Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012

Kazalo

721. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Slovenska Bistrica, stran 1544.

Na podlagi 3. in 9. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, in 36/00, 127/06), 9. člena Zakona o Zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – UPB2, 15/08, 23/08) in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2) so Občinski svet Občine Slovenska Bistrica v skladu s 16. členom Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) na 7. redni seji dne 19. 12. 2011, Občinski svet Občine Oplotnica v skladu s 16. členom Statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99, 1/02, 38/03) na 6. redni seji dne 22. 12. 2011, Občinski svet Občine Poljčane v skladu s 17. členom Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07 in 53/10) na 10. redni seji dne 13. 12. 2011 in Občinski svet Občine Makole v skladu s 16. členom Statuta Občine Makole (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/07) na 7. redni seji dne 22. 11. 2011 sprejeli
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Slovenska Bistrica
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 24/09 – UPB1).
2. člen
Zadnji odstavek 7. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnost iz prvega odstavka tega člena je v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti naslednja:
68.320   Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
69.200   Računovodske, knjigovodske in revizijske
      dejavnosti, davčno svetovanje
77.330   Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav
      v najem in zakup
77.390   Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih
      sredstev
81.220   Splošno čiščenje stavb
82.190   Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
      posamične pisarniške dejavnosti
86.210   Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
86.220   Specialistična zunajbolnišnična dejavnost
      zdravstvena dejavnost
86.230   Zobozdravstvena dejavnost
86.901   Alternativne oblike zdravljenja
86.909   Druge zdravstvene dejavnosti
88.109   Drugo socialno varstvo brez nastanitve za
      starejše in invalide«.
3. člen
Ostale določbe odloka ostanejo nespremenjene.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. V objavo ga posreduje Občina Slovenska Bistrica, v roku osem dni potem, ko ga v enakem besedilu sprejmejo občinski sveti občin ustanoviteljic.
Št. 9000-10/2011-7/8
Slovenska Bistrica, dne 19. decembra 2011
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l.r.
 
Župan
Občine Poljčane
Stanislav Kovačič l.r.
 
Župan
Občine Oplotnica
Matjaž Orter l.r.
 
Župan
Občine Makole
Alojz Gorčenko l.r.