Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012

Kazalo

Ob-1802/12 , Stran 491
Ob-1802/12
Na podlagi 34. točke Statuta družbe Primorje Holding d.d., uprava – direktor družbe sklicuje
12. sejo skupščine
delniške družbe Primorje Holding d.d.,
ki bo v četrtek, dne 12. 4. 2012, ob 18. uri na sedežu družbe (v poslovni stavbi INPRIME), Tovarniška 26, v Ajdovščini. Predlog dnevnega reda in sklepov: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa: Na predlog uprave skupščina delničarjev delniške družbe Primorje Holding d.d. imenuje naslednja delovna telesa skupščine: – za predsednika skupščine se imenuje Mirko Bandelj, – za preštevalca glasov se imenujeta Andrej Bandelj in Stanko Ožbot. Skupščina se seznani, da na seji prisostvuje vabljena notarka Laura Čermelj. 2. Seznanitev s poročilom uprave o ukrepih finančnega prestrukturiranja v skladu s 35. členom ZFPPIPP. Predlog sklepa: skupščina se seznani s poročilom uprave o ukrepih finančnega prestrukturiranja v skladu s 35. členom ZFPPIPP. 3. Predlog povečanja osnovnega kapitala zaradi izvedbe finančnega prestrukturiranja. Predlog sklepa: Na podlagi določbe 36. in 37. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju ter na podlagi določbe 333. člena Zakona o gospodarskih družbah sprejema skupščina družbe sklep o spremembi osnovnega kapitala zaradi izvedbe finančnega prestrukturiranja – vplačilo novih denarnih vložkov in prenos terjatve zaradi vplačila stvarnega vložka: Povečanje osnovnega kapitala z novimi denarnimi vložki 1. Osnovni kapital družbe Primorje Holding d.d., Tovarniška cesta 26, 5270 Ajdovščina se poveča z vplačilom novih vložkov, ki jih zagotovijo obstoječi delničarji. 2. Prednostna pravica dosedanjih delničarjev družbe se s tem sklepom izrecno upošteva. 3. Osnovni kapital družbe, ki znaša 92.321,82 EUR, se poveča z izdajo 4.371 novih navadnih imenskih kosovnih delnic. Osnovni kapital se poveča z novimi denarnimi vložki v višini 36.479,69 EUR, tako da po povečanju znaša 128.801,51 EUR. 4. Emisijska vrednost ene delnice je 1.830,12 EUR; skupna emisijska vrednost novih delnic znaša 7.999.454,52 EUR. 5. Vse novo izdane delnice dajejo njihovim imetnikom enaka upravičenja in pravice, kot že izdane delnice. 6. Delnice bodo izdane v nematerializirani obliki in vpisane v register pri KDD d.d. po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register. 7. Ob nakupu vsake nove delnice v povečanju osnovnega kapitala mora biti vplačan celotni emisijski znesek. 8. K vpisu, vplačilu in prevzemu novih delnic so povabljeni izključno obstoječi delničarji. 9. Rok za vpis in vplačilo novih delnic je do vključno 27. 4. 2012. 10. Rok za vpis in vplačilo novih delnic na podlagi te točke je 15 dni od sprejema sklepa o povečanju osnovnega kapitala na skupščini. Vpisniki novo izdanih delnic so ob nakupu delnic družbe dolžni vplačati oziroma vložiti celoten emisijski znesek vsake vplačane oziroma prevzete delnice. 11. Povečanje osnovnega kapitala v skladu s to točko se šteje za uspešno, če bo vpisanih in vplačanih vseh 100 % novo izdanih delnic na podlagi te točke najkasneje v roku 15 dni od sprejema sklepa o povečanju osnovnega kapitala na skupščini. V primeru neuspešnega povečanja osnovnega kapitala postane vpis novih delnic neobvezujoč. 12. Skupščina v skladu s prvim odstavkom 329. člena Zakona o gospodarskih družbah – 1 pooblašča nadzorni svet, da statut uskladi z izvedenim povečanjem osnovnega kapitala in njegov čistopis predloži registrskemu sodišču. 3. Izvolitev članov nadzornega sveta. Predlog sklepa: Skupščina se seznani z odstopnimi izjavami članov nadzornega sveta, in sicer: Marijan Mučič je odstopil s funkcije člana nadzornega sveta z dnem 14. 11. 2011, Bojan Žvanut je odstopil s funkcije člana nadzornega sveta z dnem 18. 1. 2012, Jože Vrabec je odstopil s funkcije člana nadzornega sveta z dnem 25. 1. 2012. Na predlog delničarjev Branka Bakaršiča in Roberta Brajdiha se za nove člane nadzornega sveta z dnem sprejema tega sklepa za 4-letno mandatno obdobje, imenujejo: Bojan Bajec, Branko Bakaršič, Aleš Bratina. Presečni dan za uresničevanje glasovalne pravice Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – centralni klirinško depotni družbi Ljub­ljana d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) t.j. 8. 4. 2012. Drugi pogoji za udeležbo in glasovanje na skupščini Skupščine se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini upravi družbe najpozneje do 8. 4. 2012. Če glasovalno pravico uresničuje po­oblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti pooblastilo. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Pravne osebe morajo prijavi za udeležbo predložiti redni izpisek iz sodnega/poslovnega registra. Prijavljene udeležence prosimo, da pridejo na skupščino vsaj 15 minut pred predvidenim pričetkom skupščine, da prijavijo svojo navzočnost pri v predlogu predvidenih preštevalcih glasov. Za udeležbo na skupščini se zakoniti zastopniki in pooblaščenci izkažejo z osebnim dokumentom. Dopolnitev dnevnega reda Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Predlogi delničarjev Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Ne glede na prej navedeno, volilnega predloga o volitvah članov nadzornega sveta ali revizorja ni treba utemeljiti. Vpogled v predloge sklepov, obrazložitve točk dnevnega reda in drugo dokumentacijo Gradivo za skupščino vključno s poročilom o ukrepih finančnega prestrukturiranja po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) je na vpogled na sedežu družbe, vsak delavnik od 8. do 9. ure do dneva zasedanja skupščine. Pravica do obveščenosti V skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti.
Primorje Holding d.d. uprava – direktor Jože Brecelj