Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012

Kazalo

Št. 671-0002/2012-201 Ob-1739/12 , Stran 445
Št. 671-0002/2012-201 Ob-1739/12
Na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 UPB2 in naslednji) Pravilnika o sofinanciranju programov športa v javnem interesu v Občini Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 123/08) in Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99 in naslednji) objavlja Občina Ravne na Koroškem
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje športa v letu 2012
1. Naziv in sedež naročnika javnega razpisa: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem. 2. Javni razpis se izvaja na podlagi pravnih predpisov, navedenih v uvodu. 3. Predmet javnega razpisa Občina bo v skladu z Letnim programom športa Občine Ravne na Koroškem 2012 sofinancirala naslednje programe: 3.1. Sofinanciranje športnih programov: – športno vzgojo predšolskih otrok, – interesno športno vzgojo šoloobveznih otrok, – interesna športna vzgoja otrok in mladine, – športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, – športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (motnjami v razvoju), – športna dejavnost študentov, – kakovostni šport, – vrhunski šport, – športna rekreacija, – šport invalidov, – šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov, – delovanje športnih zvez, – informiranje o športu v medijih, – propagandna dejavnost v športu, – miselne in specifične športne panoge, – športna vzgoja odraslih s posebnimi potrebami, – posebne nagrade za izredne športne dosežke, – promocijske športne prireditve (mednarodne igre šolarjev), – program preživljanja prostega časa otrok med počitnicami. 3.2. Promocijske športne prireditve. 3.3. Programi za aktivne počitnice in počitniške programe. 3.4. Obratovanje in uporaba športnih objektov za izvajanje letnega programa športa. 4. Pogoji za sodelovanju na razpisu: 4.1. Na razpisu lahko sodelujejo: – športna društva, – zveze športnih društev v Občini Ravne na Koroškem, – zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu, – ustanove, ki so bile ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne, – vrtci, osnovne šole, poklicne, srednje tehnične in srednje strokovne šole, gimnazije, višje strokovne šole in visokošolski zavodi. 4.2. Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – da izvajajo programe na območju Občine Ravne na Koroškem, – da imajo urejeno evidenco o članstvu (velja za društva in zveze društev), – da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih programov in aktivnosti, – da imajo organizirano redno športno dejavnost najmanj 36 tednov na leto, razen za izvajanje aktivnih počitnic, – da so registrirani in delujejo že najmanj leto dni, – da delujejo zakonito. 4.3. Merila in kriteriji za izbor Izbrani programi bodo sofinancirani na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov športa v javnem interesu v Občini Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 123/08) ter Letnim programom športa Občine Ravne na Koroškem 2012. 4.3.1. Sredstva, namenjena za aktivne počitnice in počitniške programe za mladino v zimskem času se bodo delila po ključu števila otrok po podanem poročilu o izvedenih počitnicah glede na stroške posamezne aktivnosti, sredstva namenjena za aktivne počitnice in počitniške programe v letnem času so namenjena Športnemu zavodu. 4.3.2. Sredstva za obratovanje in uporabo športnih objektov za izvajanje letnega programa športa se bodo financirala v skladu s XI. točko Pravilnika o sofinanciranju programov športa v javnem interesu v Občini Ravne na Koroškem. 5. Okvirna višina sredstev: 1. Sofinanciranje športnih programov v višini 126.711 €. 2. Promocijske športne prireditve v višini 5.359 €. 3. Programi za aktivne počitnice in počitniške programe v višini 16.059,00 €, od tega za zimske počitnice 4.200 € ter za letne počitnice 11.859 €. 4. Obratovanje in uporaba športnih objektov za izvajanje letnega programa športa 248.922 €. 6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2012. 7. Razpisni rok Ponudbe izvajalci oddajo v zaprti kuverti v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem, pri Andreji Jezernik, ali pošljejo na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, s pripisom »Ponudba – Ne odpiraj« in z oznako »Javni razpis – Šport 2012«. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila oddana do 15. ure, 29. 3. 2012, v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem oziroma oddana s priporočeno pošiljko do 29. 3. 2012. Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisano ime in naslov ponudnika. 8. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb bo komisija opravila 30. 3. 2012, ob 12. uri, v mali sejni sobi Občine Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem. 9. Obveščanje o izboru: ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 30 dni po oddaji popolnih vlog. 10. Razpisna dokumentacija Izvajalci morajo izdelati svoje ponudbe za izvajanje programov športa v skladu z razpisno dokumentacijo, ki jo od 9. 3. 2012 dobijo v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem, pri Andreji Jezernik. Razpisno dokumentacijo si lahko predlagatelji natisnejo tudi s spletne strani občine: http://www.ravne.si. Podrobne informacije o prijavi dobite na Občini Ravne na Koroškem, pri mag. Mariji Vrhovnik Čas (02/821-60-07). 11. Z izbranimi izvajalci bo Občina Ravne na Koroškem sklenila pogodbo o sofinanciranju programov športa za leto 2012.
Občina Ravne na Koroškem