Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012

Kazalo

713. Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2012, stran 1513.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09 in 51/10), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10 in 90/11) je Občinski svet Občine Krško na 14. seji dne 1. 3. 2012 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Krško za leto 2012
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Krško za leto 2012 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(obseg in struktura proračuna)
(1) Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|A.   |    |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|Konto |        Naziv konta        |Proračun 2012|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|1   |          2          |      3|
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|I.   |    |SKUPAJ PRIHODKI         |  44.165.795|
|    |    |(70+71+72+73+74+78)       |       |
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|    |    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)     |  32.019.862|
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|    |70   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)|  19.857.316|
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|    |    |700 Davki na dohodek in dobiček |  15.776.697|
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|    |    |703 Davki na premoženje     |  3.037.181|
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|    |    |704 Domači davki na blago in   |  1.043.438|
|    |    |storitve             |       |
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|    |    |706 Drugi davki         |      0|
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|    |71   |NEDAVČNI PRIHODKI        |  12.162.546|
|    |    |(710+711+712+713+714)      |       |
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|    |    |710 Udeležba na dobičku in    |  1.082.132|
|    |    |dohodki od premoženja      |       |
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|    |    |711 Takse in pristojbine     |    13.134|
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|    |    |712 Globe in druge denarne kazni |    13.200|
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|    |    |713 Prihodki od prodaje blaga in |    59.340|
|    |    |storitev             |       |
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|    |    |714 Drugi nedavčni prihodki   |  10.994.740|
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|    |72   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)|  1.251.609|
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|    |    |720 Prihodki od prodaje osnovnih |   540.986|
|    |    |sredstev             |       |
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|    |    |722 Prihodki od prodaje zemljišč |   710.623|
|    |    |in neoporedmetenih sredstev   |       |
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|    |73   |PREJETE DONACIJE (730+731)    |   128.313|
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|    |    |730 Prejete donacije iz domačih |   128.313|
|    |    |virov              |       |
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|    |    |731 Prejete donacije iz tujine  |      0|
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|    |74   |TRANSFERNI PRIHODKI       |  10.601.992|
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|    |    |740 Transferni prihodki iz drugih|  5.455.804|
|    |    |javnofinančnih institucij    |       |
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|    |    |741 Prejeta sredstva iz državnega|  5.146.188|
|    |    |proračuna iz sredstev EU     |       |
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|    |78   |PREJETA SREDSTVA IZ EUROPSKE   |   164.019|
|    |    |UNIJE              |       |
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|    |    |787 Prejeta sredstva os drugih  |   164.019|
|    |    |evropskih institucij       |       |
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|II.  |    |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)  |  44.525.080|
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|    |40   |TEKOČI ODHODKI          |  9.953.375|
|    |    |(400+401+402+404+409)      |       |
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|    |    |400 Plače in drugi izdatki    |  1.904.622|
|    |    |zaposlenim            |       |
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|    |    |401 Prispevki delodajalcev za  |   297.559|
|    |    |socialno varnost         |       |
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|    |    |402 Izdatki za blago in storitve |  6.501.451|
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|    |    |403 Plačila domačih obresti   |   826.000|
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|    |    |409 Rezerve           |   423.743|
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|    |41   |TEKOČI TRANSFERI         |  13.465.990|
|    |    |(410+411+412+413)        |       |
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|    |    |410 Subvencije          |   423.000|
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|    |    |411 Transferi posameznikom in  |  7.801.735|
|    |    |gospodinjstvom          |       |
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|    |    |412 Transferi neprofitnim    |  1.155.743|
|    |    |organizacijam in ustanovam    |       |
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|    |    |413 Drugi domači transferi    |  4.085.512|
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|    |42   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)   |  20.394.473|
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|    |    |420 Nakup in gradnja osnovnih  |  20.394.473|
|    |    |sredstev             |       |
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|    |43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+431)|   711.242|
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|    |    |431 Investicijski transferi   |   461.902|
|    |    |pravnim in fizičnim osebam, ki  |       |
|    |    |niso proračunski uporabniki   |       |
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|    |    |432 Investicijski transferi   |   249.340|
|    |    |proračunskim uporabnikom     |       |
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|III.  |    |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I. -  |   –359.285|
|    |    |II.)               |       |
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|B.   |    |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN   |       |
|    |    |NALOŽB              |       |
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|IV.  |    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN |      0|
|    |    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV   |       |
|    |    |(750+751)            |       |
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|    |    |750 Prejeta vračila danih posojil|      0|
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|    |    |751 Prodaja kapitalskih deležev |      0|
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|V.   |    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |    12.600|
|    |    |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)  |       |
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|    |    |440 Dana posojila        |      0|
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|    |    |441 Povečanje kapitalskih deležev|    12.600|
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|VI.  |    |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN  |   –12.600|
|    |    |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  |       |
|    |    |(IV. - V.)            |       |
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|C.   |    |RAČUN FINANCIRANJA        |       |
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|VII.  |    |ZADOLŽEVANJE (500)        |      0|
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|    |    |500 Domače zadolževanje     |      0|
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|VIII. |    |ODPLAČILA DOLGA (550)      |  1.546.867|
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|    |    |550 Odplačila domačega dolga   |  1.546.867|
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|IX.  |    |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA   |  –1.918.752|
|    |    |RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)|       |
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|X.   |    |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)  |  –1.546.867|
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|XI.  |    |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX)  |   359.285|
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|XII.  |    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN|  2.875.073|
|    |    |31.12. PRETEKLEGA LETA      |       |
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
(2) Posebni del proračuna je sestavljen iz finančnih načrtov neposrednih uporabnikov (PU), ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe (PPP), glavne programe (GPR) in podprograme (PPR), predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogrami so razdeljeni na proračunske postavke (PP), te pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
(3) Posebni del proračuna na ravni kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Krško.
(4) Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske vrstice, ki jo sestavljata postavke in konto.
4. člen
(namenski prihodki proračuna)
(1) Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93),
– prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti: samoprispevek ter drugi prihodki,
– prihodki od okoljskih dajatev za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
– prihodki od okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
– prihodki od komunalnih prispevkov.
(2) Pravice porabe na proračunski postavki 1219 - Sredstva za usklajevanje plačnih nesorazmerij, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
5. člen
(predlagatelji finančnih načrtov)
Predlagatelji finančnih načrtov neposrednega uporabnika (v nadaljevanju: predlagatelji FN) so:
– Občinski svet,
– Nadzorni odbor,
– Župan,
– Občinska volilna komisija,
– služba in oddelki občinske uprave po področjih,
– krajevne skupnosti,
– Medobčinski inšpektorat - skupni prekrškovni organ občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica.
6. člen
(dodatno pridobljena namenska sredstva)
(1) Če se med letom v proračunu zagotovijo namenska sredstva, ki v prvotnem proračunu niso bila predvidena, se sredstva razporedijo na postavko, za katero so bila smiselno pridobljena ali pa se na predlog predlagatelja finančnega načrta odpre nova postavka.
(2) Obveznosti v breme sredstev iz prvega odstavka tega člena, se lahko prevzemajo le, če so sredstva že nakazana v proračun, ali pa je izdan sklep oziroma odločba pristojnega organa ali je podpisana pogodba o dodelitvi sredstev.
(3) Za izvajanje politik in programov, ki se financirajo iz državnega proračuna ali iz proračuna EU lahko župan na predlog predlagatelja med letom odpre nove postavke. Pravice porabe se zagotovijo s prerazporeditvami pravic porabe oziroma iz naslova večjih prihodkov proračuna od načrtovanih.
7. člen
(prerazporeditve pravic porabe, o katerih odloča občinski svet)
Na predlog župana občinski svet lahko neomejeno odloča o prerazporeditvah pravic porabe v okviru posebnega dela proračuna.
8. člen
(prerazporeditve pravic porabe o katerih odloča župan)
(1) Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
(2) Na predlog predlagatelja lahko župan neomejeno odloča o prerazporeditvah pravic porabe med področji proračunske porabe, v kolikor se prerazporeditve nanašajo na isti projekt.
(3) Na predlog predlagatelja župan lahko odloča o prerazporeditvah pravic porabe med in v okviru področij proračunske porabe znotraj finančnega načrta posameznega predlagatelja in med finančnimi načrti predlagateljev v posebnem delu proračuna.
(4) Ob prerazporeditvah iz tretjega odstavka tega člena posamezno povečanje ali zmanjšanje posamezne postavke ne sme presegati 5  % finančnega načrta predlagatelja iz katerega se sredstva prerazporejajo.
(5) O opravljenih prerazporeditvah župan dvakrat letno poroča občinskemu svetu.
9. člen
(prerazporeditve pravic porabe o katerih odločajo predlagatelji FN)
Predlagatelji FN lahko prerazporejajo pravice porabe med konti v okviru proračunske postavke. Pri tem se ne smejo spreminjati vrednosti posameznih projektov oziroma programov.
10. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
(1) Župan lahko spreminja vrednost posameznih projektov ali programov iz sprejetega načrta razvojnih programov do 20  % vrednosti projekta ali programa. O spremembah vrednosti projektov župan dvakrat letno obvešča občinski svet.
(2) O spremembah vrednosti projektov, ki presegajo vrednost iz prejšnjega odstavka, odloča občinski svet.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
(3) Župan lahko na predlog predlagatelja finančnega načrta odobri spremembo proračunskih virov v NRP v obdobju sprejetih proračunov v okviru finančnega načrta predlagatelja in v obsegu skupnega zneska proračunskih sredstev, v kolikor to ne vpliva na uravnoteženost proračuna.
11. člen
(prevzemanje obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
(1) Neposredni proračunski uporabnik lahko v tekočem letu za investicijske odhodke in investicijske transfere razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov in če so zanj že načrtovane pravice porabe v sprejetem proračunu.
(2) V letu 2012 lahko prevzemajo obveznosti za namene, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, če je izvedeno javno naročilo v skladu s prvim odstavkom tega člena in pod naslednjimi pogoji:
– za leto 2013 do višine 60  % obsega pravic porabe, zagotovljenih na postavkah investicijskih odhodkov in investicijskih transferov v finančnem načrtu predlagatelja FN za leto 2012;
– za leto 2014 do višine 40  % obsega pravic porabe, zagotovljenih na postavkah investicijskih odhodkov in investicijskih transferov v finančnem načrtu predlagatelja FN za leto 2012.
(3) Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v letu 2013 za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25  % pravic porabe, zagotovljenih na postavkah tekočih odhodkov in tekočih transferov v finančnem načrtu predlagatelja FN za leto 2012.
(4) Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti za študije, investicijsko dokumentacijo, idejne zasnove in drugo osnovno dokumentacijo, ki je potrebna za uvrstitev projekta v načrt razvojnih programov. Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena prav tako ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in zakupnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode komunalnih in drugih storitev potrebno za operativno delovanje predlagateljev FN.
(5) Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena morajo biti načrtovane v okviru finančnega načrta in načrta razvojnih programov predlagatelja FN.
12. člen
(plačilni roki v breme občinskega proračuna)
(1) Za poravnavo obveznosti v breme občinskega proračuna se uporabljajo plačilni roki kot so določeni v zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.
(2) Predčasno plačilo je možno na podlagi odobritve župana in če je dosežen popust s strani izvajalca oziroma dobavitelja. Popust ne more biti nižji kot znaša 3mesečni EURIBOR povečan za dve odstotni točki na dan podpisa pogodbe oziroma aneksa k osnovni pogodbi, v katerem se določi predčasno plačilo.
13. člen
(proračunski sklad)
(1) Proračunski sklad je:
– proračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
(2) Proračunska rezerva se v letu 2012 oblikuje v višini 0,75 % od realiziranih prihodkov proračuna.
(3) Župan lahko odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF, pri tem skupna višina porabljenih sredstev ne sme presegati 15.000 EUR. O porabi sredstev proračunske rezerve župan dvakrat letno poroča občinskemu svetu.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
14. člen
(pooblastilo županu za odpis dolga)
(1) Župan lahko dolžniku do višine 1.100 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi nevnovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati, vendar v proračunskem letu skupno največ 25.000 EUR.
(2) Dolžniku, kateremu je bil dolg že odpisan v preteklem letu, v tekočem letu ni možno ponovno odpisati dolga.
(3) O odpisih dolga župan dvakrat letno obvesti Občinski svet.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
15. člen
(zadolževanje in poroštva)
(1) Občina Krško se v letu 2012 ne bo dolgoročno zadolževala in izdajala poroštev.
(2) Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, lahko župan odloči o najetju likvidnostnega posojila, vendar največ do 5  % sprejetega proračuna.
(3) O najetju posojila in namenih zadolževanja odloča župan.
16. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna, ter pravne osebe v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje)
Posredni uporabniki občinskega proračuna se v letu 2012 ne zadolžujejo in ne izdajajo poroštev. Pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv pa se lahko v letu 2012 zadolžijo do skupne višine 300.000,00 EUR in izdajo poroštva do skupne višine 50.000,00 EUR.
17. člen
(splošna proračunska rezervacija)
(1) Za namene splošne proračunske rezervacije se v proračunu predvidijo sredstva v višini 92.500 EUR.
(2) O porabi splošne proračunske rezervacije v skladu z zakonom odloča župan.
6. FINANCIRANJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI
18. člen
(splošno o financiranju krajevnih skupnosti)
(1) Obseg sredstev za financiranje krajevnih skupnosti se določi na podlagi Pravilnika o financiranju krajevnih skupnosti v občini Krško.
(2) Sredstva, ki so v proračunu predvidena za financiranje krajevnih skupnosti, se po področjih proračunske porabe razporedijo s finančnimi načrti posameznih krajevnih skupnosti.
19. člen
(prerazporeditev pravic porabe v okviru finančnega načrta KS)
(1) V okviru finančnega načrta krajevne skupnosti lahko pravice porabe na predlog predsednika sveta krajevne skupnosti prerazporeja svet krajevne skupnosti.
(2) Svet krajevne skupnosti v okviru sprejetega načrta razvojnih programov lahko spreminja vrednost posameznih projektov ali programov.
(3) O opravljenih prerazporeditvah v okviru finančnega načrta in spremembah načrta razvojnih programov krajevna skupnost obvesti župana in Oddelek za javne finance in proračun.
20. člen
(sklepanje pravnih poslov krajevne skupnosti)
(1) Posamičen pravni posel, ki ga sklene krajevna skupnost brez predhodnega soglasja župana, je veljaven, če njegova skupna vrednost ne presega 8.000 EUR. Če skupna vrednost posameznega pravnega posla presega 8.000 EUR, mora krajevna skupnost pridobiti predhodno soglasje župana, sicer je takšen pravni posel ničen.
(2) Iz določila iz 1. odstavka tega člena so izvzeti pravni posli, ki se nanašajo na promet nepremičnin. Za njih je potrebno upoštevati določila veljavne zakonodaje.
7. NADZOR NAD IZVRŠEVANJEM PRORAČUNA
21. člen
(nadzor nad izvrševanjem občinskega proračuna)
(1) Nadzor nad pravilno, racionalno, smotrno in namensko porabo sredstev pridobljenih iz občinskega proračuna pri neposrednih in posrednih uporabnikih ter drugih prejemnikih opravlja pristojni organ občinske uprave in nadzorni odbor.
(2) Na zahtevo župana ali nadzornega odbora neposredni in posredni uporabniki ter drugi prejemniki sredstev občinskega proračuna morajo za sredstva pridobljena iz občinskega proračuna omogočiti opravljanje nadzora in dati vse zahtevane podatke, listine, poročila, ki se nanašajo na nadzor in omogočiti računalniško obdelavo teh podatkov. Drugi prejemnik sredstev proračuna mora omogočiti nadzor za sredstva pridobljena iz občinskega proračuna.
(3) Če neposredni ali posredni uporabnik in drugi prejemnik sredstev občinskega proračuna ne ravna skladno z določili 2. odstavka tega člena, lahko župan izda sklep, s katerim v celoti ali delno začasno ustavi financiranje proračunskega uporabnika.
8. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
22. člen
(začasno financiranje)
V obdobju začasnega financiranja Občine Krško v letu 2013, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
23. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-206/2010-O802
Krško, dne 1. marca 2012
Ana Somrak l.r.
Podžupanja v začasnem opravljanju funkcije županje