Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012

Kazalo

Št. 410-66/2012 Ob-1800/12 , Stran 460
Št. 410-66/2012 Ob-1800/12
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, na podlagi določil Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2012 (Uradni list RS, št. 108/11, z dne 29. 12. 2011) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje organizacije in izvedbe »Velikonočne prireditve 2012« v Občini Ilirska Bistrica
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje organizacije in izvedbe »Velikonočne prireditve 2012« v Občini Ilirska Bistrica. Občina Ilirska Bistrica sofinancira prireditev v višini do 830,00 EUR. Na razpis se lahko prijavijo neprofitne organizacije in društva ter pravne in fizične osebe s sedežem v Občini Ilirska Bistrica. Rok za izvedbo prireditve je v času med 29. 3. 2012 in 9. 4. 2012. Prijave morajo biti oddane na razpisni dokumentaciji, ki je od dneva objave Javnega razpisa do zaključka Javnega razpisa na razpolago v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica in na spletni strani Občine Ilirska Bistrica (www.ilirska-bistrica.si). Prijava mora biti oddana v zapečateni ovojnici in ustrezno označena. Na sprednji strani ovojnice mora biti izpisano: »Ne odpiraj – Velikonočna prireditev 2012«, na ovojnici mora biti tudi jasno razviden naziv in naslov pošiljatelja. Obravnavane bodo tiste pisne prijave, ki bodo prispele do petka, dne 16. 3. 2012, do 9. ure, po pošti na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, ali bodo do tega roka vložene neposredno v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, pritličje levo. Prijave bo ocenila tričlanska komisija, ki jo je imenoval župan Občine Ilirska Bistrica. Komisija bo obravnavala prijave, ki bodo pravilno opremljene in bodo prispele pravočasno. Odpiranje prijav bo 16. 3. 2012, ob 12. uri. Odpiranje prijav ni javno. Prijavitelji bodo o izbiri obveščeni predvidoma v roku osem dni od odpiranja prijav. Merila za izbor najboljšega ponudnika so sestavni del razpisne dokumentacije. Namen prireditve je poudarjanje identitete kraja, obogatitev celovite turistične ponudbe Občine Ilirska Bistrica, oživitev starih običajev in prenos tradicije na otroke in mladino. Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na tel. 05/711-23-15, kontaktna oseba: Tanja Šajina ali po elektronski pošti: tanja.sajina@ilirska-bistrica.si.
Občina Ilirska Bistrica