznam obveznih prilog k pogodbi za izvajanje VTI)
Priloge k pogodbi za izvajanju VTI:
1. izjava ponudnika VTI, da je javna listina, pridobljena na podlagi pogodbe za izvajanje VTI, pri izvajalcu VTI obravnavana enako kot javna listina v državi ponudnika VTI,
2. dokazilo o javni veljavnosti ponujenega študijskega programa, ki se bo v celoti ali deloma izvajal v okviru VTI,
3. dokazila o zagotavljanju ustreznih prostorov, opreme in infrastrukture za izvajanje VTI,
4. dokazila o ustrezni kadrovski zasedbi izvajalca VTI, potrebni za izvajanje študijskega programa ali posameznih delov študijskega programa,
5. finančni načrt, ki vsebuje tudi dokazila o zagotovljenih finančnih sredstvih za uspešno dokončanje VTI najmanj za eno generacijo študentov, in akcijski načrt za uspešno izvedbo ponujanega študijskega programa ali posameznega dela študijskega programa,
6. vsebina in oblika javne listine ter način podeljevanja (v jeziku izvajalca VTI, slovenskem in angleškem jeziku). Vsi izvodi (prevodi) morajo biti istovetni originalu,
7. študijski program ali posamezen del študijskega programa, ki je ponujan v okviru VTI, z opredeljenimi splošnimi podatki o programu, opredeljenimi cilji programa ter splošnimi in predmetno-specifičnimi kompetencami, učnimi načrti, pogoji za vpis in merili za izbiro ob omejitvi vpisa, načini ocenjevanja, pogoji za napredovanje po programu, podatki o načinih in oblikah izvajanja ter navedbo pridobljenega strokovnega ali znanstvenega naslova.
Če ponujani študijski program ne vsebuje vseh sestavin, ki so zahtevane v 7. točki prejšnjega odstavka, je treba priložiti obvezne sestavine študijskega programa skladno z nacionalno zakonodajo ponudnika VTI.
10. člen
(področja presoje ponujanega VTI)
Področja presoje ponujanega VTI:
– pogodba za izvajanje VTI mora biti sklenjena najmanj za čas izvajanja VTI,
– primerljivost načina in kakovosti izvajanja ponujanega VTI glede na študijske programe ali dele študijskih programov v državi izvajalca VTI,
– pravice, dolžnosti in obveznosti študentov, njihovo sodelovanje v organih odločanja,
– vsebina, način in struktura izvajanega VTI. Izvajalec VTI mora zagotoviti primerjavo med programom, ki se izvaja pri ponudniku VTI, in programom, ki ga bo izvajalec VTI izvajal v dogovorjeni obliki,
– sistem zagotavljanja kakovosti na programski in institucionalni ravni ter opredeljena odgovornost vseh sodelujočih zavodov v VTI.
11. člen
(vloga)
Vloga mora vsebovati navedbo, da gre za vlogo za izdajo soglasja k pogodbi za izvajanje VTI, pogodbo za izvajane VTI z vsemi sestavinami in obveznimi prilogami ter podpis vlagatelja.
12. člen
(vlagatelj)
Vlagatelj po teh merilih je visokošolski zavod, akreditiran v Republiki Sloveniji, ki s tujim visokošolskim zavodom ali tujim pravnim subjektom, ki izvaja javnoveljavne študijske programe in izdaja javne listine v državi, kjer je ustanovljen, sklene pogodbo o izvajanju VTI.
13. člen
(jezik)
Pogodba za izvajanje VTI je napisana v slovenskem ali v tujem jeziku. Če je pogodba napisana v tujem jeziku, mora biti prevedena v slovenski jezik. Prevod mora biti sodno overjen. Svet agencije lahko zahteva tudi sodno overjen prevod prilog, ki so napisane v tujem jeziku.
14. člen
(javna evidenca)
Agencija vodi javno evidenco sklenjenih pogodb in izdanih soglasij glede transnacionalnega izobraževanja. Izdaja soglasja k pogodbi za izvajanje VTI predstavlja podlago za vpis v javno evidenco. Vpis izvede agencija v 15 dneh od dokončnosti odločbe, s katero je svet agencije izdal soglasje k pogodbi za izvajanje VTI.
15. člen
(način odločanja)
Svet agencije obravnava vlogo za izdajo soglasja k pogodbi za izvajanje VTI na nejavni seji. Svet agencije o vlogi ne odloča na dopisni seji.
Po obravnavi vloge svet agencije sprejme eno izmed naslednjih odločitev:
– zahteva dodatna pojasnila k vlogi za izdajo soglasja k pogodbi za izvajanje VTI,
– izda soglasje k pogodbi za izvajanje VTI,
– ne izda soglasja k pogodbi za izvajanje VTI.
16. člen
(pritožba)
Zoper odločbo o izdaji soglasja k pogodbi za izvajanje VTI je možna pritožba v 30 dneh od vročitve odločitve sveta agencije. O pritožbi odloča pritožbena komisija agencije.
17. člen
(veljavnost meril)
Ta akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-6/2010/24
Ljubljana, dne 7. marca 2012
dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
predsednica sveta
Nacionalne agencije Republike Slovenije
za kakovost v visokem šolstvu