Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012

Kazalo

Št. 466-43/2011 Ob-1768/12 , Stran 481
Št. 466-43/2011 Ob-1768/12
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti /ZSPDSLS/ (Uradni list RS, št. 86/10), 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) in Sklepa Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, št. 466-43/2011, z dne 16. 2. 2012, Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova u. 2, Šmartno pri Litiji objavlja
javno zbiranje ponudb
v okviru Namere o ustanovitvi služnosti za postavitev sončne elektrarne na strehi OŠ Šmartno pri Litiji, Pungrt 9, 1275 Šmartno pri Litiji
Ponudnike vabimo k oddaji ponudbe, ki mora biti v celoti pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo, ki je brezplačno dostopna v tajništvu Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji. Kot ponudnik lahko v okviru javnega zbiranja ponudb konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet javnega zbiranja ponudb. V okviru postopka lahko konkurira tudi konzorcij pravnih in fizičnih oseb, ki skupaj izpolnjujejo pogoje oziroma so registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega zbiranja ponudb, kolikor ni s to razpisno dokumentacijo izrecno določeno drugače. Ponudniki lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega zbiranja ponudb pri kontaktni osebi Občine Šmartno pri Litiji, Juriji Klepcu tel. 01/896-28-02, faks: 01/896-27-73, e-pošta: jurij.klepec@smartno-litija.si in sicer najkasneje 8 dni pred datumom odpiranja ponudb. Naročnik bo pojasnila razpisne dokumentacije posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bodo zainteresirani ponudniki posredovali zgoraj navedeni kontaktni osebi. Naročnik si pridržuje pravico, da najkasneje do roka za podajo ponudb, preko objave na spletni strani Občine Šmartno pri Litiji spremeni ali dopolni razpisno dokumentacijo. Vse spremembe, dopolnitve in podana pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo ali postopkom, postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudba mora biti predložena v zaprti, zapečateni ovojnici. Za pravočasno se bo štela, če bo prispela na naslov Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova ul. 2, Šmartno pri Litiji, najkasneje do 27. 3. 2012 do 11. ure (prejemna teorija). Na licu ovojnice mora biti jasno navedeno polni naziv oziroma ime ponudnika ter oznaka »Ne odpiraj pred potekom roka za oddajo ponudb! služnost – Ponudba za sončno elektrarno na strehi objekta OŠ Šmartno pri Litiji«. Ponudnikom svetujemo, da za pravilno označitev ponudbe uporabijo ovojnico iz razpisne dokumentacije. Zaželeno je, da so vsi listi ponudbene dokumentacije prešiti z jamstvenikom ali vrvico, oba konca le-tega pa na zadnji (hrbtni) strani ponudbe pritrjena s pečatom ali lepilnim trakom, pritrditev pa zavarovana s štampiljko in podpisom osebe, ki sicer podpisuje ponudbo. Način vezave je smiselno povzet iz 35. člena Zakona o notariatu /ZN/ (Uradni list RS, št. 2/07 – UPB3, 33/07 – ZSReg- in 45/08). Pregled ponudbe mora biti mogoč, ne da bi se pri tem pečat ali vrvica poškodovala. Odpiranje ponudb bo dne 27. 3. 2012 ob 12. uri, v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji in ne bo javno. Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila z odločbo župana imenovana strokovna komisija. Ponudba, ki bo prispela po razpisnem roku, je nepravočasna in se izloči iz nadaljnjega postopka ter zaprta vrne pošiljatelju. Ponudniki, katerih ponudbe bodo pravočasne in bodo vsebovale bistvene elemente ponudbe, imele pa bodo pomanjkljivo dokumentacijo, bodo pozvani na dopolnitev ponudbe. Rok za dopolnitev ponudbe bo določen v pozivu na dopolnitev. Skladno s predpisi o razpolaganju s stvarnim premoženjem, si Občina Šmartno pri Litiji pridržuje pravico, da po prejemu več ponudb izvede s ponudniki dodatna pogajanja. Hkrati si pridržuje pravico, da pogodbe ne sklene z nobenim ponudnikom oziroma lahko župan začeti postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi, ne da bi za to navedel razloge in brez odškodninske odgovornosti. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje v petnajstih dneh od datuma odpiranja ponudb. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega zbiranja ponudb ter natančnejše podatke o nepremičnini, lahko interesenti dobijo na tel. 01/896-28-02 pri kontaktni osebi Jurij Klepec, vsak delovni dan med 8. in 12. uro. Ogled objekta je možen samo po predhodnem dogovoru. Besedilo javnega razpisa vključno z obrazci za sestavo ponudbe je objavljeno na spletni strani Občine Šmartno pri Litiji.
Občina Šmartno pri Litiji

AAA Zlata odličnost