Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012

Kazalo

Št. 900-3/2012-38 Ob-1845/12 , Stran 486
Št. 900-3/2012-38 Ob-1845/12
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana v vrednosti pod 200.000 EUR za leto 2012
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat.številka: 5874025, ID št. za DDV: SI67593321. 2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena 2.1. Predmet prodaje je poslovni prostor s podestom v pritličju št. PO2, v izmeri 9,08 m2, v stavbi št. 379, na naslovu Igriška ulica 3 v Ljubljani, parc. št. 1721-27/3 in 1721-27/3, k.o. 1721 Gradišče I. Predmetnemu poslovnemu prostoru pripada tudi solastniški delež na skupnem WC-ju z oznako 51. Za stavbo na Igriški ul. 3, Ljubljana, še ni vzpostavljena dokončna etažna lastnina. Mestna občina Ljubljana je vpisana nerazdeljenem posameznem delu z začasnim id. znakom 1721-379-9999, zato bo vpis lastninske pravice na posameznem delu (poslovnem prostoru) v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi dokončne etažne lastnine, pri čemer pa se Mestna občina Ljubljana obvezuje, da bo kupcu izdala zemljiško­knjižno dovolilo za vpis lastninske pravice. Mestna občina Ljubljana ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače ugotovljene površine posameznega dela v katastru stavb. Nepremičnina je zasedena z najemnikom, ki ima najemno razmerje sklenjeno za nedoločen čas. Drugih bremen je nepremičnina prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Izklicna cena: 16.740,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 2.2. Predmet prodaje je poslovni prostor v pritličju št. PO3, v izmeri 120,43 m2, v stavbi št. 379, na naslovu Igriška ulica 3 v Ljubljani, parc. št. 1721-27/3 in 1721-27/3, k.o. 1721 Gradišče I Predmetnemu poslovnemu prostoru pripada tudi solastniški delež na skupnem WC-ju z oznako 51. Za stavbo na Igriški ul. 3, Ljubljana, še ni vzpostavljena dokončna etažna lastnina. Mestna občina Ljubljana je vpisana nerazdeljenem posameznem delu z začasnim id. znakom 1721-379-9999, zato bo vpis lastninske pravice na posameznem delu (poslovnem prostoru) v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi dokončne etažne lastnine, pri čemer pa se Mestna občina Ljubljana obvezuje, da bo kupcu izdala zemljiško­knjižno dovolilo za vpis lastninske pravice. Mestna občina Ljubljana ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače ugotovljene površine posameznega dela v katastru stavb. Nepremičnina je zasedena z najemnikom, ki ima najemno razmerje sklenjeno za nedoločen čas. Drugih bremen je nepremičnina prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Izklicna cena: 240.860,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 2.3. Predmet prodaje je poslovni prostor v pritličju št. PO1, v izmeri 66,95 m2, v stavbi št. 379, na naslovu Igriška ulica 3 v Ljubljani, parc. št. 1721-27/3 in 1721-27/3, k.o. 1721 Gradišče I. Predmetnemu poslovnemu prostoru pripada tudi solastniški delež na skupnem WC-ju z oznako 51. Za stavbo na Igriški ul. 3, Ljubljana, še ni vzpostavljena dokončna etažna lastnina. Mestna občina Ljubljana je vpisana nerazdeljenem posameznem delu z začasnim id. znakom 1721-379-9999, zato bo vpis lastninske pravice na posameznem delu (poslovnem prostoru) v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi dokončne etažne lastnine, pri čemer pa se Mestna občina Ljubljana obvezuje, da bo kupcu izdala zemljiško­knjižno dovolilo za vpis lastninske pravice. Mestna občina Ljubljana ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače ugotovljene površine posameznega dela v katastru stavb. Nepremičnina je zasedena z najemnikom, ki ima najemno razmerje sklenjeno za nedoločen čas. Drugih bremen je nepremičnina prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Izklicna cena: 110.420,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 2.4. Predmet prodaje je poslovni prostor, v skupni izmeri 100,10 m2, ki se nahaja v kletni etaži v stanovanjskem stolpiču na naslovu Vodovodna cesta 39 v Ljubljani z ID oznako št. 2636-865-21, v k.o. 2636-Bežigrad in v naravi predstavlja štiri pisarne, hodnik, čajno kuhinjo in sanitarije. Predmetna nepremičnina v času prodaje ni zasedena z najemnikom. Izhodiščna cena: 83.000,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin. 2.5. Predmet prodaje je poslovni prostor št. P01, v skupni izmeri 14,68 m2, ki se nahaja v visokem pritličju objekta, na naslovu Zadružna 9 v Ljubljani, z ID 1740-1287, parc. št. 548, v k.o. 1731-Udmat in v naravi predstavlja en prostor. Predmetna nepremičnina v času prodaje ni zasedena z najemnikom. Za stavbo na Zadružni 9 v Ljubljani še ni vzpostavljena etažna lastnina, zato bo vpis lastninske pravice na posameznem delu v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi etažne lastnine, pri čemer se Mestna občina Ljubljana obvezuje, da bo kupcu izdala zemljiško­knjižno dovolilo za vpis lastninske pravice. Prodajalec ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače ugotovljene površine posameznega dela v katastru stavb. Izhodiščna cena: 30.000,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin. Predmetne nepremičnine so vključene v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2012. 2.6. Predmet prodaje je poslovni prostor-parkirno mesto št. 86, v izmeri 12,50 m2, z ID oznako 2636-3301-242, v k.o. 2636-Bežigrad na Štihovi ulici 7, Ljubljana. Parkirno mesto se nahaja v 1. kleti in je prazno. Izhodiščna cena: 11.000,00 EUR. – Predmet prodaje je poslovni prostor-parkirno mesto št. 88, v izmeri 12,50 m2, z ID oznako 2636-3301-244, v k.o. 2636-Bežigrad na Štihovi ulici 7, Ljubljana. Parkirno mesto se nahaja v 1. kleti in je prazno. Izhodiščna cena: 11.000,00 EUR. – Predmet prodaje je poslovni prostor-parkirno mesto št. 15, v izmeri 12,50 m2, z ID oznako 2636-7962-15, v k.o. 2636-Bežigrad na Neubergerjevi ulici 11, Ljubljana. Parkirno mesto se nahaja v 2. kleti, kare III in je prazno. Izhodiščna cena: 11.000,00 EUR. – Predmet prodaje je poslovni prostor-parkirno mesto št. 77, v izmeri 12,50 m2, z ID oznako 2636-7962-77, v k.o. 2636-Bežigrad na Neubergerjevi ulici 11, Ljubljana. Parkirno mesto se nahaja v 2. kleti, kare III in je prazno. Izhodiščna cena: 11.000,00 EUR. – Predmet prodaje je poslovni prostor-parkirno mesto št. 62, v izmeri 12,50 m2, z ID oznako 2636-7962-179, v k.o. 2636-Bežigrad na Neubergerjevi ulici 11, Ljubljana. Parkirno mesto se nahaja v 2. kleti, Štihova ulica-jug in je prazno. Izhodiščna cena: 11.000,00 EUR. – Predmet prodaje je poslovni prostor-parkirno mesto št. 5, v izmeri 12,50 m2, z ID oznako 2636-7962-195, v k.o. 2636-Bežigrad na Neubergerjevi ulici 11, Ljubljana. Parkirno mesto se nahaja v 2. kleti, Štihova ulica –jug in je prazno. Izhodiščna cena: 11.000,00 EUR. – Predmet prodaje je poslovni prostor-parkirno mesto št. 59, v izmeri 12,50 m2, z ID oznako 2636-7962-360, v k.o. 2636-Bežigrad na Neubergerjevi ulici 11, Ljubljana. Parkirno mesto se nahaja v 1. kleti, Štihova ulica-jug in je prazno. Izhodiščna cena: 11.000,00 EUR. – Predmet prodaje je poslovni prostor-parkirno mesto št. 61, v izmeri 12,50 m2, z ID oznako 2636-7962-362, v k.o. 2636-Bežigrad na Neubergerjevi ulici 11, Ljubljana. Parkirno mesto se nahaja v 1. kleti, Štihova ulica –jug in je prazno. Izhodiščna cena: 11.000,00 EUR. – Predmet prodaje je poslovni prostor-parkirno mesto št. 62, v izmeri 12,50 m2, z ID oznako 2636-7962-363, v k.o. 2636-Bežigrad na Neubergerjevi ulici 11, Ljubljana. Parkirno mesto se nahaja v 1. kleti, Štihova ulica –jug in je prazno. Izhodiščna cena: 11.000,00 EUR. – Predmet prodaje je poslovni prostor-parkirno mesto št. 19, v izmeri 12,50 m2, z ID oznako 2636-7797-49, v k.o. 2636-Bežigrad na Štihovi ulici 19, Ljubljana. Parkirno mesto se nahaja v 1. kleti, kare 1 in je prazno. Izhodiščna cena: 11.000,00 EUR. Predmetne nepremičnine so vključene v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2012. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 3. Pogoji prodaje 3.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno – kupljeno«; 3.2 Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki notarskega zapisa; 3.3 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika; 3.4 Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Mestna občina Ljubljana pravico zadržati vplačano varščino; 3.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi; 3.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe; 3.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, stroške notarskega zapisa pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča; 4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb 4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10 % izhodiščne cene nepremičnine, ki jo je potrebno plačati na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana št.: 01261-0100000114, sklic na štev. 000-431000. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. 4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati: – podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba nanaša, – ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene nepremičnine, – priloge iz točke 4.5. teh pogojev za udeležbo na javnem zbiranju ponudb. 4.3 Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami do vključno 24. 3. 2012. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala. 4.4 Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnine na naslovu ___________« na naslov: Mestna občina Ljubljana, Komisija za izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Ljubljana, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana. 4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti: – fotokopijo potrdila o državljanstvu, – fotokopijo osebnega dokumenta (fizične osebe), – overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev, – potrdilo o plačani varščini, – izjavo o sprejemanju pogojev javne ponudbe, – izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 24. 6. 2012. 5. Dodatne informacije Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled predmetne nepremičnine, dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, pri kontaktni osebi: – Mihaela Topolovec Šiker, tel. 01/306-11-95, elektronska pošta: mihaela.siker@ljubljana.si (za poslovne prostore na Igriški ul. 3); – Marina Anžur, tel. 01/306-11-34, elektronska pošta: marina.anzur@ljubljana.si. (za poslovni prostor na Vodovodni cesti 39, Zadružni 9, ter parkirna mesta Nebergerjeva ulica 11, Štihova ulica 7 v Ljubljani). Ogled nepremičnine – poslovnega prostora na Vodovodni cesti 39 v Ljubljani bo možen dne 15. 3. 2012, ob 10. uri. Ogled nepremičnine – poslovnega prostora na Zadružni 9 v Ljubljani bo možen dne 15. 3. 2012, ob 11.30. Ogled nepremičnine – parkirnih mest na Štihovi ulici 7 v Ljubljani in Neubergerjevi ulici 11 v Ljubljani je možen po predhodnem dogovoru. Ogled nepremičnine – poslovnih prostorov na Igriški ulici 3 v Ljubljani bo možen dne 16. 3. 2012 od 9. do 9.30. 6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika 6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 29. 3. 2012, s pričetkom ob 10.30, v prostorih Mestne občine Ljubljana, Klub 15, Mestni trg 1, Ljubljana, in sicer po vrstnem redu: – Igriška ul. 3 (poslovni prostor PO2), ob 10.30, – Igriška ul. 3 (poslovni prostor PO3), ob 10.45, – Igriška ul. 3 (poslovni prostor PO1), ob 11. uri, – Vodovodna cesta 39, ob 11.15, – Zadružna 9, ob 11.30, – Štihova ulica 7/Neubergerjeva ulica 11, ob 13. uri. 6.2 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino, v roku 10 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila pogajanja. 6.3 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb. 6.4 Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lahko ustavita začeti postopek razpolaganja do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški. Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu in na spletni strani Mestne občine Ljubljana http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/.
Mestna občina Ljubljana