Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012

Kazalo

Št. 430-1/2012-29 Ob-1746/12 , Stran 469
Št. 430-1/2012-29 Ob-1746/12
Svet zavoda Osnovne šole Hinka Smrekarja, Gorazdova ulica 16, Ljub­ljana, na podlagi sklepa Sveta zavoda z dne 27. 2. 2012 razpisuje delovno mesto ravnatelja/ravnateljice. Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 16/10, 47/10, 20/11 in 34/11 – ZOFVI, in sicer: – imeti najmanj visokošolsko izobrazbo ter izpolnjevati pogoje za učitelja ali svetovalnega delavca v osnovni šoli v skladu z veljavno zakonodajo, – imeti naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj 5 let naziv mentor, – imeti opravljen ravnateljski izpit oziroma si ga pridobiti najpozneje v enem letu po začetku mandata, – imeti najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju. Na razpis se lahko prijavijo tudi kandidati, ki izpolnjujejo pogoje po 143. in 145. členu ZOFVI-UPB4 (Uradni list RS, št. 98/05) ter po 43. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI-A (Uradni list RS, št. 64/01, 44/04 Odl. US: U-I-256//01-13). Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje šole. Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let. Predvideni začetek dela bo 1. 9. 2012 oziroma skladno s sklepom o imenovanju. Pisne prijave pošljite z overjenimi kopijami dokazil o izpolnjevanju zahtevanih pogojev: – dokazilo o izobrazbi, – dokazilo o nazivu, – dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu, – dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (neobvezno), – kratek življenjepis z opisom delavnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, – potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost ter pisno izjavo, da pri katerem koli drugem sodišču (izven kraja prebivališča) zoper njega ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost, – program vodenja šole. Pisne prijave pošljite v 15 dneh po objavi razpisa na naslov Svet zavoda Osnovne šole Hinka Smrekarja, Gorazdova ul. 16, 1000 Ljub­ljana; s pripisom »Za razpis ravnatelja«. Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli/e v zakonitem roku.
Osnovna šola Hinka Smrekarja, Ljubljana