Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012

Kazalo

707. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Kamnik, stran 1500.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07) ter na podlagi 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08 in 45/10) je Občinski svet Občine Kamnik na 13. redni seji dne 29. 2. 2012 sprejel
O D L O K
o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Kamnik
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejmejo podlage za odmero komunalnega prispevka, ki so: obračunska območja obstoječe komunalne opreme, skupni in obračunski stroški obstoječe komunalne opreme, preračun obračunskih stroškov na enoto mere in podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.
Navedene podlage so podrobneje prikazane v Programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Kamnik – v nadaljevanju: program opremljanja, katerega je pod številko projekta 425 izdelalo podjetje Locus d.o.o. in je na vpogled na sedežu občine.
V besedilu prikazani izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moški in ženski spol.
2. člen
(predmet komunalnega prispevka)
Predmet obračuna komunalnega prispevka so predvideni in obstoječi objekti na območju Občine Kamnik, ki so zgrajeni oziroma se načrtujejo v skladu s prostorskimi akti in se bodo prvič opremljali (oziroma se jim bo izboljševala obstoječa komunalna oprema) bodisi s prometnim omrežjem, kanalizacijskim omrežjem ali vodovodnim omrežjem oziroma bodo povečevali gradbeno parcelo, neto tlorisno površino ali spreminjali namembnost.
3. člen
(pojmi)
Kratice in pojmi, uporabljeni v tem predpisu, imajo nasled­nji pomen:
1. A(parcela) je parcela objekta, določena z veljavnim občinskim prostorskim izvedbenim aktom, katera se pridobi iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja ali v primeru odmere po uradni dolžnosti iz določil akta samega,
2. A(tlorisna) je neto tlorisna površina objekta, določena s standardom SIST ISO 9836, katera se pridobi iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma kadar to ni mogoče iz veljavnih geodetskih evidenc,
3. Dp je delež parcele objekta pri izračunu komunalnega prispevka,
4. Dt je delež neto tlorisne površine pri izračunu komunalnega prispevka,
5. Cp(ij) je obračunski strošek opremljanja kvadratnega metra parcele objekta z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju,
6. Ct(ij) je obračunski strošek opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju,
7. Cp(ij1) je indeksirani obračunski strošek opremljanja kvadratnega metra parcele objekta z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju,
8. Ct(ij1) je indeksirani obračunski strošek opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju,
9. l je faktor indeksacije, kateri se ob odmeri komunalnega prispevka indeksira na dan uveljavitve programa opremljanja,
10. KP(ij) je izračunani komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju,
11. KP je celotni izračunani komunalni prispevek,
12. ostali pojmi, kateri se ob izvajanju predmetnega odloka uporabljajo, imajo enak pomen, kot ga določajo preostali občinski predpisi in državni predpisi.
2. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
4. člen
(obračunsko območje)
Območja, opremljena s posamezno komunalno opremo, so prikazana v kartografskem delu programa opremljanja.
1. obračunsko območje prometnega omrežja je prikazano na karti 2: Ceste – Pregledna karta obračunskih območij,
2. obračunsko območje kanalizacijskega omrežja je prikazano na karti 3: Kanalizacija – Pregledna karta obračunskih območij,
3. obračunsko območje vodovodnega omrežja je prikazano na karti 4: Vodovod – Pregledna karta obračunskih območij,
Obračunska območja celotne komunalne opreme so podrobneje prikazana na kartah, v merilu 1:5.000.
Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena se posamezno območje, na katerem stoji ali se načrtuje gradnja objekta iz 2. člena predmetnega odloka šteje kot opremljeno s posamezno komunalno opremo, če se objekt nanjo priključuje oziroma jo koristi.
Komunalni prispevek se odmeri od dejanske opremljenosti objekta s posamezno vrsto komunalne opreme.
5. člen
(razmerje med merilom parcele objekta in neto tlorisno površino objekta)
Razmerje med merilom parcele objekta [Dp] in merilom neto tlorisne površine objekta [Dt] je na celotnem območju opremljanja enako in znaša Dp = 0,6 ter Dt = 0,4.
6. člen
(faktor dejavnosti)
Za uporabo obstoječe komunalne opreme se določi faktor dejavnosti, ki za posamezno vrsto objekta znaša:
Preglednica 1
+-----------------------------------------------+---------------+
|         Vrsta objekta         |   Faktor  |
|                        |  dejavnosti |
+-----------------------------------------------+---------------+
|stavbe za promet in stavbe za izvajanje    |        |
|elektronskih komunikacij – CC-SI: 124     |        |
+-----------------------------------------------+        |
|industrijske stavbe in skladišča –       |   0,70   |
|CC-SI: 125                   |        |
+-----------------------------------------------+        |
|stavbe splošnega družbenega pomena – CC-SI: 126|        |
+-----------------------------------------------+        +
|nestanovanjske kmetijske stavbe –       |   0,70   |
|CC-SI: 1271                  |        |
+-----------------------------------------------+---------------+
|stanovanjske stavbe za posebne namene – CC-SI: |   0,80   |
|113                      |        |
+-----------------------------------------------+---------------+
|enostanovanjske stavbe – CC-SI: 1110      |        |
+-----------------------------------------------+   1,00   |
|stavbe javne uprave – CC-SI: 12201       |        |
+-----------------------------------------------+---------------+
|dvostanovanjske stavbe – CC-SI: 1121      |   1,10   |
+-----------------------------------------------+---------------+
Ostale vrste stavb, ki v preglednici iz prvega odstavka tega člena niso navedene, se obračunajo s faktorjem dejavnosti 1,30.
7. člen
(skupni in obračunski stroški)
Prikaz skupnih [S] in obračunskih [OS] stroškov obstoječe komunalne opreme.
Preglednica 2
+----------------+---------------------+------------+-----------+
|Komunalna    |Obračunsko območje  |  S [€]  | OS [€]  |
|oprema     |           |      |      |
+----------------+---------------------+------------+-----------+
|ceste      |C1 – primarno    | 62.382.744 |62.382.744 |
|        |prometno omrežje   |      |      |
|        +---------------------+------------+-----------+
|        |C2 – sekundarno   | 53.517.631 |53.517.631 |
|        |prometno omrežje –  |      |      |
|        |naselje Kamnik    |      |      |
|        +---------------------+------------+-----------+
|        |C2 – sekundarno   | 39.972.510 |39.972.510 |
|        |prometno omrežje –  |      |      |
|        |ostala naselja    |      |      |
+----------------+---------------------+------------+-----------+
|kanalizacija  |K1 – primarno    | 1.398.862 | 1.398.862 |
|        |kanalizacijsko    |      |      |
|        |omrežje       |      |      |
|        +---------------------+------------+-----------+
|        |K2 – sekundarno   | 18.709.253 |18.709.253 |
|        |kanalizacijsko    |      |      |
|        |omrežje       |      |      |
+----------------+---------------------+------------+-----------+
|vodovod     |V1 – primarno    | 2.685.398 | 2.685.398 |
|        |vodovodno omrežje  |      |      |
|        +---------------------+------------+-----------+
|        |V2 – sekundarno   | 9.502.729 | 9.502.729 |
|        |vodovodno omrežje  |      |      |
+----------------+---------------------+------------+-----------+
8. člen
(obračunski stroški opremljanja m2 parcele objekta [Cp(ij)] in neto tlorisne površine objekta [Ct(ij)] s posamezno komunalno opremo)
Obračunski stroški opremljanja m2 parcele objekta in m2 neto tlorisne površine objekta se obračunajo z upoštevanjem preglednice 3, pri čemer se za določitev območja opremljanja s posamezno komunalno opremo smiselno upoštevajo določila 4. člena tega odloka.
Preglednica 3
+----------------+---------------------+------------+-----------+
|Komunalna    |Obračunsko območje  |  Cp(ij)  |  Ct(ij) |
|oprema     |           |  [€/m2]  |  [€/m2] |
+----------------+---------------------+------------+-----------+
|ceste      |C1 – primarno    |  10,03  |  21,01  |
|        |prometno omrežje   |      |      |
|        +---------------------+------------+-----------+
|        |C2 – sekundarno   |  21,02  |  31,8  |
|        |prometno omrežje –  |      |      |
|        |naselje Kamnik    |      |      |
|        +---------------------+------------+-----------+
|        |C2 – sekundarno   |  11,47  |  32,87  |
|        |prometno omrežje –  |      |      |
|        |ostala naselja    |      |      |
+----------------+---------------------+------------+-----------+
|kanalizacija  |K1 – primarno    |  0,46  |  0,74  |
|        |kanalizacijsko    |      |      |
|        |omrežje       |      |      |
|        +---------------------+------------+-----------+
|        |K2 – sekundarno   |  7,17  |  10,97  |
|        |kanalizacijsko    |      |      |
|        |omrežje       |      |      |
+----------------+---------------------+------------+-----------+
|vodovod     |V1 – primarno    |  0,59  |  1,11  |
|        |vodovodno omrežje  |      |      |
|        +---------------------+------------+-----------+
|        |V2 – sekundarno   |  2,31  |  4,17  |
|        |vodovodno omrežje  |      |      |
+----------------+---------------------+------------+-----------+
9. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)
Obračunski stroški opremljanja m2 gradbene parcele z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju [Cp(ij)] in obračunski stroški opremljanja m2 neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju [Ct(ij)] se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo z uporabo povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, katerega objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod oznako »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«, na naslednji način:
Cp(ij1) = Cp(ij) • I
Ct(ij1) = Ct(ij) • I
3. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA
10. člen
(izračun komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju se izračuna na naslednji način:
KP(ij) = (A(parcela) • Cp(ij1) • Dp) + (K(dejavnost) • A(tlorisna) • Ct(ij1) • Dt)
Celotni komunalni prispevek se izračuna na naslednji način:
KP = Vsota KPij
Če podatka o površini parcele objekta obstoječega objekta ni mogoče pridobiti, se le-ta upošteva kot minimalna parcela objekta, kot jo določa veljavni prostorski izvedbeni akt.
Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma določiti neto tlorisna površina objekta, se komunalni prispevek odmeri le od površine parcele objekta. Tako dobljeno vrednost se ob odmeri pomnoži s faktorjem 2,0.
11. člen
(posebni primeri obračuna komunalnega prispevka)
V primeru spremembe neto tlorisne površine objekta oziroma spremembe njegove namembnosti, se komunalni prispevek odmeri na način, da se izračuna razlika med komunalnim prispevkom za predvideno stanje objekta in komunalnim prispevkom za obstoječe stanje objekta. Če je razlika pozitivna, se komunalni prispevek obračuna v njenem celotnem znesku. V nasprotnem se komunalni prispevek ne obračuna in ne vrača.
V primeru gradnje novega objekta na obstoječi parceli objekta ali njenemu delu oziroma gradnje novega objekta na mestu prej odstranjenega objekta, se že poravnane obveznosti iz naslova obračuna komunalnega prispevka upoštevajo. Breme dokazovanja že plačanih obveznosti iz naslova komunalnega prispevka je na strani investitorja, ki jih dokaže na enega od naslednjih dveh načinov:
– s predložitvijo ustreznega upravnega (npr. gradbenega, lokacijskega ali podobnega) dovoljenja, iz katerega mora biti razvidno, na katero vrsto komunalne opreme je obstoječi objekt priključen,
– s predložitvijo potrdila o izvedbi priključitve na vodovodno ali kanalizacijsko omrežje.
Komunalni prispevek se bo na območju, katero se bo komunalno opremljalo po uveljavitvi predmetnega odloka, odmeril na podlagi za to investicijo sprejetega programa komunalnega opremljanja oziroma po pogodbi o opremljanju, ki bo prikazala in obračunala predvidene stroške. Stroški za obstoječo – že zgrajeno komunalno opremo na tem območju se bodo obračunali na podlagi 10. člena tega odloka, ob upoštevanju določil 4. člena odloka. To pomeni:
Cp(ij skupni) = Cp(ij obstoječi) + Cp(ij investicija)
Ct(ij skupni) = Ct(ij obstoječi) + Ct(ij investicija)
kjer je:
Cp(ij skupni)    Cp(ij), ki se odmeri na posameznem območju
          investicije;
Ct(ij skupni)    Ct(ij), ki se odmeri na posameznem območju
          investicije;
Cp(ij obstoječi)  Cp(ij), ki je predmet obstoječih
          obračunskih stroškov;
Ct(ij obstoječi)  Ct(ij), ki je predmet obstoječih
          obračunskih stroškov;
Cp(ij investicija) Cp(ij), ki je predmet investicije;
Ct(ij investicija) Ct(ij), ki je predmet investicije.
4. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
12. člen
(zavezanec za plačilo komunalnega prispevka)
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja namembnost objekta oziroma zavezanec, ki uporablja komunalno opremo, katera se izboljša.
13. člen
(odmera komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se odmeri:
– na zahtevo zavezanca;
– ob prejemu obvestila s strani Upravne enote v zavezančevem imenu, da je vloga za izdajo gradbenega dovoljenja, katero je vložil zavezanec, popolna;
– po uradni dolžnosti.
14. člen
(pogodbena razmerja med investitorjem in občino)
Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču, se tak dogovor sklene s pogodbo o opremljanju, v kateri se natančno opredelijo pogodbene obveznosti obeh strank.
15. člen
(stroški priključevanja)
Šteje, da so s plačilom komunalnega prispevka poravnani vsi stroški priključevanja objekta na komunalno opremo, razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka velja, da stroški fizične priključitve objekta na obstoječo komunalno opremo niso vključeni v odmerjeni znesek komunalnega prispevka.
5. PREHODNA DOLOČBA IN KONČNI DOLOČBI
16. člen
(povezava spremenjene zakonodaje)
Vloge za odmero komunalnega prispevka, ki bodo prispele na Občino Kamnik pred uveljavitvijo predmetnega odloka in bodo imele priloženo projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja, na podlagi katerega lahko pristojni organ izda odločbo o plačilu komunalnega prispevka oziroma bodo vsebovale vse podatke, na podlagi katerih lahko pristojni organ izda odločbo o plačilu komunalnega prispevka, bodo obravnavane na podlagi dotedanje zakonodaje.
17. člen
(veljavnost dosedanjih aktov)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme na območju Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 26/00).
Sprejeti programi opremljanja ostanejo v veljavi in se smiselno povežejo s predmetnim programom opremljanja v delu odmere komunalnega prispevka za obstoječo – že zgrajeno komunalno opremo.
18. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-0109/2006
Kamnik, dne 29. februarja 2012
Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.