Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012

Kazalo

Ob-1779/12 , Stran 470
Ob-1779/12
V skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Svet šole Osnovna šola Zalog, Cerutova 7, 1129 Ljub­ljana Zalog, razpisuje delovno mesto ravnatelja/ravnateljice. Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09 in 20/11). Predvideni začetek dela bo dne 1. 9. 2012. Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev: – Dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju. – Program vodenja zavoda. – Potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ter potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki nista starejša kot 15 dni. – Potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku oziroma zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost, ki ni starejše od 15 dni. Kandidat predloži potrdilo sodišča, na območju katerega ima prijavljeno prebivališče, ter pisno izjavo, da pri kateremkoli drugem sodišču zoper njega ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost; pošljite v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet šole Osnovna šola Zalog, Cerutova 7, 1129 Ljub­ljana Zalog z oznako “Prijava za razpis za ravnatelja”. Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli/e v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Zalog