Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012

Kazalo

Št. 35417-2/2011 Ob-1803/12 , Stran 461
Št. 35417-2/2011 Ob-1803/12
Koncedent, Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, na podlagi 26. člena Odloka o urejanju javne razsvetljave v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 36/11) in 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) objavlja
javni razpis
za izbiro koncesionarja za opravljanje gospodarske javne službe urejanja objektov in naprav javne razsvetljave v Mestni občini Novo mesto
1. Koncesijski akt Koncesija se podeljuje skladno z Odlokom o urejanju javne razsvetljave v Mestni občini Novo mesto in na podlagi odločitve o koncesiji (Uradni list RS, št. 36/11). 2. Predmet koncesije Predmet koncesije je opravljanje izbirne gospodarske javne službe, ki obsega vzdrževanje objektov, opreme in naprav ter omrežja javne razsvetljave in drugih objektov javne službe. Zajema tudi strokovni nadzor nad delovanjem omrežja javne razsvetljave in njegovo tekoče vzdrževanje, v interesu trajnega nemotenega ter brezhibnega delovanja javne razsvetljave in s tem povezane druge obveznosti. Gospodarska javna služba se opravlja na celotnem območju Mestne občine Novo mesto. 3. Trajanje koncesijskega razmerja Koncesija se podeli za obdobje enega leta z možnostjo sporazumnega podaljšanja do skupno največ petih let. Koncesionirana gospodarska javna služba se prične opravljati z dnem sklenitve koncesijske pogodbe. 4. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar Koncesionar mora izkazati svojo osnovno, poklicno, ekonomsko in finančno ter tehnično in kadrovsko sposobnost. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar, so navedeni v 19. točki Navodil vlagateljem za izdelavo vloge, ki so del Razpisne dokumentacije za izbiro koncesionarja za opravljanje gospodarske javne službe urejanja objektov in naprav javne razsvetljave (v nadaljevanju: Razpisna dokumentacija). 5. Postopek izbire Koncesionarja se izbere po splošnem upravnem postopku. 6. Razpisna dokumentacija Vsa vprašanja, ki jih ureja ta razpis, in druga vprašanja, so podrobneje urejena v Razpisni dokumentaciji. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh koncedenta: http://www.novomesto.si. 7. Obvezne sestavine vloge Vlagatelji morajo predložiti vloge na obrazcih iz Razpisne dokumentacije. Predložene vloge morajo imeti sledeče priloge: – Izjava o izpolnjevanju pogojev za izbiro koncesionarja (OBR-2); – Bančna garancija za resnost vloge (OBR-3); – Izjava o izročitvi bančnih garancij (OBR-4); – Reference vlagatelja in potrdila naročnikov; (OBR-5 in OBR-5a); – Potrdilo, da vlagatelj ni imel blokiranega transakcijskega računa; – Osnutek koncesijske pogodbe v šestih izvodih (OBR-6); – Ponudbeni predračun (OBR-7); – Popis del. 8. Reference vlagatelja Vlagatelj mora izkazati, da je v zadnjih petih letih pred objavo tega razpisa opravljal storitve, ki so predmet gospodarske javne službe. Vlagatelju se priznajo samo referenčni posli v vrednosti minimalno 80.000,00 EUR (brez DDV) letno (pri tem velja enak znesek tudi, če se je posel opravljal manj, kot eno leto) za vsako posamezno referenco. 9. Predložitev vlog Vloge morajo prispeti v zaprti kuverti na naslov koncedenta do 26. 3. 2012 do 11. ure. Na kuverti mora biti vidna oznaka “Ne odpiraj – Vloga za poodelitev koncesije za izvajanje GJS urejanja objektov in naprav javne razsvetljave” in številka objave javnega razpisa v Uradnem listu RS. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja. 10. Merila za izbor Koncesionarja se izbere na podlagi sledečih meril: – ponudbena cena (merilo ima težo 80 %); – strokovna in organizacijska sposobnost (merilo ima težo 5 %); – finančna sposobnost (merilo ima težo 5 %); – dosedanje izkušnje vlagatelja (merilo ima težo 10 %). 11. Odpiranje vlog Odpiranje vlog bo potekalo dne 26. 3. 2012 ob 12. uri, na sedežu koncedenta. 12. Obveščanje o izboru Vlagatelji bodo obveščeni o koncedentovi odločitvi o izbiri koncesionarja najkasneje v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog. 13. Ustavitev postopka Skladno s 26. členom Odloka o urejanju javne razsvetljave v Mestni občini Novo mesto, tudi najugodnejša vloga koncedenta ne zavezuje k izboru koncesinarja. Koncedent lahko v vsakem trenutku brez kakršnegakoli povračila morebitnih stroškov vlagateljev ustavi postopek in ne odda koncesije oziroma jo odda v ponovljenem postopku.
Mestna občina Novo mesto