Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012

Kazalo

Ob-1786/12 , Stran 478
Ob-1786/12
Likvidacijski upravitelj družbe NITON, družba za naložbe, d.o.o. – v likvidaciji, Podmilščakova ulica 34, Ljub­ljana, matična številka: 5996678000, na podlagi sklepa o prodaji z dne 1. 3. 2012 objavlja
javno zbiranje ponudb
za nakup poslovnega deleža
1. Predmet prodaje je poslovni delež družbe Gostinstvo Žalec pro­izvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. – v likvidaciji, Velika Pirešica 36, 3310 Žalec, matična številka: 5151007000, v nominalni višini 83.863,33 EUR, kar predstavlja 12,2229 % osnovnega kapitala družbe. Ponudba se lahko nanaša le na odkup celotnega poslovnega deleža. 2. Ponudba mora vsebovati naslednje elemente: a) opis ponudnika: naziv oziroma firma in naslov ponudnika, davčna številka, številka transakcijskega računa, zakoniti zastopnik; b) ponujeno ceno: izražena mora biti s točno določenim zneskom v EUR za celotni poslovni delež. Ponudbe, v katerih bi bila ponujena cena za odkup poslovnega deleža vezana na ceno, ki jo ponuja kateri od ostalih ponudnikov, ne bodo štele za popolne in ne bodo obravnavane; c) način in rok plačila; d) rok veljavnosti ponudbe: vključno do 30. 4. 2012; e) prenos imetništva: z dnem plačila vseh pogodbenih obveznosti. Pogoj za obravnavo ponudbe je vsebovanje vseh zgoraj navedenih elementov. Ponudba mora biti brezpogojna. Ponudba mora vsebovati zavezo ponudnika, da bo v primeru, če bo izbran za najugodnejšega ponudnika, najkasneje v roku desetih delovnih dni od dneva prejema izjave o sprejemu ponudbe, s prodajalcem sklenil pogodbo o prenosu poslovnega deleža družbe v obliki notarskega zapisa. 3. Kolikor bo ponudbo za nakup poslovnega deleža po tem razpisu podala družba sama, mora ponudba vsebovati zavezo družbe, da bo najkasneje do plačila kupnine, z bilanco stanja oblikovala rezerve za lastni delež v višini, ki ustreza višini celotne kupnine, družba pa mora k ponudbi priložiti tudi izjavo, da ima na dan oddaje ponudbe zadosti razpoložljivih virov sredstev za oblikovanje rezerv za nakup lastnega poslovnega deleža. 4. Pri dajanju ponudb lahko sodelujejo domače ali tuje pravne in fizične osebe. Pravne osebe morajo ponudbi priložiti izpis iz sodnega (ali drugega ustreznega) registra, ki ni starejši od 30 dni. 5. Prodajalec ne odgovarja za pravne in stvarne napake na predmetu prodaje. 6. Ponudbe je potrebno poslati v zaprti pisemski ovojnici in nasloviti na naslov: Lagerfin d.o.o., Podmilščakova ulica 34, 1000 Ljub­ljana, s pripisom: »Ponudba za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža – Ne odpiraj!« tako, da ponudba prispe na sedež družbe najpozneje do 29. 3. 2012, do 12. ure. Odpiranje ponudb ne bo javno. Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem roku in ponudbe, ki bodo v skladu z 2. točko tega vabila nepopolne, bodo zavržene. 7. Na podlagi tega razpisa prodajalec ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prenosu poslovnega deleža v obliki notarskega zapisa z najboljšim ali katerimkoli drugim ponudnikom.
Likvidacijski upravitelj Lagerfin d.o.o.