Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012

Kazalo

VL 193750/2011 Os-1513/12 , Stran 495
VL 193750/2011 Os-1513/12
Okrajno sodišče v Ljub­ljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: SPL d.d., Frankopanska ulica 18A, Ljub­ljana, ki ga zastopa odv. Potočan Bojana – odvetnica, Dalmatinova ulica 7, Ljub­ljana, proti dolžniku Lojzetu Mihelač, Murnova ulica 4, Ljub­ljana, ki ga zastopa zak. zast. odv. Marina Ferfolja Howland, Slomškova ulica 17, Ljub­ljana, zaradi izterjave 326,65 EUR, sklenilo: dolžniku Lojzetu Mihelač, Murnova ulica 4, Ljub­ljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku -ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odv. Marina Ferfolja, Slomškova 17, Ljub­ljana. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 17. 1. 2012