Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012

Kazalo

Ob-1784/12 , Stran 483
Ob-1784/12
Mestna občina Koper na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) ter Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) objavlja
javni poziv
za oddajo ponudb za pridobitev služnostne pravice na nepremičninah v lasti Mestne občine Koper po metodi zbiranja ponudb za namen postavitve sončnih elektrarn
1. Ime in sedež lastnika nepremičnin: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, ki jo zastopa župan Boris Popovič. 2. Opis predmeta javnega razpisa za pridobitev služnostne pravice: Z javnim pozivom se ponudnike vabi k oddaji ponudbe za pridobitev služnostne pravice na naslednjih strešnih površinah objektov, in sicer: 1. Vrtec Koper enota Pobegi, na naslovu Cesta I. Istrske brigade 52, 6276 Pobegi, parc. št. 2510/1, k.o. Bertoki, strešna površina znaša 1.125 m2; 2. Vrtec Semedela enota Markovec, na naslovu Pot v gaj 1, 6000 Koper, parc. št. 353/2, k.o. Semedela, strešna površina znaša 1.100 m2; 3. Vrtec Semedela enota Prisoje, na naslovu Oljčna pot 63, 6000 Koper, parc. št. 477/8, k.o. Semedela, strešna površina znaša 1.130 m2. 3. Vrsta pravnega posla Predmet javnega poziva je pridobitev služnostne pravice za obdobje 15 let z možnostjo podaljšanja za namen postavitve sončne elektrarne. Mestna občina Koper se zaveže ustanoviti služnost v korist izbranega ponudnika, ki obsega pravico: – izgradnje oziroma postavitve sončne elektrarne s pripadajočo infrastrukturo potrebne za obratovanje, – dostopa do nepremičnine in prehoda preko nje zaradi obratovanja in vzdrževanja objekta in naprave. Izbrani ponudnik se s pogodbo izrecno zavezuje: – da bo postavil objekt na strehi tako, da omogoča najugodnejši izplen investicije in njene donosnosti, hkrati pa ne vpliva ne estetiko objekta, – zaradi izgradnje ali obratovanja sončne elektrarne, na svoje stroške, nemudoma sanirati morebitne poškodbe na strehi, – preveriti možnost postavitve sončne elektrarne v skladu s prostorskimi akti ter predpisi, ki urejajo to področje ter pridobiti vsa potrebna dovoljenja, – sončno elektrarno zgraditi v skladu s predpisi in standardi, ki omogočajo vključitev v električno omrežje, – nositi vse stroške, povezane z izgradnjo, obratovanjem in zavarovanjem sončne elektrarne, – prenoviti del strehe objekta pod št. 2.3. v zahtevani kvaliteti v skladu s popisom del pripravljenim s strani lastnika, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, – po preteku pogodbenega roka, v primeru, da se ta ne podaljša, vzpostaviti prvotno stanje oziroma v stanje enake uporabne vrednosti, – med izvajanjem del na celotnem objektu upoštevati in izvajati vse potrebne ukrepe varstva pri delu in varstva pred požarom, na svoje stroške zavarovati izvedbo del in gradbišče pri ustrezni zavarovalnici in kopijo zavarovalne police, še pred pričetkom del, izročiti Mestni občini Koper, – Mestni občini Koper najkasneje do 25. januarja dostaviti letno poročilo o pro­izvedeni električni energiji za preteklo leto oziroma prihodkih iz naslova prodaje, ki je osnova za izstavitev računa. Podlaga za ustanovitev služnostne pravice je pogodba o ustanovitvi služnostne pravice, pri čemer pa služnostna pravica dejansko nastane šele z vpisom v zemljiško knjigo. 4. Višina nadomestila Nadomestilo za pridobitev služnostne pravice za uporabo strehe pod št. 2.1 znaša 2.000,00 EUR letno (v nadaljevanju: nadomestilo). Nadomestilo za pridobitev služnostne pravice za uporabo strehe pod št. 2.2 znaša 3.000,00 EUR letno. Nadomestilo za pridobitev služnostne pravice za uporabo strehe pod št. 2.3 znaša 2.000,00 EUR letno. Poleg nadomestila za pridobitev služnostne pravice je ponudnik dolžan plačati ponujeni odstotek od prihodkov iz naslova prodaje električne energije, ki ne sme biti manjši od 5 %. Uspeli ponudnik za pridobitev služnostne pravice bo nadomestilo za leto 2012 plačal najkasneje v 8 dneh od sklenitve pogodbe oziroma v 8 dneh od izdaje računa s strani Mestne občine Koper. Plačilo nadomestila je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da pridobitelj ne poravna nadomestila na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se pogodba šteje za razdrto. Račun za plačilo letnega nadomestila bo lastnik izstavljal služnostnemu upravičencu do 25. februarja skupaj z računom za znesek odstotka od prihodkov od prodaje električne energije. Nadomestilo se plačuje za tekoče koledarsko leto, znesek odstotka od prodaje električne energije pa se plačuje za preteklo koledarsko leto. Nadomestilo ne vsebuje 20 % davka na dodano vrednost. DDV je strošek uspelega ponudnika. 5. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika Edino merilo za izbor najugodnejše ponudbe je najvišji odstotek od prodaje električne energije. Ponujeni odstotek ne sme biti manjši od 5 %. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki v ponudbi ponudi najvišji odstotek ob izpolnjevanju vse drugih pogojev. V primeru, da dva ali več ponudnika/ov s popolnimi ponudbami ponudita enak najvišji odstotek od prodaje električne energije se z njima, skladno s petim odstavkom 37. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11), izvedejo pogajanja. Ponudnik poda ponudbo na obrazcu iz razpisne dokumentacije, ki je objavljena na spletni strani Mestne občine Koper. 6. Ogled nepremičnine, ki je predmet javnega poziva: nepremičnine, ki so predmet javnega poziva, si je mogoče ogledati dne 15. 3. 2012, po predhodni najavi z Alenko Čurin Kavre, tel. 05/66-46-267. 7. Kraj in čas oddaje ponudb Ponudbe se predložijo v zaprti ovojnici, z oznako ``Ne odpiraj – ponudba za postavitev sončne elektrarne (navede se objekte)`` najpozneje do torka, 27. 3. 2012, do 10. ure, na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naslov ponudnika. Ponudbe je do navedenega datuma in ure mogoče oddati tudi osebno na vložišču oziroma glavni pisarni Mestna občina Koper, na naslovu, Verdijeva ulica 10. 8. Pogoji Ponudnik mora izkazati, da ima podjetje ustrezno registrirano dejavnost za pro­izvodnjo električne energije, izvajanje električnih instalacij, svetovanje in projektiranje naprav. Ponudnik mora jamčiti, da bo v sklopu spletne strani Mestne občine Koper omogočil javen dostop do podatkov o pro­izvedeni električni energiji na objektu. Ponudnik mora jamčiti, da bo v primeru sklenitve služnostne pogodbe takoj sklenil ustrezno zavarovanje za kritje morebitne škode nastale na objektu lastnika pri izvajanju del postavitve objekta. Ponudnik mora jamčiti, da bo lastniku dovolil izvajati strokovni nadzor preko pooblaščene osebe, pri izvedbi vseh del. Ponudnik mora jamčiti, da bo vsako fazo izvedbe dal v pregled lastniku strehe, lastnik bo vsako fazo pisno potrdil. Tudi vse projekte mora potrditi lastnik strehe. Ponudnik mora podati izjavo, da bo pri postavitvi objekta uporabljal izključno module pro­izvedene v skladu s standardi IEC 61215, Ed2 in IEC 61730, izdanimi s strani certificiranega laboratorija, s tremi električnimi priključki in kontaktom na hrbtni strani, kar dokazuje z originalno izjavo pro­izvajalca, da modul izpolnjuje predpisane zahteve. Ponudnik mora jamčiti, da nima nikakršnih ovir za podpis pogodbe s sistemskim operaterjem distribucijskega omrežja na katerega bo priklopljen objekt. Ponudnik mora jamčiti, da bo pri postavitvi objekta uporabljal izključno PV panele izdelane z moduli z garancijo pro­izvajalca za kvaliteto pro­izvoda najmanj 10 let ter z garancijo na izhodno moč modula, ki jamči linearno degradacijo modula in najmanj 80 % deklarirane moči po 25 letih. Ponudnik mora jamčiti, da bo pri postavitvi objekta uporabljal PV panele, izdelane v skladu s standardom IEC 61701 (Salt Mist Corrosion Test). Ponudnik mora imeti najmanj dve potrjeni referenci registriranega objekta OVE z uporabo PV panelov – sončna elektrarna nazivne moči vsaj 50 kWp, v primeru da ponuja izvedbo elektrarn na vseh treh objektih. V primeru, da ponudnik ponuja izvedbo del za posamezni sklop, mora imeti eno potrjeno referenco registriranega objekta OVE z uporabo PV panelov – sončna elektrarna nazivne moči vsaj 50 kWp za posamezni sklop. Reference dokazuje z originalno izjavo investitorja, da je ponudnik v njegovem imenu izvedel postavitev OVE z uporabo PV panelov, s sliko objekta ter kopijo odločbe o izdaji deklaracije za pro­izvodno napravo. Ponudnik mora predložiti terminski plan izvedbe del. Rok za dokončanje del je 30. 6. 2012 za objekte: Vrtec Koper enota Pobegi, Vrtec Semedela enota Markovec, Vrtec Semedela enota Prisoje. Da so dela dokončana se šteje, ko je sončna elektrarna priključena na električno omrežje. Ponudnik mora ob podpisu pogodbe dostaviti menico z menično izjavo v višini 10.000,00 EUR za dobro in pravočasno izvedbo del, ki jo bo lastnik unovčil, če dela ne bodo izvedena v roku in ustrezni kvaliteti. Ponudbe morajo biti veljavne do vključno 3 mesece od dneva zaključka razpisnega roka. Ponudniki morajo izpolniti vse pogoje, določene v javnem pozivu. Z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba, v kateri bosta pogodbeni stranki določili podrobnosti, ki niso zajete v javnem pozivu. 9. Postopek po odpiranju ponudb Odpiranje ponudb je javno in bo v torek, 27. 3. 2012, ob 13. uri, v prostorih spodnje sejne sobe, na Verdijevi 10, v Kopru. Ponudbe bodo po poteku razpisnega roka komisijsko odprte. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati s pisnim pooblastilom ponudnika. Nepravočasnih ponudb komisija ne bo upoštevala. V primeru, da bo komisija pri pregledu ponudb ugotovila, da ponudba ni popolna, bo ponudnik pozvan na dopolnitev. Rok za dopolnitev ponudbe bo 3 dni od prejema poziva za dopolnitev. Kolikor ponudnik v postavljenem roku ne dopolni ponudbe, se ponudba takega ponudnika zavrže. Na podlagi izvedenega javnega poziva Mestna občina Koper sprejme sklep o izbiri služnostnega upravičenca. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v roku 15 dni od dneva zaključka razpisnega roka. 10. Negativna pogodbena klavzula: Mestna občina Koper lahko kadarkoli ustavi postopek javnega poziva in sklenitve pravnega posla. 11. Objava: besedilo javnega poziva skupaj z razpisno dokumentacijo je objavljena tudi na spletni strani Mestne občine Koper, na naslovu http://www.koper.si/.
Mestna občina Koper