Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012

Kazalo

VL 170737/2011 Os-1642/12 , Stran 496
VL 170737/2011 Os-1642/12
Okrajno sodišče v Ljub­ljani – centralni oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni zadevi upnika Porsche kredit in leasing SLO, d.o.o., Verovškova ulica 74, Ljub­ljana, ki ga zastopa odv. Odvetniška družba Tratnik, Sočan in Bogataj o.p. d.n.o., Miklošičeva cesta 30, Ljub­ljana, proti dolžniku Kluna Faton, Tovarniška cesta 2c, Ajdovščina, ki ga zastopa zakoniti zastopnik, začasni zastopnik Bruno Krivec, Gregorčičeva 42, Ajdovščina, zaradi izterjave 12.780,79 EUR, sklenilo: dolžniku Kluna Faton, Tovarniška cesta 2c, Ajdovščina, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi Bruno Krivec, Gregorčičeva ulica 42, Ajdovščina. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 18. 1. 2012