Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012

Kazalo

Št. 032-6/2012 Ob-1750/12 , Stran 469
Št. 032-6/2012 Ob-1750/12
Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 96/02, 123/06, 7/07, 53/07, 65/07, 50/08, 4/10, 20/11), 6. člena Odloka o ustanovitvi Koroškega pokrajinskega muzeja Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 56/02) Mestna občina Slovenj Gradec razpisuje prosto delovno mesto direktorja/direktorice Koroškega pokrajinskega muzeja Slovenj Gradec. Za direktorja/direktorico Koroškega pokrajinskega muzeja Slovenj Gradec je lahko imenovan/a kandidat/ka, ki poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjuje še naslednje: – da ima univerzitetno izobrazbo družboslovne ali humanistične smeri, – da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 3 leta na vodstvenih delovnih mestih, – da pozna področja dejavnosti muzeja, – da aktivno obvlada en svetovni jezik. Poleg splošnih dokazil morajo kandidati/tke k prijavi z življenjepisom predložiti še naslednje: – fotokopijo potrdila o izobrazbi, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, – fotokopijo delovne knjižice oziroma potrdilo delodajalca in opis delovnih izkušenj, iz katerih je razvidno, da ima kandidat/ka zahtevane delovne izkušnje ter da pozna področja dejavnosti muzeja, – fotokopijo potrdila o znanju tujega jezika, – progam dela in razvoja Koroškega pokrajinskega muzeja Slovenj Gradec v naslednjem mandatnem obdobju, – izjavo o nekaznovanosti oziroma, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti (ki se bo pri izbranem kandidatu preverjala s potrdilom pristojnega organa o nekaznovanosti). Usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi predloženih dokazil v prijavi. Mandat direktorja/direktorice traja pet let, po izteku te dobe je lahko ponovno imenovan/a. Direktor/direktorica opravlja funkcijo poslovnega in programskega direktorja. Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in prilogami naj kandidati/ke pošljejo v petnajstih dneh od objave v Uradnem listu RS, v zaprtih ovojnicah s pripisom »Ne odpiraj – za razpis za direktorja Koroškega pokrajinskega muzeja Slovenj Gradec« na naslov »Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec«. O izbiri bodo kandidati/ke obveščeni v osmih dneh po imenovanju pristojnega organa.
Mestna občina Slovenj Gradec