Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012

Kazalo

Ob-1775/12 , Stran 453
Ob-1775/12
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 4/10 in 20/11), v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 43/10) in Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 109/02, 25/04 in 104/05) ter na osnovi Odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2012 (Uradni list RS, št. 11/12) Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota objavlja
javni razpis
za izbiro investicijskih projektov na področju kulture, ki jih bo v letu 2012 sofinancirala Mestna občina Murska Sobota
1. Predmet razpisa Predmet razpisa je izbira projektov za sofinanciranje nujnih posegov pri investicijskem vzdrževanju prostorov, nakupa opreme za potrebe delovanja neprofitnih organizacij na področju kulture, izdelave konservatorskih načrtov, izdelave projektne dokumentacije za obnovo ter obnove objektov nepremične sakralne in kulturne dediščine (v nadaljevanju: projekt) vseh neprofitnih organizacij, ki so v Mestni občini Murska Sobota registrirane za opravljanje dejavnosti s področja kulture ali so na območju Mestne občine Murska Sobota lastniki oziroma upravljavci nepremične sakralne in kulturne dediščine. 2. Splošni pogoji Na razpis se lahko prijavijo vse neprofitne organizacije, ki so v Mestni občini Murska Sobota registrirane za opravljanje dejavnosti s področja kulture ali so na območju Mestne občine Murska Sobota lastniki oziroma upravljavci nepremične sakralne in kulturne dediščine, ki izpolnjujejo kriterije in zahteve iz tega javnega razpisa. Prijavitelji lahko na ta javni razpis prijavijo samo projekte ali dele teh, ki bodo realizirani v letu 2012. Pri podaji vloge je treba upoštevati določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB2). 3. Okvirna vrednost sredstev Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisa je 10.000,00 EUR. Sredstva so predvidena v proračunu MOMS za leto 2012 na proračunski postavki 18035002 Ostali programi v kulturi, konto 4310-00 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam. 4. Kriteriji ter zahteve, ki jih mora izpolnjevati projekt za financiranje a) Projekt investicijskega vzdrževanja prostorov za potrebe delovanja neprofitnih organizacij na področju kulture, izdelave konservatorskih načrtov in projektne dokumentacije za obnovo ter obnova objektov nepremične sakralne in kulturne dediščine ustreza kriterijem tega razpisa, če: – gre za projekte nujne obnove, katerih odložitev bi povzročila nadaljnjo škodo na objektu, – gre za prispevek k ugledu, razpoznavnosti in promociji Mestne občine Murska Sobota, – je vsebinsko tehtno in celovito utemeljen, – je realno ovrednoten in finančno uravnotežen, – je nekomercialnega značaja. Zaprošeni znesek sofinanciranja predlaganih investicijskih projektov ne sme presegati 70 % vseh predvidenih stroškov. b) Projekt nakupa opreme za potrebe delovanja neprofitnih organizacij na področju kulture ustreza kriterijem tega razpisa, če: – gre za opremo, ki je nujno potrebna za izvajanje programa, – gre za prispevek k ugledu, razpoznavnosti in promociji Mestne občine Murska Sobota, – vzpostavlja ali/in izboljšuje pogoje za delovanje neprofitnih organizacij na področju kulture, – gre za projekt, ki omogoča kakovostnejše in trajnejše delovanje neprofitnih organizacij, – je vsebinsko tehtno in celovito utemeljen, – je realno ovrednoten in finančno uravnotežen, – je nekomercialnega značaja. Zaprošeni znesek sofinanciranja projektov nakupa opreme ne sme presegati 50 % vseh predvidenih stroškov. 5. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v proračunskem letu 2012. Skrajni rok za predložitev zahtevka je 31. 10. 2012. 6. Rok razpisa: razpis je odprt od 9. 3. 2012 do 10. 4. 2012. 7. Način pošiljanja in vsebina vlog Vloga mora biti izpolnjena na prijavnih obrazcih in mora vsebovati vse bistvene sestavine vloge ter obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vloge morajo vlagatelji poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota v zaprti kuverti s pripisom: »Ne odpiraj – vloga: investicijski projekti 2012 – kultura«. Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Vloge, oddane izven roka razpisa, ne bodo upoštevane. V primeru, da posamezni vlagatelj na razpis prijavlja več projektov, mora biti vsaka vloga poslana v ločeni kuverti z ustreznimi oznakami. Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. 8. Dopolnitev vloge: vlagatelj lahko vlogo dopolnjuje le v razpisnem roku na način kot velja za pošiljanje vlog, in sicer kot priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici z oznako na prednji strani: »Ne odpiraj – dopolnilna vloga: investicijski projekti 2012 – kultura« z obvezno navedbo na katero vlogo se dopolnitev nanaša. 9. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu Komisija za odpiranje vlog bo začela odpirati vloge 11. aprila 2012. V primeru nepopolno izpolnjene vloge s pomanjkljivo dokumentacijo, bo pristojni uslužbenec v roku 5 dni od odprtja vloge vlagatelja pozval, da do določenega roka dopolni vlogo. V primeru, da prijavitelj v zahtevanem roku vloge ne bo dopolnil, bo vloga s sklepom zavržena. Strokovna presoja pravočasnih in popolnih vlog, ki so jih podale upravičene osebe, bo potekala po poteku razpisnega roka. Na podlagi predloga strokovne komisije bodo prijavitelji najkasneje v roku dveh mesecev od zaključka odpiranja vlog obveščeni o dejstvih in okoliščinah, pomembnih za izdajo odločbe in dodelitvi sredstev. 10. Razpisna dokumentacija Zainteresirani lahko dokumentacijo razpisa dobijo ali le pogledajo vanjo na vložišču Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, vsak delavnik od 7.30 do 14.30, ob sredah od 7.30 do 15.30 in ob petkih od 7.30 do 13.30 ali na spletnih straneh Mestne občine Murska Sobota, www.murska-sobota.si. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo osebno ali po telefonu, vsak delavnik med 8. in 9. uro na Oddelku za gospodarske in negospodarske dejavnosti Mestne občine Murska Sobota, tel. 02/525-16-62 (Darja Potočnik) ali na naslovu darja.potocnik@murska-sobota.si.
Mestna občina Murska Sobota