Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012

Kazalo

Št. 41010-0007/2012-1 Ob-1813/12 , Stran 462
Št. 41010-0007/2012-1 Ob-1813/12
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2012, Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 21/08 in 16/09), Letnega programa športa Občine Kanal ob Soči za leto 2012, Pravilnika za vrednotenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Kanal ob Soči (Uradne objave Primorskih novic, št. 7/04), Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov drugih društev iz proračuna Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 78/07), Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Kanal ob Soči (Uradne objave Primorskih novic, št. 13/05) in Pravilnik za vrednotenje programov organizacij in društev na področju socialno-humanitarnih in zdravstvenih dejavnosti v Občini Kanal ob Soči (Uradne objave Primorskih novic, št. 39/04) Občina Kanal ob Soči objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov kulturnih, športnih, turističnih, socialno-humanitarnih in ostalih društev in organizacij iz proračuna občine za leto 2012
1. Naročnik: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, tel. 05/398-12-00, faks 05/398-12-23, e-pošta: obcina.kanal@obcina-kanal.si. 2. Predmet razpisa: programi kulturnih, športnih, turističnih, socialno-humanitarnih in drugih stanovskih (upokojenska, veteranska, borčevska, mladinska, taborniki …) društev in organizacij. 3. Osnovni pogoji: osnovni pogoji so opredeljeni v razpisni dokumentaciji v skladu z veljavnimi pravilniki za posamezne vrste družbenih dejavnosti. 4. Okvirna višina sredstev za sofinanciranje programov: – na področju ljubiteljske kulture 62.260,00 EUR, – na področju športa ob upoštevanju Letnega programa športa za leto 2012: 63.040,00 EUR, – na področju turizma 27.620,00 EUR, – na področju humanitarnih, invalidskih in zdravstvenih organizacij 21.332,00 EUR, – na področju stanovskih društev skupaj 18.182,00 EUR, in sicer: za programe veteranskih organizacij 4.638,00 EUR, za sofinanciranje upokojenskih društev in drugih posebnih skupin 10.044,00 EUR in za sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi, 3.500,00 EUR. 5. Merila za sofinanciranje: programi bodo vrednoteni v skladu s sprejetimi merili in kriteriji v veljavnih pravilnikih. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2012. 6. Vsebina vloge in razpisna dokumentacija Vloge za sofinanciranje morajo biti izdelane izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije. Predlagatelji lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo v tajništvu Občine Kanal ob Soči, Trg svobode 23, Kanal, v času od objave do izteka roka javnega razpisa. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani, www.obcina-kanal.si. 7. Rok in način oddaje prijav Predlagatelji morajo vloge oddati v zaprti kuverti osebno v tajništvu občine ali po pošti kot priporočeno pošiljko, v 30 dneh od objave v Uradnem listu RS, na naslov: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, s pripisom »Prijava na javni razpis – Ne odpiraj!« in z oznako programa, za katerega predlagatelj kandidira. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali tega dne do 12. ure oddana v sprejemno pisarno Občine Kanal ob Soči. Nepravočasne prijave ne bodo obravnavane. Na ovojnici mora biti napisano sledeče: – naslov izvajalca programa (polni naslov pošiljatelja), – naslov prejemnika (Občina Kanal ob Soči). 8. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom prejmejo interesenti v tajništvu Občine Kanal ob Soči (tel. 398-12-00). 9. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog ne bo javno; izvedeno bo najkasneje v 8 dneh po zaključku razpisa. O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po sprejeti odločitvi. Z izbranimi izvajalci bo župan sklenil pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti.
Občina Kanal ob Soči