Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012

Kazalo

700. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in sejninah članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih občinskih organov Občine Črnomelj, stran 1481.

Na podlagi 100.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10 in 84/10 – Odl. US), 10. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 107/09 – Odl. US, 98/09 – ZIUZGK, 13/10, 59/10, 85/10, 94/10 – ZIU, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a in 110/11 – ZDIU12) je Občinski svet Občine Črnomelj na 12. redni seji dne 1. 3. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in sejninah članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih občinskih organov Občine Črnomelj
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom so določeni višina in način določanja plače, plačila za opravljanje funkcije, nagrade, sejnine in drugi prejemki, ki niso drugače urejeni z zakonom in pripadajo občinskim funkcionarjem, zunanjim članom delovnih teles, članom svetov krajevnih skupnosti ter članom drugih občinskih organov Občine Črnomelj.
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma do plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
Članom občinskega sveta, članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, članom nadzornega odbora, volilne komisije ter drugih občinskih organov in komisij ter članom svetov krajevnih skupnosti pripadajo nagrade za njihovo delo oziroma sejnine za udeležbo na seji, ki se oblikujejo na podlagi tega pravilnika.
V pravilniku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženske in moške.
2. člen
Občinski funkcionarji so: župan, podžupan in člani občinskega sveta.
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno.
V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. O tem župan obvesti občinski svet.
II. PLAČA OZIROMA PLAČILO ŽUPANA IN PODŽUPANA
3. člen
Osnovna plača župana se oblikuje skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, po katerem je za opravljanje funkcije župana Občine Črnomelj, ki sodi v peto skupino občin po številu prebivalcev (župan V), določen 51. plačni razred. Županu pripada tudi dodatek na delovno dobo v skladu z zakonom, če funkcijo opravlja poklicno.
Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo za opravljanje funkcije v višini 50  % plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez dodatka za delovno dobo.
4. člen
Osnovna plača podžupana, če funkcijo opravlja poklicno, se oblikuje v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju in se po številu prebivalcev v občini (podžupan V) lahko uvrsti od 36. do 43. plačnega razreda. V okviru tega razpona plačni razred podžupana določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil. Podžupanu za poklicno opravljanje funkcije pripada dodatek za delovno dobo.
Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo za opravljanje funkcije največ v višini 50  % plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez dodatka za delovno dobo. Višino plačila določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil.
Pri predčasnem prenehanju mandata župana lahko podžupanu določi plačni razred občinski svet.
5. člen
Plača ali plačilo za opravljanje funkcije župana in podžupana zajema tudi plačilo za udeležbo in delovanje na sejah občinskega sveta in sejah delovnih teles.
6. člen
Podžupanu, ki v primeru predčasnega prenehanja funkcije župana, opravlja funkcijo župana, pripada plača župana, če funkcijo opravlja poklicno oziroma plačilo v višini 50  % plače župana, brez dodatka za delovno dobo, če funkcijo opravlja nepoklicno.
7. člen
Odločbo oziroma sklep o plači oziroma plačilu za opravljanje funkcije župana in podžupana izda komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in je podlaga za izplačilo plače oziroma plačila za opravljanje funkcije. Z odločbo o plači ali plačilu župana se izvršujejo določbe zakona, z odločbo o plači ali plačilu podžupana, pa se izvršujejo določbe zakona, tega pravilnika in sklepa župana o uvrstitvi v plačni razred in višini plačila.
III. VIŠINA SEJNINE ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
8. člen
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta, razen podžupana, je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma seji delovnega telesa občinskega sveta.
Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 15  % letne plače župana, brez dodatka na delovno dobo.
V razmerju do zneska 15 % mesečne plače župana, brez dodatka na delovno dobo, se članu občinskega sveta določi sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta ali delovnega telesa, in sicer za:
– vodenje seje občinskega sveta po pooblastilu župana ali zaradi nadomeščanja po zakonu 45 %,
– pripravo in udeležbo na seji občinskega sveta 37 %,
– predsedovanje seji delovnega telesa občinskega sveta 19 %,
– udeležbo na seji delovnega telesa, katerega član je 13 %.
Članu občinskega sveta, ki je bil udeležen samo na delu seje občinskega sveta ali delovnega telesa, pripada plačilo za udeležbo v sorazmernem deležu, in sicer glede na število točk dnevnega reda, pri katerih je bil udeležen.
Podlaga za izplačilo sejnine članom občinskega sveta je sklep občinskega sveta o potrditvi mandata člana občinskega sveta. Izplačilo se opravi na podlagi evidence o udeležbi na sejah občinskega sveta in sejah delovnih teles, ki jo vodi občinska uprava.
IV. VIŠINA SEJNINE ZA ČLANE DELOVNIH TELES (KOMISIJE IN ODBORI)
9. člen
Članom vseh delovnih teles (komisij in odborov), ki jih ustanovi občinski svet ali župan, ki niso člani občinskega sveta, pripada za delo v komisiji ali odboru sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji, in sicer na podlagi sklepa o imenovanju in evidence o udeležbi na seji, ki jo vodi občinska uprava.
Sejnina iz prejšnjega odstavka se določi v enaki višini kot je za člane občinskega sveta s tem pravilnikom določena za udeležbo na seji delovnega telesa (tretja in četrta alineja tretjega odstavka 8. člena).
V. VIŠINA SEJNIN IN PLAČIL ZA ČLANE NADZORNEGA ODBORA
10. člen
Predsedniku in članom nadzornega odbora se določi sejnina za udeležbo na seji oziroma nagrada za opravljen nadzor glede na plačo župana, in sicer v višini:
– za predsedovanje seji odbora 4,95 % mesečne plače župana, brez dodatka na delovno dobo,
– za udeležbo na seji odbora 2,75 % plače župana, brez dodatka na delovno dobo,
– kot plačilo za izvedbo nadzora po programu dela ali sklepu nadzornega odbora 4,5 % plače župana, brez dodatka na delovno dobo.
Sejnina in nagrade predsednika in članov nadzornega odbora se izplačujejo na podlagi sklepa o imenovanju v skladu z evidenco udeležbe na seji ali izdelanega poročila o nadzoru, ki jo vodi občinska uprava.
Članu nadzornega odbora, ki je bil udeležen samo na delu seje, pripada plačilo za udeležbo v sorazmernem deležu, in sicer glede na število točk dnevnega reda, pri katerih je bil udeležen.
VI. VIŠINA SEJNINE ZA ČLANE SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI
11. člen
Članom svetov krajevnih skupnosti, skladno s sklepom sveta krajevne skupnosti, lahko pripada sejnina v višini največ 24,00 EUR za vsako udeležbo na seji sveta krajevne skupnosti.
Predsedniku sveta krajevne skupnosti, ki sklicuje in vodi seje, skladno s sklepom sveta krajevne skupnosti, lahko pripada sejnina v višini največ 48,00 EUR, za pripravo, sklic in udeležbo na posamezni seji.
Svet posamezne krajevne skupnosti se, glede na razpoložljiva sredstva posamezne krajevne skupnosti za njeno redno delovanje, odloči o izplačilih in višini sejnin iz tega člena.
Sejnina predsednika in članov sveta krajevne skupnosti se izplačuje na podlagi potrdila o izvolitvi ali sklepa o potrditvi mandata in v skladu z evidenco opravljenega dela, ki jo vodi svet krajevne skupnosti.
Članu sveta krajevne skupnosti, ki je bil udeležen samo na delu seje, pripada plačilo za udeležbo v sorazmernem deležu, in sicer glede na število točk dnevnega reda, pri katerih je bil udeležen. Sejnina predsednika in članov sveta krajevne skupnosti vključuje tudi potne stroške za udeležbo na seji.
VII. VIŠINA PLAČIL ZA OPRAVLJANJE NALOG VOLILNIH ORGANOV
12. člen
Člani volilnih organov imajo zaradi dela v volilnih organih ob vsakih splošnih volitvah, ki obsegajo redne in predčasne volitve v občinski svet in redne ter nadomestne volitve župana v prvem in drugem krogu, pravico do enkratnega nadomestila, in sicer:
– predsednik in tajnik občinske volilne komisije v znesku, ki je enak povprečni mesečni plači za poklicno opravljanje funkcije župana v občini;
– namestnik predsednika občinske volilne komisije in namestnik tajnika v znesku, ki je enak 80 % nadomestila predsednika občinske volilne komisije;
– člani občinske volilne komisije in njihovi namestniki v znesku, ki je enak 20 % nadomestila predsednika občinske volilne komisije.
Pravico do ustreznega nadomestila imajo tudi predsednik, namestnik predsednika, člani, tajnik in namestnik tajnika posebne volilne komisije za volitve predstavnika romske skupnosti v občinski svet, in sicer v višini 50 % nadomestila, določenega v prejšnjem odstavku.
Pravico da ustreznega nadomestila imajo tudi člani volilne komisije krajevne skupnosti za volitve v svete krajevnih skupnosti, in sicer največ v višini kot je določeno plačilo za člane volilnih odborov. Ob vsakokratnih volitvah višino nadomestila na predlog občinske volilne komisije določi, glede na obseg volilnih opravil, komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Ob vsakih drugih volitvah, razen volitvah iz prvega odstavka tega člena, so člani volilnih organov, ki sodelujejo na volitvah, upravičeni do ustreznega nadomestila, ki ga glede na obseg volilnih opravil, ob upoštevanju določbe prvega odstavka tega člena, določi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskega sveta najpozneje deset dni po razpisu volitev. Predsednik, tajnik in člani volilne komisije ter njihovi namestniki so upravičeni do nadomestila, in sicer v razmerju do vrednosti iz prvega odstavka:
– za volitve v eni volilni enoti za volitve v občinski svet v višini 30 %,
– za volitve v dveh volilnih enotah za volitve v občinski svet 60 %,
– za volitve v treh volilnih enotah za volitve v občinski svet 100 %,
– za volitve v svet ene krajevne skupnosti v višini 30 %,
– za volitve v svete do pet krajevnih skupnosti za vsako nadaljnjo krajevno skupnost še v višini 5 %,
– za volitve v svete nad pet krajevnih skupnosti v višini 100 %.
Predsednik in člani volilnih odborov ter njihovi namestniki, ki vodijo glasovanje na volišču na dan glasovanja, določenega z aktom o razpisu volitev, imajo za vsak dan glasovanja na volitvah pravico do nadomestila v višini treh dnevnic za službeno pot v domovini v celodnevnem trajanju, v skladu z aktom vlade, s katerim se določa višina dnevnice, ki se ne všteva v davčno osnovo, razen za predčasno glasovanje, za katerega se uporablja sedmi odstavek tega člena.
Predsednik in namestnik predsednika volilnega odbora sta za vsako glasovanje upravičena do dodatnega nadomestila v višini polovice dnevnice določene v tem členu.
Za posebne oblike glasovanja, kot so predčasno glasovanje, glasovanje na domu, glasovanje na posebnem volišču za invalide in druge oblike posebnega glasovanja, določi višino nadomestila predsedniku, namestniku predsednika in članom volilnega odbora komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskega sveta na predlog občinske volilne komisije v desetih dneh po razpisu volitev, pri čemer višina njihovega nadomestila ne sme presegati višine, določene v tem členu, razen za člane volilnega odbora, ki vodi predčasno glasovanje. Tem članom volilnega odbora pripada nadomestilo iz petega in šestega odstavka tega člena, ki se lahko poveča za eno ali dve dnevnici glede na trajanje glasovanja.
Nadomestila, ki jih določa ta člen, se izplačajo na podlagi akta o imenovanju volilnega organa.
VIII. POVRAČILA STROŠKOV, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
13. člen
Občinski funkcionarji, predsedniki in člani nadzornega odbora, delovnih teles in komisij ter drugih občinskih organov imajo pravico do povračil stroškov, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.
Povračilo stroškov za prevoz na sejo organa ali komisije, katere člani so, osebam iz prejšnjega odstavka pripada v višini cene javnega prevoznega sredstva. Plačilo se izvede na podlagi izjave o uveljavljanju teh stroškov in evidence udeležbe na sejah, ki jo vodi občinska uprava.
Osebe iz prvega ostavka tega člena imajo pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, če gre za službeno pot, na katero so bili poslani s strani župana. Stroški prevoza se povrnejo v skladu s predpisi, ki veljajo za zaposlene v občinski upravi.
Osebe iz pravega ostavka tega člena imajo pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi, ki veljajo za zaposlene v občinski upravi, če so bili na službeno pot poslani s strani župana.
Osebe iz prvega odstavka imajo pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti, na katero so bili poslani s strani župana. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.
14. člen
Pravice iz 13. člena tega pravilnika upravičena oseba uveljavlja na podlagi izjave za povračilo potnih stroškov za udeležbo na seji ali naloga za službeno potovanje.
Nalog za službeno potovanje izda župan. Kolikor gre za službeno potovanje župana, izda nalog podžupan ali direktor občinske uprave.
IX. NAČIN IZPLAČEVANJA
15. člen
Sredstva za izplačilo plač, nagrad, sejnin in povračil stroškov po tem pravilniku se zagotovijo iz sredstev proračuna občine.
Sredstva za izplačilo sejnin za predsednika in člane svetov krajevnih skupnosti zagotovijo krajevne skupnosti v svojih finančnih načrtih.
16. člen
Vsi prejemki po tem pravilniku se izplačujejo mesečno za pretekli mesec najkasneje do 15. dne v tekočem mesecu.
17. člen
Višina plače, sejnine in nagrade ter njihovo izplačilo se usklajujejo z vrednostjo plačnih razredov, določenih v zakonu o sistemu plač v javnem sektorju in drugimi predpisi, ki urejajo izplačilo plač za občinske funkcionarje.
Višina povračil stroškov v zvezi z delom se usklajuje s predpisi, ki urejajo povračilo teh stroškov za zaposlene v občinski upravi.
X. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
18. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov (Uradni list RS, št. 57/99, 28/03, 135/03 in 29/07).
19. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/2012
Črnomelj, dne 1. marca 2012
Županja
Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.